لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۸:۵۶

گزارش هاي گروه بين المللي بحران در باره نتابج معكوس سركوبي اسلام ميانه رو و اسلام افراطي گرا در آسياي ميانه


(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديوفردا): در دوگزارشي که اخيرا درباره اسلام درکشورهاي آسياي ميانه انتشاريافته، به دولت هاي اين منطقه توصيه شده است که سرکوبي اسلام، اعم ازاسلام افراطي يا ميانه رو، مي تواند نتايج معکوسي به بارآورد. مسعود ملك (راديوفردا): اين دو گزارش را گروه بين المللي بحران که مقر آن دربلژيک قراردارد منتشرساخته وطي آن ها به دولت هاي آسياي ميانه توصيه کرده است سياست هاي خود را درباره اسلام مورد بازبيني مجدد قرارداده وکمتربه سرکوبي اسلام اتکا داشته باشند. تهيه کنندگان گزارش ها پيش بيني کرده اند سرکوبي اسلام، فقط به بي ثباتي مي انجامد. گزارش ها شامل توصيه هائي به کشورهاي آسياي ميانه وکشورهاي غربي است که نيازبه آن هست ميان اسلام افراطي واسلام ميانه رو تفاوت قائل شد. درنخستين گزارش زيرعنوان آسياي ميانه: اسلام وکشور، جنبه هاي وسيع نقش تاريخي اسلام درآسياي ميانه واحياي فرم هاي گوناگوني ازاسلام در ازبکستان، تاجيکستان، قرقيزستان، قزاقستان وترکمستان از زمان فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي درسال 1991 مورد بررسي قرارگرفته است. بنا به اين گزارش، درحالي که هريک ازاين کشورها به ميزان مختلفي دست به سرکوبي اسلام زده اند، کليه آن ها خواستارکنترل هرگونه پيدايش اسلام سياسي اعم ازاسلام ميانه رو يا افراطي بوده اند ودرعين حال استفاده ازاسلام به عنوان يک ابزار را هدف قرارداده اند. گزارش ازهرکشوربه طورجداگانه خواستارتوقف اقدامات دولت عليه گروه هاي اسلامي شده است. گزارش درپايان به رهبران پنج کشورآسياي مرکزي توصيه کرده است نسبت به ظهور وتجلي اعتقادات مذهبي واکنش بيش ازحد نشان ندهند ودست ازانتقامجوئي دلبخواهي بردارند زيرا اتخاذ چنين موضعي مي تواند نتايجي معکوس به بارآورد. درگزارش دوم گروه بين المللي بحران زيرعنوان اسلام افراطي درآسياي ميانه: پاسخ به حزب التحرير، بيشتر روي اين حزب اسلامي تمرکزبه عمل آمده وتخمين زده شده است که حزب ازنيمه سال هاي دهه 1990 به اين طرف، هزاران تن هوادار را درآسياي مرکزي به استخدام خود درآورده است. حزب التحرير بدون آن که خواستاراعمال خشونت شده باشد، حمايت خود را ازسرنگوني کليه دولت ها درسراسرجهان اسلام وجايگزيني آن ها با دولت هاي اسلامي به سبک خلفاي اسلامي اعلام کرده است. گروه بين المللي بحران، حزب التحرير را بزرگترين نهضت افراط گراي اسلامي درآسياي ميانه توصيف کرده است. تعداد اعضاي اين حزب، 15 تا 20 هزارنفرتخمين زده مي شود که اغلب آنان در ازبکستان سکونت دارند، اما عده اي نيزمقيم قرقيزستان، تاجيکستان وقزاقستان هستند. درگزارش آمده است حزب التحرير بيشترازآنچه يک سازمان مذهبي باشد، يک حزب سياسي است که اداره تمامي سرزمين هاي اسلامي به وسيله حکومت هاي اسلامي را هدف خود قرارداده است. اين گزارش نتيجه گيري کرده است اعمال سياست هاي سرکوبگرانه ازسوي دولت هاي آسياي مرکزي به ويژه در ازبکستان ممکن است حزب التحرير را به تندروي سوق دهد. فقدان گزينه هاي ديگري ازمخالفت سياسي دراين کشورها، ممکن است اعضاي جديدي را به ويژه درميان جوانان به حزب التحرير جذب کند. هردو گزارش ازجامعه بين المللي خواسته اند دولت هاي آسياي مرکزي را ترغيب به عدم تحريم حزب التحريرکنند وبه جاي تحريم، اقدامات سريعي درجهت تغييرفضائي به عمل آورند که اين حزب درآن رشد کرده ورونق گرفته است. در دو گزارشي که اخيرا درباره اسلام درکشورهاي آسياي ميانه انتشاريافته، به دولت هاي اين منطقه توصيه شده است که سرکوبي اسلام، اعم ازاسلام افراطي يا ميانه رو، مي تواند نتايج معکوسي به بارآورد. اين دو گزارش را گروه بين المللي بحران که مقرآن دربلژيک قراردارد منتشرساخته وطي آن ها به دولت هاي آسياي ميانه توصيه کرده است سياست هاي خود را درباره اسلام مورد بازبيني مجدد قرارداده وکمتر به سرکوبي اسلام اتکا داشته باشند. تهيه کنندگان گزارش ها پيش بيني کرده اند سرکوبي اسلام، فقط به بي ثباتي مي انجامد.
XS
SM
MD
LG