لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۹:۳۹

اقتصاد ايران در چنبر دشواري هاي سياسي


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): فعاليت اقتصادي در همة كشور ها از جو حاكم بر سياست داخلي و خارجي آنها به شدت تأثير مي پذيرد. توليد و بازرگاني و بانكداري تنها در بستر اعتماد رونق ميگيرد و اعتماد، بيش از همه، در گرو ثبات سياسي است. سرمايه‌گذاري، كه سرچشمة خلق ثروت است، به چشم انداز روشن نياز دارد و از ابهام و تنش ميهراسد. فرو رفتن اقتصاد ايران در گرداب دشواري ها دلايل فراوان دارد كه يكي از مهم ترين آنها تداوم و حتي تشديد تنش در فضاي دروني، منطقه‌اي و جهاني جمهوري اسلامي است. شمار زيادي از نمايندگان محافل اقتصادي و سياسي و بخش چشمگيري از افكار عمومي ايران به اين باور ميرسند كه تا فرو نشستن اين تنش ها، انحطاط اقتصادي كشور ادامه خواهد يافت. روزنامة «همشهري» چاپ تهران در شمارة هفدهم تيرماه خود سياست را «چارچوب معيوب» اقتصاد ايران ميداند و مي نويسد كه سيطرة سياست بر اقتصاد ايران باعث شده تا بسياري از فرصت هاي پيش روي، به تهديد هاي بالفعل بدل شوند. در ميان تنگنا هاي حاصل از سلطة سياست بر اقتصاد، «همشهري» از ناكامي در عبور خط لولة انتقال انرژي آسياي ميانه از ايران، از دست رقتن بازار كشور هاي مستقل آسياي ميانه، موانع پيش روي بر سر پيوستن به سازمان تجارت جهاني، محدوديت ورود براي تكنولوژي خارجي و فرار مغز ها سخن ميگويد. ماهنامة «اقتصاد ايران» چاپ تهران نيز بخش اصلي شمارة تيرماه خود را به تأثير كشمكش هاي سياسي بر اقتصاد ايران اختصاص داده و اين عنوان را روي جلدش چاپ كرده است : «تنش هاي داخلي و خارجي، گره كور اقتصاد». اين ماهنامه در سر مقالة خود با تأكيد بر هزينه هاي آشفتگي سياست داخلي و خارجي مي نويسد كه ريسك ها در اين دو عرصه به شدت خطرناك شده و در ارتباط با عدم ورود سرماية خارجي و فرار سرماية داخلي، به بديهي ترين هزينه هاي اقتصادي كشور بدل شده‌اند. «اقتصاد ايران» در بارة تأثير تنش هاي سياست داخلي و خارجي بر اوضاع اقتصادي ايران به نظر سنجي پرداخته و نتايج آنرا نيز منتشر كرده است. در عرصة سياست داخلي، نود و دو در صد پاسخ دهندگان، تأثير كشمكش ميان جناح هاي جمهوري اسلامي را بر توسعة اقتصادي و رفاه عمومي «بسيار زياد» يا «زياد» ارزيابي كرده‌اند. همچنين نود و نه در صد پاسخ دهندگان به اين پرسشنامه، ضرورت روابط خارجي گسترده را براي رشد اقتصادي ايران «زياد» يا «بسيار زياد» دانشته‌اند.

ماهنامة اقتصاد ايران چاپ تهران در مطلبي تحت عنوان «تنش هاي داخلي و خارجي، گره كور اقتصاد» در باره تاثير تنش هاي سياسي ميان دو جناح هيات حاكمه و بر اقتصاد كشور مي نويسد: ريسك ها در عرصه هاي داخلي و خارجي به شدت خطرناك شده و باعث عدم ورود سرماية خارجي و فرار سرماية داخلي مي شود. تنش هاي سياسي داخلي و خارجي به بديهي ترين هزينه هاي اقتصادي كشور بدل شده اند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG