لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۲۰:۵۷

فشار بر رژيم‌هاي منطقه براي انجام اصلاحات در پي پيشروي عراق به سوي مردمسالاري


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): با وجود موانعي که در راه استقرار يک حکومت دمکراتيک درعراق نوين وجود دارد، اين کشور در مسير دمکراسي به پيش مي رود. کارشناسان مي گويند تغييرات حاصله درعراق، احتمالا رژيم هاي منطقه را براي انجام اصلاحات سياسي تحت فشارقرارخواهد داد. ابراهيم بي پروا (راديوفردا): درطول پنج ماهي که ازسرنگوني صدام حسين مي گذرد، مردم عراق با همه تنوع نژادي ومذهبي خود چندين دهه بي عدالتي هاي اجتماعي وسياسي را ازميان برداشته و گروه هائي را که مدافع ايدئولوژي هاي گوناگون هستند جانشين سيستم خشونت بار يک حزبي کرده اند وآزادي مطبوعات را برقرارساخته اند. شيعيان که اکثريت جمعيت عراق را تشکيل مي دهند وده ها سال مورد آزار وسرکوب اقليت اهل تسنن قرارداشتند، اکنون آزادانه وعلنا به عبادت مي پردازند و به زيارت مراقد مذهبي خود مي روند. کردها که عرب نيستند وصدام حسين براي سرکوبي مبارزه آنان جهت دستيابي به خود مختاري هزاران تن از کردها را کشت، اکنون نقش عمده اي را درعراق نوين ايفا مي کنند و صدائي نيرومند دارند ونظرات آن ها مطرح است. شوراي رهبري موقت عراق، تنها ارگان عرب تبار کشوراست که اکثرآن را شيعيان تشکيل مي دهند و وزير امورخارجه آن اصولا عرب نيست. با اين حال راه دمکراسي دراين کشور 25 ميليون نفري براي آن که بتواند به صورت الگوئي موفق درمنطقه اي درآيد که رهبران خود کامه وپادشاهان مستبد برآن حکومت مي رانند، همچنان با موانع عمده اي روبرو است. ابراهيم جعفري، مسلمان شيعه اي که ماه گذشته به عنوان نخستين رئيس شوراي حکومتي عراق انتخاب شد، درمصاحبه اخيرخود گفت: تنوع وکثرت گرائي مهمترين ويژگي عراق نوين است. ما اکنون مي توانيم سربلند کنيم وبه جهانيان بگوئيم ازاين به بعد ما چهره هاي متعددي را نشان خواهيم داد ونظرات متعددي را مطرح خواهيم کرد. اين است عراق نوين. با اين حال بسياري درجهان عرب، عراق نوين را کشوري دست نشانده آمريکا مي دانند. آن ها همچنين عراق نوين را کشوري به نفع اسرائيل مي دانند واستدلال مي کنند صدام حسين بيش ازهر رهبر ديگرعرب ازفلسطينيان حمايت کرد وبه تنهائي دربرابرآمريکا ايستاد. با وجود چنين نظراتي، کارشناسان مي گويند تغييرات حاصله درعراق، احتمالا رژيم هاي منطقه را براي انجام اصلاحات سياسي تحت فشارقرارخواهد داد. به شرط آن که طرح هاي آمريکا درمورد قانون اساسي جديد عراق، برگزاري انتخابات عمومي واستقرارحاکميت اين کشور تا پايان سال 2004 به مورد اجرا درآيد. با اين حال پيشرفت در راه برقراري يک حکومت دمکراتيک درعراق، همچنان دستخوش مشکلات ناشي از رقابت ميان گروه هاي شيعه، حمله به نيروهاي آمريکا واختلاف نظر شيعيان واهل تسنن است که تهديد بالقوه اي براي ثبات عراق به شمارمي رود. ترورماه گذشته آيت الله محمد باقرحکيم درشهرمذهبي نجف، به گونه گسترده اي به وفاداران به صدام حسين نسبت داده شد که مي خواهند کساني را که قصد همکاري با آمريکا را دارند، مجازات کنند. اما عده اي هم دراين مورد به يک گروه افراطي شيعه به رهبري مقتدي صدرمظنون شدند که مخالف اشغال عراق ازسوي آمريکا است. حملات به نيروهاي آمريکا، اغلب درمناطق سني نشين صورت مي گيرد. شيعيان که معمولا ازحمله به آمريکائيان خودداري مي کنند، سني ها را متهم ساخته اند که با اقدامات خود موانعي در راه استقلال به وجود مي آورند. سني ها نيز به نوبه خود شيعيان را متهم مي کنند که قصد دارند حکومتي به سبک ايران درعراق برقرارکنند. با وجود موانعي که در راه استقرار يک حکومت دمکراتيک در عراق نوين وجود دارد، اين کشور در مسير دمکراسي به پيش مي رود. کارشناسان مي گويند که تغييرات حاصله در عراق، احتمالا رژيم هاي منطقه را براي انجام اصلاحات سياسي، تحت فشار قرار خواهد داد. در طول پنج ماهي که از سرنگوني رژيم صدام حسين مي گذرد، مردم عراق با همه تنوع نژادي و مذهبي خود، چندين دهه بي عدالتي هاي اجتماعي و سياسي را از ميان برداشته، گروه هايي را که مدافع ايدئولوژي هاي گوناگون هستند، جانشين سيستم خشونتبار تک حزبي کرده و آزادي مطبوعات را برقرار ساختند. براي آنکه روند دمکراسي در اين کشور 25 ميليون نفري بتواند به صورت الگويي موفق در منطقه اي در آيد که رهبران و پادشاهان خودکامه بر آن فرمان مي رانند، همچنان با موانع عمده اي روبرو است. احتمالا تغييرات حاصله در عراق، رژيم هاي منطقه را براي انجام اصلاحات سياسي تحت فشار قرار خواهد داد، به شرط آنکه طرح هاي آمريکا در مورد قانون اساسي جديد عراق، برگزاري انتخابات عمومي و استقرار حاکميت اين کشور تا پايان سال 2004 به اجراء در آيد.
XS
SM
MD
LG