لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۳۶

شماري از تظاهركنندگان شيعه در بغداد، محاكمه حاميان آمريكائي صدام حسين را خواستار شدند


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): علي مهدي، يک عراقي که درکارهاي ساختماني فعاليت دارد، گفت صدام حسين به تنهائي نبايد مورد محاکمه قرارگيرد بلکه آمريکائياني نيز که از وي حمايت مي کردند، بايد تحت تعقيب قرارگيرند. علي مهدي افزود اگر آمريکائيان ازچنگ عدالت فرارکنند، با عدالت خدا مواجه خواهند شد. آن ها بايد درجهنم سنگسارشوند. آمريکا روزسه شنبه درجريان تظاهرات هزاران عراقي که خواستاراعدام صدام حسين بودند، اقدام خود را درمورد اعطاي صفت زنداني جنگي به صدام حسين مورد تاکيد قرارداد. اين اقدام واشنگتن، پاره اي ترديدها را درمورد سرنوشت صدام به وجود آورده است، خاصه آن که شوراي حکومتي عراق که ازسوي آمريکا تشکيل گرديده، پيشتر اعلام کرده بود صدام دريک دادگاه ويژه به وسيله قضات عراقي محاکمه خواهد شد. اعطاي صفت زنداني جنگ به ديکتاتور پيشين عراق که متهم به روانه کردن هزاران عراقي به گورهاي دسته جمعي است، به معناي آن است که وي ازحقوق بيشتري درمقايسه با کسي که متهم به ارتکاب جنايات جنگي است برخوردار خواهد شد. شهروندان عراق درمصاحبه هائي که درخيابان ها با آن ها به عمل آمد، گفتند صدام بايد دريک دادگاه عراقي محاکمه شود و دادگاه اورا به مجازات مرگ محکوم کند ودرعين حال روابط اورا با دولت هاي پيشين آمريکا مورد بررسي قراردهد. به گزارش خبرگزاري رويتر، آمريکا ازصدام حسين درجنگ هشت ساله وي با ايران درسال هاي دهه 1980 حمايت کرد. دردوران همين جنگ بود که صدام حسين شهرکرد نشين حلبچه درعراق را با گازهاي شيميائي مورد حمله قرارداد. تخمين زده شد که 5 هزارکرد دراين حمله کشته شدند. اما چند سال بعد يعني درسال 1990 هنگامي که صدام حسين کشورنفت خيزکويت را اشغال کرد، واشنگتن اورا فردي مستبد ودشمن خواند. اسد السعدي درحالي که با دوستانش درمحله فقيرنشين صدرشهرايستاده بود، به طعنه گفت صدام با درجه عالي از مدرسه سياست هاي آمريکا فارغ التحصيل شده است. صدرشهر که سابقا صدام شهر ناميده مي شد، يک منطقه شيعه نشين واقع درحومه بغداد است که اهالي آن پيوسته مورد سرکوبي عوامل امنيتي صدام حسين قرارداشتند. اسد السعدي افزود برادرم يک افسرارتش بود که اعدام شد. صدام يک جنايتکار است و آمريکائي ها دوستان او بودند. ما خواستارعدالت هستيم تا بتوانيم گذشته را فراموش کنيم. صدام حسين روز 13 دسامبرگذشته درحالي که درسوراخي درنزديکي زادگاهش شهر تکريت مخفي شده بود، بازداشت شد. يک ماه بعد، آمريکا اورا زنداني جنگ اعلام کرد. اعطاي صفت زنداني جنگ به وي، ترديدهائي را که درمورد وعده هاي آمريکا به دنبال سرنگوني صدام حسين درماه آوريل سال گذشته به وجود آمده، افزايش داده است. علي، يک پليس عراقي که توسط آمريکا آموزش ديده است، گفت عدالت بايد درمورد آمريکائيان وصدام اجرا شود. آيا واقعا باور مي کنيد که آمريکائيان خود را مورد محاکمه قراردهند؟ البته که ما خواستارآن هستيم آمريکائيان وصدام محاکمه شوند. اما آيا واقعا همين طورخواهد شد؟ من دراين مورد ترديد دارم. چند عراقي كه خبرگزاري رويترز در بغداد با آنها مصاحبه كرده است محاكمه مسئولان سابق آمريكا را كه به نظر اين عراقي ها از صدام حسين حمايت مي كردند را همراه با محاكمه خود صدام حسين خواستار شدند. آمريکا روزسه شنبه درجريان تظاهرات هزاران عراقي که خواستاراعدام صدام حسين بودند، اقدام خود را درمورد اعطاي صفت زنداني جنگي به صدام حسين مورد تاکيد قرارداد. اعطاي صفت زنداني جنگ به ديکتاتور پيشين عراق که متهم به روانه کردن هزاران عراقي به گورهاي دسته جمعي است، به معناي آن است که وي ازحقوق بيشتري در مقايسه با کسي که متهم به ارتکاب جنايات جنگي است برخوردار خواهد شد.
XS
SM
MD
LG