لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۳۲

آخرين تحولات رويدادهاي عراق تا اين ساعت


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): به يک ستون ارتشي آمريکا درعراق روزپنجشنبه حمله شد وسه سربازآمريکائي دراين حمله کشته شدند. يک اتومبيل ارتشي آمريکا نيزدرانفجاري درجنوب بغداد منفجرشد ودوشهروند عراقي که اتومبيل خود را دريک پست بازرسي متوقف نکرده بودند، با آتش نيروهاي آمريکا کشته شدند. امير آرمين (راديو فردا): يک سخنگوي نظامي آمريکا درعراق گفت ستون ارتشي آمريکا درمنطقه شهر موصل با سلاح هاي سبک ونارنجک مورد حمله قرارگرفت. عدي وقصي پسران صدام حسين روزسه شنبه درنبردي با نيروهاي آمريکا درشهر موصل کشته شدند. دولت آمريکا ومقامات نظامي اين کشوربلافاصله نسبت به احتمال حملاتي انتقام جويانه عليه نيروهاي آمريکا درعراق هشداردادند. درهمين حال دربغداد دوشهروند عراقي روزپنجشنبه هنگامي که حاضر نشدند اتومبيل خود را دريک پست بازرسي متوقف کنند، کشته شدند. نيروهاي آمريکا به روي اين اتومبيل آتش گشودند ولحظاتي بعد شعله هاي آتش اتومبيل را فرا گرفت. هنوز روشن نشده است شعله ورشدن اتومبيل براثراصابت گلوله به باک بنزين بوده ويا اين که اتومبيل حامل مواد منفجره بوده است. دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا روزچهارشنبه گفت مقامات آمريکائي به زودي عکس هاي دوپسر صدام حسين را که درموصل کشته شدند، منتشرخواهند کرد. يک سخنگوي دولت موقت ائتلاف گفت اجساد پسران صدام حسين که هم اينک درفرودگاه بين المللي بغداد نگهداري مي شوند، به چند نفرازاعضاي شوراي جديد حکومتي عراق نشان داده شدند. دولت موقت ائتلاف اعلام کرد درمورد چگونگي انتشار عکس هاي اين اجساد براي مردم عراق، گفتگوهائي با اعضاي شوراي حکومتي اين کشوربه عمل آورده است. گفته مي شود بسياري ازمردم عراق همچنان نسبت به مرگ پسران صدام حسين ترديد دارند مگران که موضوع به آن ها ثابت شود. با اين حال سخنگوي ائتلاف گفت ما کوچکترين ترديدي نداريم که اين ها اجساد عدي وقصي است. خبرگزاري رويتر نيز درگزارشي نوشت يک منبع ارتش آمريکا روزپنجشنبه عکس هاي پسران صدام حسين را به گزارشگراين خبرگزاري دربغداد که با قيافه آن ها آشنائي داشت، نشان داد. به گزارش رويتر، قيافه هاي هردو پسرصدام حسين کاملا درعکس ها قابل شناسائي بود. چهره عدي با وجود آن که بخشي ازبيني و لب بالاي او براثرجراحت ازبين رفته بود، کاملا قابل شناسائي بود. درچهره قصي هيچگونه آثار زخم ديده نمي شد. درهمين حال يک اتومبيل ارتشي آمريکا روزپنجشنبه دريک خيابان بغداد منفجرشد. يک فيلمبردار آماتورکه فيلمي ازبقاياي اتومبيل درحالي که دود ازآن بلند بود برداشته بود، خبراين انفجار را به گزارشگر رويتر داد. مردم محل مي گويند اتومبيل ديروقت بعد ازظهرپنجشنبه در منطقه الدوره درجنوب بغداد منفجرشد. سربازان آمريکائي بلافاصله پس ازاين حادثه، منطقه را محاصره کردند. گزارشي درباره وقوع تلفاتي در اين حادثه نرسيده است، اما به نظر مي رسد کسي دراتومبيل نبوده زيرا امکان نداشته است بتواند ازانفجارفرارکند. يک سخنگوي ارتش آمريکا گفت نسبت به وقوع هرگونه تلفاتي مطمئن نيست. ازسوي ديگر، در واشنگتن پال برمر مدير آمريکائي اداره امورعراق روز چهارشنبه گفت ظرف 60 روزآينده برنامه هائي درعراق دردست انجام است. استخدام افرادي براي نخستين گردان ارتش نوين وداوطلب عراق و آغازمحاکمات دادگاه جنائي مرکزي عراق، ازجمله اين برنامه ها است. به يک ستون ارتشي آمريکا درعراق روزپنجشنبه حمله شد وسه سربازآمريکائي دراين حمله کشته شدند. دربغداد دوشهروند عراقي روزپنجشنبه هنگامي که حاضر نشدند اتومبيل خود را دريک پست بازرسي متوقف کنند، کشته شدند. دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکاگفت مقامات آمريکائي به زودي عکس هاي دوپسر صدام حسين را منتشرخواهند کرد. يک سخنگوي دولت موقت ائتلاف گفت اجساد پسران صدام حسين که هم اينک درفرودگاه بين المللي بغداد نگهداري مي شوند، به چند نفرازاعضاي شوراي جديد حکومتي عراق نشان داده شدند. دولت موقت ائتلاف اعلام کرد درمورد چگونگي انتشارعکس هاي اين اجساد براي مردم عراق، گفتگوهائي با اعضاي شوراي حکومتي اين کشوربه عمل آورده است. ازسوي ديگر، در واشنگتن پال برمر مدير آمريکائي اداره امورعراق روز چهارشنبه گفت ظرف 60 روزآينده برنامه هائي درعراق دردست انجام است. استخدام افرادي براي نخستين گردان ارتش نوين وداوطلب عراق و آغازمحاکمات دادگاه جنائي مرکزي عراق، ازجمله اين برنامه ها است.
XS
SM
MD
LG