لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۲:۰۱

دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ایران از ندادن ﻣﺠﻮز راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ در روز ﺟهانیﮐﺎرﮔﺮ انتقاد کرد


علیرضا محجوب، دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪﮐﺎرﮔﺮ ایران از ندادن ﻣﺠﻮز راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ در روز ﺟهانیﮐﺎرﮔر، اول ماه مه، یازده اردیبهشت، انتقاد کرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش خبرگزاری اﯾﻠﻨﺎ، آقای محجوب راهپیمایی روزجهانی کارگر را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺻﻠﯽ خانه کارگر اعلام کرده و گفته است ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﺠﻤﻌﺎت آزاد اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺨﻞ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﯾﺎ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
علیرضا محجوب با اشاره به رد درخواست راهپیمایی کارگران در هشت سال گذشته، افزوده که ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه است و راهپیمایی روز ﮐﺎرﮔﺮ بستری برای ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرﮔﺮان فراهم می کند.
علی ربیعی، وزیر کار اعلام کرده است که مراسم روز جهانی کارگر امسال با حضور رئیس جمهوری ایران در سالن سرپوشیده برگزار می شود و به همین دلیل امکان راهپیمایی وجود ندارد.
XS
SM
MD
LG