لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۲۵

لزوم تضمين دموكراسي پيش از برگزاري انتخابات در افغانستان


(rm) صدا |
يک سازمان هوادارحقوق بشر روزجمعه اعلام کرد خريد آراي نمايندگان داوطلب عضويت درشوراي معتمدان وريش سفيدان افغانستان وارعاب آن ها، امکانات اين شورا را که قصد دارد طرح قانون اساسي افغانستان را مورد تصويب قراردهد، تضعيف کرده است. مسعود ملك (راديو فردا): سازمان ديده بان حقوق بشرکه مقرآن درنيويورک قراردارد، اعلام کرد لويه جرگه يا شوراي معتمدان وريش سفيدان افغانستان که 500 عضودارد ونشست خود را از روزيکشنبه درکابل آغازمي کند، شورائي است که اعضاي آن را به جاي نمايندگان واقعي گروه هاي نژادي مختلف افغانستان، بسياري ازجنگ سالاران رقيب اين کشورتشکيل داده اند. جان سيفتون پژوهشگراين سازمان درامورافغانستان همچنين گفت به نظرمي رسد آمريکا براي تضمين آن که طرح قانون اساسي افغانستان نظرات حامد کرزي رئيس دولت انتقالي اين کشور را درمورد برقراري يک سيستم نيرومند رياست جمهوري اعمال کند، درحال گفتگو با رهبران جناح هاي افغانستان است. آقاي سيفتون گفت بررسي اونشان مي دهد موارد فاحشي از تقلب وارعاب دراستان هرات واقع درغرب افغانستان که تحت کنترل جنگ سالارمعروف اسماعيل خان است وهمچنين درمنطقه کابل وشهرجلال آباد درشرق افغانستان روي داده است. آقاي سيفتون افزود برخي ازنامزدهاي عضويت درلويه جرگه به ما گفتند که مورد تهديد قرارگرفته اند وبه عده اي نيز رشوه داده شده است تا نامزدي خود را دراين شورا لغوکنند. نماينده سازمان ديده بان حقوق بشرگفت آنچه شگفت انگيز مي نمايد اين است که چنين وقايعي درکابل پايتخت افغانستان نيز روي مي دهد. سئوال اين است که اگردرکابل با حضوراين همه نمايندگان بين المللي، ازجمله ماموران حفظ صلح، نتوان امورکشور را آن گونه که بايد اداره کرد، درکجا مي توان اين کار را کرد؟ با چنين وضعيتي چه اميدي به سايراستان ها مي رود؟ آقاي سيفتون گفت جنگ سالاران نيرومندي نظيراسماعيل خان و رسول سياف درکابل، تمامي تلاش خود را به کاربرده اند تا عضويت افراد مورد نظرخود را درلويه جرگه تضمين کنند وبه صورت جبهه متحدي راي دهند. آقاي سيفتون گفت به نظرمي رسد آمريکا نيز با همين روند پيش رفته ودرپشت پرده کوشش مي کند براي طرح قانون اساسي که منتشر شده است، جلب حمايت کند. وي افزود نيازمبرمي به آن هست که جامعه بين المللي پيش ازبرگزاري انتخابات سال آينده، اعمال دمکراسي بهتري را درافغانستان تضمين کند. نماينده سازمان ديده بان حقوق بشرخواستاراستقرار گسترده تر ماموران حفظ صلح درافغانستان، تقويت نظارت کميسيون حقوق بشرسازمان ملل متحد دراين کشور واقدام آمريکا وآقاي کرزي به اعمال فشاربه رهبران جناح هاي محلي درجهت تضمين مشروعيت بيشترنمايندگان شرکت کننده در لويه جرگه شد. بسياري ازنمايندگان لويه جرگه به مخالفت با خواست حامد کرزي درمورد وجود يک رئيس جمهوري مقتدر برخاسته اند، اما تحليلگران پيش بيني مي کنند آقاي کرزي با دادن امتيازاتي به رهبران جناح ها، طرح مورد نظرخود را به مورد اجرا بگذارد. سازمان ديده بان حقوق بشر که مقرآن درنيويورک قراردارد، اعلام کرد لويه جرگه يا شوراي معتمدان و ريش سفيدان افغانستان که 500 عضو دارد ونشست خود را از روزيکشنبه درکابل آغاز مي کند، شورائي است که اعضاي آن را به جاي نمايندگان واقعي گروه هاي نژادي مختلف افغانستان، بسياري ازجنگ سالاران رقيب اين کشورتشکيل داده اند. جان سيفتون پژوهشگراين سازمان در امور افغانستان گفت به نظرمي رسد آمريکا براي تضمين آن که طرح قانون اساسي افغانستان نظرات حامد کرزي رئيس دولت انتقالي اين کشور را در مورد برقراري يک سيستم نيرومند رياست جمهوري اعمال کند، درحال گفتگو با رهبران جناح هاي افغانستان است. آقاي سيفتون گفت بررسي اونشان مي دهد موارد فاحشي از تقلب وارعاب دراستان هرات روي داده است. وي افزود نياز مبرمي به آن هست که جامعه بين المللي پيش ازبرگزاري انتخابات سال آينده، اعمال دمکراسي بهتري را درافغانستان تضمين کند.
XS
SM
MD
LG