لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۸:۰۱

دولت حسن روحانی : میلیون ها نفر از دریافت یارانه نقدی منصرف شده اند


محمد باقرنوبخت، ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﯾﯿﺲ ﺟﻤهوری ایران می گوید ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﻧﻔﺮ ازدرﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی اﻧﺼﺮاف داده اﻧﺪ.
به گزار ش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخت روز دوشنبه گفت مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در جریان است و از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﻧﻔﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی آن را از طﺮﯾﻖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑهداﺷﺖ و درﻣﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
او افزوده است درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻣﺤﻞ اﻧﺼﺮاف درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧقدی کافی باشد، ﻗﯿﻤﺖ حامل های انرژی ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ افزایش ﺧﻮاھﺪ یافت.
ثبت نام تازه متقاضیان دریافت یارانه، از روز بیستم فروردین ماه آغاز شده و دولت گفته است به انصراف دهندگان "کارت های همیاری ملی" داده می شود که امتیازاتی برای آنها خواهد داشت.
XS
SM
MD
LG