لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۳۹

سفر رئيس جمهوري اسرائيل به فرانسه و اميد به بهبود روابط دو کشور


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): اسرائيل ابرازاميدواري کرد ديدار رسمي موشه کاتساو، رئيس جمهوري اسرائيل، ازفرانسه که از روزدوشنبه آغازخواهد شد، به بهبود مناسبات دو کشورکه براثرموضع فرانسه درقبال طرح صلح خاورميانه وحمله به يهوديان درفرانسه روبه تيرگي گذاشته بود، منجرشود. بهروز نيکذات (راديوفردا): نقش موشه کاتساو رئيس جمهوري اسرائيل بيشتر يک نقش تشريفاتي است، اما نيسيم زويلي، سفيراسرائيل درپاريس، گفت: نخستين ديداريک رئيس کشوراسرائيلي ازفرانسه پس از16 سال مي تواند راه را براي ديدارآريل شارون نخست وزير اسرائيل از فرانسه هموارسازد. سفيراسرائيل درمصاحبه اي با راديوشماره يک اروپا گفت: اين ديداربخشي ازکوشش هاي مربوط به بهبود مناسبات اسرائيل وفرانسه است. هردو دولت به اين نتيجه رسيده اند که روابط دوکشوراخيرا بي نهايت روبه تيرگي گذارده بود. سفير اسرائيل افزود: ما ازموضع فرانسه درقبال خاورميانه انتقاد مي کنيم وفرانسه نيزموضع اسرائيل را مورد انتقاد قرارداده است. اما بايد ميان عدم توافق و روابط دوجانبه تفاوت قائل شويم و روابط را بهبود بخشيم. سفير اسرائيل ابراز اميدواري کرد آشتي ميان دوکشوربه ديدارآقاي شارون ازفرانسه منجرشود وگفت اميدواراست اين ديداردرماه آوريل صورت گيرد. به گزارش خبرگزاري رويتر، علي رغم اظهارات پاريس، فرانسه دراسرائيل به عنوان کشوري هواداراعراب تلقي مي شود. فرانسه ازنحوه رفتاراسرائيل با ياسرعرفات رئيس تشکيلات خود گردان فلسطيني وهمچنين احداث ديوارامنيتي بحث انگيزاسرائيل انتقاد کرده است. با افزايش اقدامات ضد يهودي درفرانسه ازاظهارات ناسزا آميزگرفته تا عمليات خشونت آميزعليه يهوديان ودارائي هاي آن ها، مناسبات فرانسه واسرائيل درسال هاي اخيربه تيرگي بيشتري گرائيده است. دربيشتر اين حملات، جوانان مسلمان دست داشته اند. دولت فرانسه ازمسلمانان فرانسوي خواسته است مناقشات خاورميانه را به خاک فرانسه منتقل نکنند وبه پليس دستورداده است برخورد سختي با متخلفان داشته باشد. با وجود انکار گروه هاي يهودي، آمار وارقام نشان مي دهد که حملات عليه يهوديان درفرانسه بيش ازيک سوم درسال 2003 کاهش يافته است. رئيس جمهوري اسرائيل درمصاحبه اي با روزنامه لوموند چاپ پاريس گفت: يهود ستيزي همچنان درفرانسه وجود دارد، اما من مي دانم که رئيس جمهوري ودولت درحال مبارزه با آن هستند. آمريکا هفته گذشته از اظهارات راکويل اشنابل، نماينده خود دراتحاديه اروپا، فاصله گرفت واعلام کرد اين اظهارات بازتاب دهنده نظرات رسمي دولت آمريکا نيست. نماينده آمريکا گفته بود يهود ستيزي هم اکنون نيز تقريبا به شدت سال هاي دهه 1930 وجود دارد. با اين حال با توجه به اين که اتحاديه اروپا روزپنجشنبه ميزباني سميناري درباره يهود ستيزي را دربروکسل برعهده دارد، اين موضوع درجريان ديدار چهار روزه آقاي کاتساو از فرانسه همچنان بحث روز خواهد بود. شخصيت هائي نظير يوشکا فيشر، وزيرامورخارجه آلمان، و الي ويسل، برنده جائزه صلح نوبل، دراين سمينارسخنراني خواهند کرد. رئيس جمهوري اسرائيل روزدوشنبه مورد استقبال رسمي ژاک شيراک رئيس جمهوري فرانسه قرارخواهد گرفت. مقامات فرانسوي اعلام کرده اند تا اين لحظه برنامه اي براي ديداربلند پايگان فلسطيني با رئيس جمهوري اسرائيل پيش بيني نشده است. درهمين حال گروه هاي مخالف نحوه رفتاراسرائيل با فلسطينيان اعلام کردند تظاهراتي درنزديکي باستيل درمرکز پاريس عليه ديدار رئيس جمهوري اسرائيل ازفرانسه برگزار خواهند کرد. موشه کاتزاو، رئيس جمهوري اسرائيل، روز دوشنبه به فرانسه سفر مي کند. نقش رئيس جمهوري اسرائيل بيشتر يك نقش تشريفاتي است، اما سفير اسرائيل در پاريس گفت که نخستين ديدار يك رئيس كشور اسرائيل از فرانسه، پس از 16 سال مي تواند راه را براي ديدار آريل شارون، نخست وزير اسرائيل، از فرانسه هموار سازد. هر دو دولت به اين نتيجه رسيده اند كه روابط دو كشور اخيرا بي نهايت رو به تيرگي گذارده بود. عليرغم اظهارات پاريس، فرانسه در اسرائيل به عنوان كشوري هوادار اعراب تلقي مي شود. فرانسه از نحوه رفتار اسرائيل با ياسر عرفات و همچنين احداث ديوار امنيتي بحث انگيز اسرائيل انتقاد كرده است. دولت فرانسه از مسلمانان فرانسوي خواسته است مناقشات خاورميانه را به خاك فرانسه منتقل نكنند و به پليس دستور داده است برخورد سختي با متخلفان داشته باشد.
XS
SM
MD
LG