لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۴۴

وزير امورخارجه جمهوري اسلامي گفت زمينه تفاهم ميان كشورهاي ساحلي بر سر تقسيم منابع دريا فراهم آمد


(rm) صدا |
کمال خرازي وزيرامورخارجه جمهوري اسلامي به دنبال ديدار با نورسلطان نظربايف رئيس جمهوري قزاقستان گفت درگفتگوهاي جاري زمينه تفاهم رهبران کشورهاي ساحلي درياي خزر فراهم آمده است. اشاره آقاي خرازي به اجلاس روساي جمهوري پنج کشورساحلي درياي خزربود که قراراست ماه آينده درمسکوبرگزارشود. وزيرامورخارجه جمهوري اسلامي درگفتگو با خبرنگاران ابراز اميدواري کرد دراجلاس سران پنج کشور، تفاهم نظرمشترکي وجود داشته باشد واجلاس منجربه پيدا شدن راه حلي شود. خبرگزاري فرانسه درگزارشي نوشت موضوع مرزبندي و تعيين حدود کشورهاي ساحلي درياي خزرهنگامي پيش آمد که به دنبال پايان حکومت اتحاد شوروي درسال 1991 ، روسيه، آذربايجان، قزاقستان وترکمنستان ازيکديگرجدا شدند. آذربايجان، قزاقستان و روسيه سهم خود ازبابت ذخائرنفت وگازطبيعي درياي خزر را برمبناي طول خط ساحل هريک ازپنج کشورحوزه درياي خزرمحاسبه کرده اند. طبق اين محاسبه، به آذربايجان حدود 18 درصد، به روسيه 19 درصد و به قزاقستان 27 درصد مي رسد. ايران با اين تقسيم بندي مخالف است وخواستار يک سهم مساوي 20 درصدي براي هريک ازپنج کشورساحلي درياي خزراست. ديدار وزيرامورخارجه ايران از قزاقستان پس ازآن صورت گرفت که روسيه، قزاقستان وآذربايجان ماه گذشته به دنبال عدم توافق با ايران وترکمنستان، قرارداد سه جانبه اي براي تقسيم مناطق شمالي ومرکزي درياي خزرامضا کردند. با کشف منابع عظيم نفت وگاز دربستر درياي خزر، پيدا شدن راه حلي براي اختلاف نظرکشورهاي ساحلي اين دريا ازاهميت به مراتب بيشتري برخوردارشده است. رسانه هاي ترکمستان پيشترگزارش داده بودند اين کشور وايران ميان خود به توافق رسيده اند وترسيم مرزآبي بين دوکشور را در درياي خزرآغازکرده اند. موضوع اختلاف برسرتعيين مرزآبي پنج کشورساحلي درياي خزر درسال 1991 به مرحله يک برخورد مسلحانه رسيد. اين هنگامي بود که يک کشتي جنگي ايران، يک کشتي آذربايجاني را که درآب هاي مورد اختلاف دوکشورسرگرم اکتشافات نفتي بود، تهديد به حمله کرد. کمال خرازي وزيرامورخارجه جمهوري اسلامي، به دنبال ديدار با نورسلطان نظربايف رئيس جمهوري قزاقستان، در آستانه پايتخت اين كشور گفت درگفتگوهاي جاري زمينه تفاهم رهبران کشورهاي ساحلي درياي خزر فراهم آمده است. اشاره آقاي خرازي به اجلاس روساي جمهوري پنج کشورساحلي درياي خزربود که قرار است ماه آينده درمسکو برگزارشود. آذربايجان، قزاقستان و روسيه سهم خود ازبابت ذخائرنفت وگازطبيعي درياي خزر را برمبناي طول خط ساحل هريک ازپنج کشورحوزه درياي خزر محاسبه کرده اند. طبق اين محاسبه، به آذربايجان حدود 18 درصد، به روسيه 19 درصد و به قزاقستان 27 درصد مي رسد. ايران با اين تقسيم بندي مخالف است وخواستاريک سهم مساوي 20 درصدي براي هريک ازپنج کشورساحلي درياي خزراست.
XS
SM
MD
LG