لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۵۸

متن پيام راديوئي هفتگي رئيس جمهوري آمريكا: ادامه مبارزه بي امان عليه ترويسم


(rm) صدا |
پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا روزشنبه نطق راديوئي هفتگي خود را ايراد کرد که متن آن را از بهروز نيکذات مي شنويد: صبح به خير. درهفته اي که درپيش است من وضعيت عمومي کشورمان را به کنگره ومردم آمريکا گزارش خواهم کرد. آمريکا درچند سال گذشته با چالش هاي عمده اي روبرو بوده است ومردم آمريکا با قدرت، دلسوزي واعتماد به نفس به اين چالش ها پاسخ داده اند.اين ملت چه درداخل وچه درخارج شاهد به ثمر رسيدن اولويت هاي خود است. آمريکا به مبارزه بي امان خود عليه تروريست ها که کشورما را تهديد مي کنند، ادامه مي دهد. ما دراين جنگ وضعيتي تهاجمي داريم، به تروريست ها پناه نمي دهيم، منابع مالي محرمانه آن ها را شناسائي ومصادره مي کنيم وتروريست ها وهواداران آن را مسئول عمليات خود مي دانيم. تروريست ها همچنان خطرناک هستند وما تا نابودي آن ها همچنان به دنبالشان هستيم. آمريکا دريک خاورميانه بزرگ با خطرهائي روبرواست وبه عنوان جايگزيني براي تروريسم وخشونت، مکراسي واميد را ترويج مي کند. افغانستان که زماني ازطريق رژيم بيرحم طالبان اداره مي شد، اکنون قانون اساسي جديد خود را مورد تصويب قرارداده است ودر راه دمکراسي، ازجمله تامين حقوق اساسي زنان، پيش مي رود. رهبر ليبي وعده داده است کليه برنامه هاي خود در رابطه با سلاح هاي کشتار جمعي را فاش سازد واين برنامه ها را لغو کند. ودرعراق، دشمنان آزادي مرتبا از سوراخ هاي خود رانده وبازداشت مي شوند. شهروندان عراق اينک مسئوليت بيشتري را درمورد امنيت ودولت آينده خود برعهده گرفته اند. نيروهاي آمريکا درعراق از روي مهارت وشجاعت به وظايف خود عمل مي کنند و ما به آن ها افتخار مي کنيم. دراين جا دروطن، ما به ايجاد عمران وتامين امنيت اقتصادي براي مردم کشورمان ادامه مي دهيم. کاهش ماليات به پيشرفت اقتصادمان کمک کرده است. ما اعتبار مالياتي براي کودکان را دو برابر کرده ايم، ماليات هرکسي را ماليات بردرآمد مي پردازد کاهش داده ايم و انگيزه هاي بيشتري براي تجارت هاي کوچک به وجود آورده ايم تا ازطريق تجهيزات جديد وايجاد مشاغل دست به سرمايه گذاري بزنند. نتيجه همه اين ها روشن است. اقتصاد ما درسه ماهه سوم سال 2003 با سريع ترين آهنگ رشد درظرف دو دهه به جلو رفته است. توليد کنندگان شاهد جهشي درسفارشات جديد براي فعاليت هاي کارخانه اي هستند. وازماه اوت گذشته تاکنون بيش ازيک چهارم ميليون شغل جديد ايجاد شده است. دولت ماهمچنين براي تقويت نظام بيمه سالخوردگان اقدام کرده است. براي ايفاي تعهد خود نسبت به شهروندان سالخورده آمريکا، ما حمايت بازدارنده بهتر ومزاياي نسخه پيچي را نيز به برنامه بيمه سالخوردگان افزوده ايم. بسياري تصور مي کردند اين اصلاحات غيرممکن است. هردو حزب اينک بحث هاي قديمي دراين باره را به کنار گذارده و وعده ما به شهروندان سالخورده آمريکا را به مورد اجرا درمي آورند. سه شنبه شب من گام هائي را که ما بايد براي دستيابي به هدف هاي اين ملت برداريم، تشريح خواهم کرد. ما کوشش مي کنيم فرصت ها را براي آمريکائيان گسترش دهيم تا تجارت هاي خود را صاحب شوند. ما برنامه اي را درمورد پيشرفت اقتصاد به اجرا در مي آوريم تا هرکس که مي خواهد کارکند، بتواند کاري پيدا کند. ما گام هائي براي کمک به خانواده ها وتجارت هاي کوچک که با افزايش هزينه بهداشت مواجه هستند، برمي داريم. ما همچنان به کمک هايمان به مدارس ودانش آموزان ادامه خواهيم داد تا خود را با معيارهاي بلند پايه اي که برقرارکرده ايم تطبيق دهند وهيچ کودکي درآمريکا عقب نماند. ما کارخوب گروه هائي را که از روي ايمان واعتقاد اميد براي کساني که به آن نيازدارند به وجود مي آورند، تشويق مي کنيم. به خاطرآزادي وامنيت خود، ما همچنان به مبارزه با تروريسم ادامه خواهيم داد. با تمامي اين اقدامات، ما به مقابله جوئي با چالش هاي زمان خود ادامه خواهيم داد وهمچنان کوشش خواهيم کرد که آمريکا را جائي امن تر، پيشرفته تر و اميدوارتر سازيم. ازاين که به اين نطق گوش داديد متشکرم. پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا روزشنبه در نطق راديوئي هفتگي خود گفت: آمريکا درچند سال گذشته با چالش هاي عمده اي روبرو بوده است ومردم با قدرت، دلسوزي واعتماد به نفس به اين چالش ها پاسخ داده اند.آمريکا به مبارزه بي امان خود عليه تروريست ها که کشورما را تهديد مي کنند، ادامه مي دهد. افغانستان که زماني ازطريق رژيم بيرحم طالبان اداره مي شد، اکنون قانون اساسي جديد خود را مورد تصويب قرارداده است و در راه دمکراسي، ازجمله تامين حقوق اساسي زنان، پيش مي رود. رهبر ليبي وعده داده است کليه برنامه هاي خود در رابطه با سلاح هاي کشتار جمعي را فاش سازد واين برنامه ها را لغو کند. ودرعراق، دشمنان آزادي مرتبا از سوراخ هاي خود رانده وبازداشت مي شوند. دراين جا دروطن، ما به ايجاد عمران وتامين امنيت اقتصادي براي مردم کشورمان ادامه مي دهيم. کاهش ماليات به پيشرفت اقتصادمان کمک کرده است. اقتصاد ما درسه ماهه سوم سال 2003 با سريع ترين آهنگ رشد درظرف دو دهه به جلو رفته است. ما همچنان به کمک هايمان به مدارس ودانش آموزان ادامه خواهيم داد.
XS
SM
MD
LG