لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۵۵

گزارش اقتصادي: افزايش ميزان خريد مردم آمريكا در ماه ژانويه


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): مصرف کنندگان آمريکائي که عامل عمده اي درشکل بخشيدن به بهبود اوضاع اقتصادي هستند، درماه فوريه احتياط بيشتري درخريد نشان دادند و ميزان خريد مردم دراين ماه فقط 2 دهم درصد افزايش يافت. مسعود ملك (راديوفردا):خبرهاي مربوط به يک افزايش ناچيز در ميزان خريد مردم آمريکا درماه فوريه که روزجمعه ازسوي وزارت بازرگاني آمريکا گزارش شد، هنگامي منتشرمي شود که مصرف کنندگان درماه ژانويه بيشتر خريد کردند. بنا به آخرين آماروارقام، خريد مردم درماه ژانويه 5 دهم درصد افزايش يافت. به گفته تحليلگران، با وجود آن که ميزان خريد درماه فوريه پائين تر از 5 دهم درصد افزايشي بود که اقتصاد دانان پيش بيني کرده بودند، با اين حال مصرف کنندگان به اندازه کافي کيف پول خود را ازجيب درآوردند تا درجهت بهبود اقتصاد خريد کنند. افزون براين، به گفته تحليلگران، ارقام مربوط به کاهش ماليات ها که قراراست ما به التفاوت آن دربهارجاري به مردم پس داده شود، به مصرف کنندگان قدرت خريد بيشتري مي دهد ومردم با خريد بيشتر، به رشد اقتصادي نيرو مي بخشند. درهمين حال درآمد آمريکائيان درماه فوريه به طورخالص 4 دهم درصد افزايش يافت. اين افزايش درماه ژانويه 3 دهم درصد بود. وضعيت افزايش درآمد که عامل مهمي درافزايش قدرت خريد مردم درماه هاي بعد است، درماه فوريه بهتراز 3 دهم درصدي بود که اقتصاد دانان پيش بيني کرده بودند. درارقام مربوط به افزايش درآمد و قدرت خريد مردم، تغيير قيمت ها محاسبه نشده است. ميزان مصرف مردم، تقريبا معادل دوسوم فعاليت هاي اقتصادي آمريکا است. اين به همان جهت است که نحوه رفتارمصرف کنندگان وميزان خريد آن ها، نقش عمده اي درتعيين ميزان بهبود وضعيت اقتصادي دارد. مصرف کنندگان آمريکائي درماه فوريه 2 دهم درصد بيشتربه خريد کالاهاي با دوام نظيراتومبيل روي آوردند. همين ميزان افزايش، با توجه به 2/3 درصد کاهشي که درخريد اين گونه اجناس درماه ژانويه روي داده بود، بهبود وضعيت اقتصاد تلقي مي شود. درمورد کالاهاي بي دوام نظير مواد غذائي ولباس، ميزان خريد مصرف کنندگان آمريکائي درماه فوريه فقط يک دهم درصد افزايش يافت که کمتراز 8/1 درصد افزايش قابل توجه ماه پيش ازآن است. ميزان مصرف براي خدمات درماه گذشته، 4 دهم درصد افزايش يافت که ماه پيش ازآن 6 دهم درصد بود. مصرف کنندگان با وجود افزايش ناچيزمشاغل، به خريد ادامه داده اند. بنا به بررسي هاي انجام شده درفهرست حقوق بگيران ازسوي وزارت کار، درماه فوريه فقط 21 هزارشغل به مشاغل آمريکا اضافه شده است که تمامي آن دربخش دولتي بوده است. مصرف کنندگان آمريکائي که عامل عمده اي درشکل بخشيدن به بهبود اوضاع اقتصادي هستند، درماه فوريه احتياط بيشتري درخريد نشان دادند و ميزان خريد مردم دراين ماه فقط 2 دهم درصد افزايش يافت. به گفته تحليلگران، با وجود آن که ميزان خريد درماه فوريه پائين تراز5 دهم درصد افزايشي بود که اقتصاد دانان پيش بيني کرده بودند. درهمين حال درآمد آمريکائيان درماه فوريه به طورخالص 4 دهم درصد افزايش يافت. اين افزايش درماه ژانويه 3 دهم درصد بود. وضعيت افزايش درآمد که عامل مهمي درافزايش قدرت خريد مردم درماه هاي بعد است، درماه فوريه بهتراز 3 دهم درصدي بود که اقتصاد دانان پيش بيني کرده بودند. درارقام مربوط به افزايش درآمد و قدرت خريد مردم، تغيير قيمت ها محاسبه نشده است.
XS
SM
MD
LG