لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۵۲

پوسترهایی برای «سبزترین روز سال»

بیشتر

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، ۱۳ آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی یادآور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان هم‌صدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.
۱

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، ۱۳ آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی یادآور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان هم‌صدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی یادآور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان هم‌صدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.
۲

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی یادآور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان هم‌صدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی یادآور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان هم‌صدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.
۳

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی یادآور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان هم‌صدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی، یاد آور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان همصدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.
۴

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی، یاد آور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان همصدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی، یاد آور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان همصدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.
۵

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی، یاد آور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان همصدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی، یاد آور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان همصدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.
۶

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی، یاد آور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان همصدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی، یاد آور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان همصدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.
۷

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی، یاد آور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان همصدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی، یاد آور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان همصدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.
۸

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی، یاد آور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان همصدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی، یاد آور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان همصدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.
۹

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی، یاد آور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان همصدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی، یاد آور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان همصدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.
۱۰

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز ایران، 13 آبان را سبزترین روز سال خواند، روزی که به گفته وی، یاد آور آن است که «مردم رهبران ما هستند». به دنبال این فراخوان هنرمندان همصدا با جنبش سبز دست به طراحی پوسترهایی برای این «سبزترین روز سال» زدند.

بیشتر

XS
SM
MD
LG