لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۲۹

نشست رهبران هشت کشورعضواتحاديه اقتصادي وپولي آفريقاي باختري


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): رهبران هشت کشورعضواتحاديه اقتصادي وپولي آفريقاي باختري براي بررسي راه هاي تقويت وحدت اقتصادي وپولي اعضاي اين اتحاديه، روزشنبه نشستي را درپايتخت نيجرآغاز کردند. امير آرمين (راديو فردا): هفت رئيس جمهوري شخصا درنشست اتحاديه اقتصادي وپولي آفريقاي باختري درنيامي پايتخت نيجرشرکت کرده اند. اما رئيس جمهوري توگو، نخست وزيرخود را براي شرکت دراين نشست اعزام داشته است. اندکي پس پايان مراسم اوليه، رهبران هشت کشورآفريقاي باختري و وزيران دارائي ها آن ها گفتگوهاي خود را درپشت درهاي بسته آغازکردند. راه هاي برقراري آزادي بيشتري درنهضت اعضاي اتحاديه اقتصادي و پولي آفريقاي باختري وهمچنين آزادي مبادلات کالا وخدمات، ازجمله مسائلي است که مورد بررسي رهبران آفريقائي قرارخواهد گرفت. اتحاديه اقتصادي وپولي آفريقاي باختري که درسال 1994 تاسيس گرديد، کشورهاي بنين، بورکينا فاسو، گينه بيسائو، ساحل عاج، مالي، نيجر، سنگال وتوگو را درعضويت دارد. جمعيت اين کشورها درمجموع به 72 ميليون نفر بالغ مي شود. مانند گينه بيسائو وسنگال، ساح عاج، بنين وتوگوداراي سواحلي دراقيانوس اطلس هستند، درحالي که سه کشور ديگريعني بورکينا فاسو، مالي و نيجر که فقيرترين اعضاي اتحاديه اقتصادي وپولي آفريقاي باختري به شمار مي روند و داراي مناطق بزرگ خشک وصحرائي هستند، محصور درخشکي بوده وبه دريا دسترسي ندارند. اين سه کشوربه شدت ازجنگ داخلي که درسال 2002 درساحل عاج آغاز شد، ضربه ديده اند چرا که بيش ازيک سال است ازدسترسي به پايتخت اقتصادي ساحل عاج يعني بندر ابيجان که بندرعمده اي دراين کشوراست، محروم شده اند. شرکت کنندگان درنشست اتحاديه اقتصادي وپولي آفريقاي باختري، راه هاي برقراري همبستگي ويکپارچگي بيشتري ميان اعضائي را که به دريا دسترسي دارند وهمسايگان شمالي آن ها که درخشکي محصورهستند، مورد بررسي قرار خواهند داد. اتحاديه اقتصادي وپولي آفريقاي باختري که رياست آن را نيجردرسال 2003 عهده داربود، در ژانويه سال 1994 به دنبال کاهش ارزش پول مشترک اعضاي اتحاديه به ميزان 50 درصد، درداکارتاسيس گرديد. با وجود آن که کاهش ارزش فرانک اين کشورها به گونه عمده اي بيانگريک ضرورت اقتصادي بود، اما مشکلات اجتماعي واقتصادي قابل ملاحظه اي را دربخش هائي ازمنطقه به وجود آورد. هفت مستعمره پيشين فرانسه براي برقراري روابط اقتصادي واجتماعي جديدي و تقويت نقش خود درنظم اقتصادي جهان، به طورمقدماتي اتحاديه اقتصادي و پولي آفريقاي باختري را تاسيس کردند. گينه بيسائو، مستعمره پيشين پرتغال که از فرانک همين کشورها استفاده مي کند نيز درسال 1997 به اين اتحاديه ملحق شد. رهبران هشت کشورعضواتحاديه اقتصادي وپولي آفريقاي باختري براي بررسي راه هاي تقويت وحدت اقتصادي وپولي اعضاي اين اتحاديه، روزشنبه نشستي را درپايتخت نيجرآغاز کردند. هفت رئيس جمهوري شخصا درنشست اتحاديه اقتصادي وپولي آفريقاي باختري در نيامي پايتخت نيجر شرکت کردند. اما رئيس جمهوري توگو، نخست وزير خود را براي شرکت دراين نشست اعزام داشته است. اندکي پس پايان مراسم اوليه، رهبران هشت کشورآفريقاي باختري و وزيران دارائي ها آن ها گفتگوهاي خود را درپشت درهاي بسته آغاز کردند. راه هاي برقراري آزادي بيشتري در نهضت اعضاي اتحاديه اقتصادي و پولي آفريقاي باختري وهمچنين آزادي مبادلات کالا وخدمات، ازجمله مسائلي است که مورد بررسي رهبران آفريقائي قرارخواهد گرفت.
XS
SM
MD
LG