لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۳۴

مطالعه چهار محقق در باره تاثير تشعشات راديواكتيو چشمه هاي رامسر بر بدن اهالي


(rm) صدا |
فاطمه امان (راديوفردا): پرتوهاي راديو اکتيو ساتع شده از منابع طبيعي، از جمله عواملي هستند کهمي تواند بهداشت عمومي را در معرض خطر قرار دهد. در چند کشور جهان از جمله برزيل، چين، هندوستان و ايران، مناطقي وجود دارد که ميزان پرتوهاي طبيعي راديو اکتيو آن، به نحو چشمگيري بالاست. يکي از اين مناطق شهر رامسر در ساحل درياي خزر است. اخيرا مجله بين المللي «راديو اکتيو محيط زيست» مقاله اي به قلم چهار دانشمند ايراني، دکتر قياسي نژاد، دکتر آسايي، و دکتر کريمي نيا از دانشگاه هاي تربيت مدرس، مرکز کنترل هسته اي ايران و انستيتو پاستور تهران به چاپ رسانده که حاکي از اين واقعيت است که ساکنان رامسر، 5 برابر متوسط مردم ساير نقاط ايران، در معرض پرتو هاي راديو اکتيو قرار دارند. منبع اصلي اين پرتوها، بيش از 50 چشمه آب گوگرددار است که حاوي مقدار قابل توجهي راديوم 226 هستند. بر پايه مطالعات اين گروه پژوهشي، اين پرتوهاي راديو اکتيو باعث تغييراتي در دستگاه دفاعي بدن ساکنان اين منطقه مي شود. هر چند پيامدهاي اين تغييرات خفيف، هنوز بدرستي روشن نيست، اما اين دانشمندان تاکيد مي کنند که وضعيت بهداشت عمومي در منطقه رامسر بايد مورد مطالعه و بررسي دقيق و پيوسته قرار گيرد تا از تاثير احتمالي اين مواد راديو اکتيو جلوگيري شود. يکي از اثرهاي پرتوهاي راديو اکتيو، ايجاد تغييراتي در ساختمان ژنتيکي کروموزم هاست که حامل ژنهاي بدن هستند. تحقيقات اين دانشمندان نشان مي دهد که ميزان تغييرات کروموزمي در ميان ساکنان رامسر، کمي بيش از ساير نقاط ايران است. از آنجا که صدمات ژنتيک مي توانند باعث ايجاد بيماري سرطان شود، دکتر قياسي نژاد و همکارانش، آمار مرگ و مير ناشي از سرطان را در شهر رامسر با ساير نقاط ايران مقايسه کردند. با آنکه ميزان تلفات ناشي از سرطان در اين منطقه، در حال حاضر تفاوت اساسي با ساير مناطق ايران ندارد، اما اين دانشمندان بر ضرورت توجه جدي مسئولان بهداشت عمومي کشور به مسئله پرتوهاي راديو اکتيو در رامسر تاکيد مي کنند. اخيرا مجله بين المللي «راديو اکتيو محيط زيست» مقاله اي به قلم چهار دانشمند ايراني، دکتر قياسي نژاد، دکتر آسايي، و دکتر کريمي نيا از دانشگاه هاي تربيت مدرس، مرکز کنترل هسته اي ايران و انستيتو پاستور تهران به چاپ رسانده که حاکي از اين واقعيت است که ساکنان رامسر، 5 برابر متوسط مردم ساير نقاط ايران، در معرض پرتو هاي راديو اکتيو قرار دارند. منبع اصلي اين پرتوها، بيش از 50 چشمه آب گوگرددار است که حاوي مقدار قابل توجهي راديوم 226 هستند. بر پايه مطالعات اين گروه پژوهشي، اين پرتوهاي راديو اکتيو باعث تغييراتي در دستگاه دفاعي بدن ساکنان اين منطقه مي شود. هر چند پيامدهاي اين تغييرات خفيف، هنوز بدرستي روشن نيست.
XS
SM
MD
LG