بررسي كارنامه محسن نوربخش، رئيس متوفي بانك مركزي

(rm) صدا |
دکتر محسن نوربخش که سالهاي پس از انقلاب صاحب مشاغل مهمي چون وزارت اقتصاد و رئيس بانک مرکزي بود درگذشت. فريدون خاوند (راديوفردا): آقاي محسن نوربخش در واقع، مهمترين تکنوکرات اقتصادي جمهوري اسلامي بود که سال ها در رد بانک مرکزي و همينطور به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي خدمت کرده بود. تنها دوران خدمتش در راس بانک مرکزي حدود 14 سال مي شود از سال 1360 تا 1365 و بعد از سال 1373 تا زمان درگذشت ايشان. در واقع ويژگي عمده دکتر نوربخش توانايي او بود در هماهنگ شدن با گرايش‌هاي اقتصادي متفاوت و يا حتي متضاد. چون که او در دوران آقاي ميرحسين موسوي که سياست سوسياليستي و دولتي داشت در راس بانک مرکزي بود، در دوران آقاي هاشمي رفسنجاني هم در راس وزارت امور اقتصادي و دارايي و هم در راس بانک مرکزي بود و بعد در دوران آقاي خاتمي، کماکان در راس بانک مرکزي قرار داشت. چيزي را که مي شود درباره آقاي نوربخش گفت اين است که اصولا بعد از روي کار آمدن آقاي هاشمي رفسنجاني در سال 1368 خورشيدي ايشان منصوب شد به وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اين مقام با همکاري مسعود روغني زنجاني، و محمد حسين عادلي در واقع طراح سياست تعديل اقتصادي بود. خصوصيت ديگري که در مورد آقاي نوربخش مي شود گفت اين است که در طي دوران هم هاشمي رفسنجاني و هم محمد خاتمي، در مجموع مي‌شود گفت که ايشان بيشتر از سياست هاي آزادسازي اقتصادي حمايت مي کرد. دكتر محسن نوربخش، كه امروز در گذشت، در دوره هاي مختلف، از زمان نخست وزيري مير حسين موسوي تا رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي، در سمت هاي وزير اقتصاد و دارائي يا رئيس كل بانك مركزي از تكنوكرات هاي برجسته جمهوري اسلامي بود. ويژگي عمده دکتر نوربخش توانايي او بود در هماهنگ شدن با گرايش‌هاي اقتصادي متفاوت و يا حتي متضاد. وي در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و خاتمي به آزادسازي اقتصادي معتقد بود.