لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۲۰

کارگران معادن ذغال سنگ البرز شرقی دست از کار کشیدند


ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺎدن ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ اﻟﺒﺮز ﺷﺮﻗﯽ در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن روز دوشنبه در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اقدامات سازمان خصوصی سازی دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪند و در ﻣﺤﻮطﻪ ﻣﻌﺪن ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.

رﺣﻤﺎن ﻋﺠﻢ ﻧﺎﺋب، رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺎدن اﻟﺒﺮز ﺷﺮﻗﯽ به خبرگزاری ایلنا گفت ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی، ﺳهام ﺷﺮﮐﺖ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ اﻟﺒﺮز ﺷﺮﻗﯽ را بشکل ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ذوب آھﻦ اﺻﻔهان واﮔﺬار ﮐﺮده، همچنین ۴٢ ھﮑﺘﺎر از زﻣﯿﻦ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺪن را ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰﺷهر ﺷﺎھﺮود واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺪون اطﻼع ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺷهرداری داده اﺳﺖ.

XS
SM
MD
LG