لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۲۰

سرگرداني ايرانيان عرب تبار درعراق


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): ايرانيان عرب تبارکه تعداد آن ها تقريبا به سه ميليون نفربالغ مي شود، درهردوکشورايران وعراق شهروندان درجه دو تلقي مي شوند. صدام حسين دردوران زمامداري خود آن ها را عرب تلقي مي کرد ونه ايراني ودرسال 1980 استان محل سکونت آن ها را مورد تهاجم قرار داد. ايران اين استان را خوزستان مي نامد، وعراق ازآن به عنوان عربستان ياد مي کند. هنگامي که صدام حسين درسال 1982 با حمله متقابل ايران ناگزيرازخروج ازاستان خوزستان شد، نيروهاي او هزاران تن ازساکنان عرب خوزستان را که عربستاني مي ناميد، به عراق بردند وآنان را درشهرهاي جنوب اين کشورنظير عماره، بصره وکوت اسکان دادند. درپي آشوب وهرج ومرجي که به دنبال برکناري صدام حسين درعراق روي داد، بسياري ازعراقي ها خوزستاني ها را ازخانه هاي خود درعراق اخراج کردند. لفته سلمان، مرد 31 ساله اي که دريک اردوگاه کشاورزي درنزديکي شهرکوت کارمي کرد، گفت: هنگامي که رژيم عراق سقوط کرد، مردان نقابداري با اسلحه سراغ ما آمدند و ما را وادارکردند شهرکوت را ترک گوئيم. آن ها همه چيزما را ازچراغ خوراک پزي گرفته تا لوازم برقي به سرقت بردند. کاميون مرا نيز در راه اردوگاه ربودند. هزاران تن ازاين قبيل افرادي که براثرخصومت هاي نژادي بي خانمان وآواره شدند، اينک دروضعيتي قراردارند که هيچ يک ازدوکشورايران وعراق حاضربه پذيرفتن آن ها نيستند. هرکشورآن ها را جاسوسان کشورديگرمي داند. واقعيت اين است که اعتقاد ثابت نشده اي درشهربصره وجود دارد که اين قبيل افراد براي ادامه حيات وزندگي، با هردوطرف جنگ همکاري کرده اند. امين عواد يک هماهنگ کننده منطقه اي با کميسارعالي آمريکائي پناهندگان گفت: اين افراد واقعا احساس مي کنند که درخانه خود نيستند. اين کمال سردرگمي ونا بساماني است. صدام به آن ها زمين داد، اما عراقي ها اکنون آن را وادار مي کنند که اين زمين ها را تخليه کنند. هم اکنون 35 خانواده درفاصله تقريبا 10 کيلومتري مرزعراق، دريک اردوگاه دورافتاده متعلق به سازمان ملل متحد با کمک هاي امدادي زندگي مي کنند وتکليف خود را نمي دانند. وضعيت درشمال عراق بدتراست. صدام حسين دراين منطقه به مدت دودهه کوشش به عمل آورد کردها را ازطريق راندن آن ها ازشهرهايشان به مناطق عرب نشين، ريشه کن سازد. اينک کردها تلاش مي کنند به خانه هاي خود که درتصرف عراقي ها است، بازگردند. ايرانيان عرب تبارکه تعداد آن ها تقريبا به سه ميليون نفربالغ مي شود، در هردو کشورايران وعراق شهروندان درجه دو تلقي مي شوند. صدام حسين دردوران زمامداري خود آن ها را عرب تلقي مي کرد و نه ايراني ودرسال 1980 استان محل سکونت آن ها را مورد تهاجم قرار داد. ايران اين استان را خوزستان مي نامد، وعراق ازآن به عنوان عربستان ياد مي کند. هنگامي که صدام حسين درسال 1982 با حمله متقابل ايران ناگزيرازخروج ازاستان خوزستان شد، نيروهاي او هزاران تن ازساکنان عرب خوزستان را که عربستاني مي ناميد، به عراق بردند وآنان را درشهرهاي جنوب اين کشورنظير عماره، بصره وکوت اسکان دادند. درپي آشوب وهرج ومرجي که به دنبال برکناري صدام حسين درعراق روي داد، بسياري ازعراقي ها خوزستاني ها را ازخانه هاي خود درعراق اخراج کردند.
XS
SM
MD
LG