روز اعتراض خونین در اصفهان

Your browser doesn’t support HTML5

سومین جمعه تحصن کشاورزان و مردم اصفهان، به خاک و خون و خشونت کشیده شد. مقام‌های جمهوری اسلامیٖ، دیگر حتی تاب تحمل اعتراض و تحصن مسالمت آمیز مرتبط با بی‌آبی را هم ندارند! دیروز نیروهای ضد شورش، با شلیک گاز اشک آور و تفنگ ساچمه زن، به مقابله با متحصنان پرداختند. ماموران امنیتی ابتدا قصد داشتند با به آتش کشیدن شبانه چادر کشاورزان معترض و بستن راه‌های منتهی به بستر زاینده رود، مانع از اجتماع مردم معترض شوند. با این حال از صبح جمعه بر تعداد معترضان افزوده شد و در برخورد خشن ماموران با معترضان، در ادامه به درگیری‌های خونین خیابانی هم کشیده شد. بیشتر در گزارش مهیار طهماسبی...

...