لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۴۶

ممنوعيت ورود شش نوع حيوان آفريقائي به آمريكا در اثر ابتلاي يك پرستار به بيماري ابله ميمون


(rm) صدا |
در ط? مبتلا شدن ?ک پرستار به ب?مار? آبله م?مون، دولت آمر?کا خر?د و ورود 6 نوع ح?وان آفر?قا?? را به کشور ممنوع کرده است. فاطمه امان (راديوفردا): بس?ار? از ب?مار?ها? عفون? که صدها سال به قاره آفر?قا و کشورها? حاره محدود مانده بودند، ا?نک به جهان غرب راه بازکردند. ?ک? از ا?ن ب?مار?ها، ب?مار? آبله م?مون است که هر چند جان بس?ار? از انسانها را در آفر?قا گرفته، اما برا? دن?ا? غرب تا کنون ناشناخته مانده بود و ظهور ناگهان? آن در آمر?کا به نگران? عم?ق? دامن زده است. و?روس ا?ن ب?مار? که تا کنون 60 نفر را در آمر?کا آلوده کرده، از خانواده و?روس آبله است و منشاء ا?ن و?روس موشها? صحرا??ست که از آفر?قا به ?ک مغازه ح?وانات خانگ? در ش?کاگو وارد شده بودند. در همان مغازه ا?ن موشها? صحرا??، ?ک نوع ح?وان خانگ? د?گر را ن?ز به ا?ن ب?مار? مبتلا کردند که تعداد آنها 200 عدد بوده است. مرکز کنترل و پ?شگ?ر? ب?مار? در آتلانتا به دنبال رد ا?ن 200 ح?وان است که گفته م? شود در سراسر آمر?کا پخش شده اند. آخر?ن اپ?دم? آبله م?مون در سال 1970 در کشور کنگو 511 نفر را مبتلا کرد. در صد مرگ و م?ر در اثر ا?ن ب?مار? در آفر?قا 10 در صد است. ب?شتر 60 نفر مبتلا به ا?ن ب?مار? در آمر?کا در اثر تماس با ح?وانات آلوده مبتلا شده اند. اما جد?دتر?ن مورد ?ک پرستار است که در تماس با ?ک? از ب?ماران آلوده، مبتلا به ا?ن و?روس شده است. انتقال هر نوع ب?مار? تا زمان? که از ح?وان به انسان صورت بگ?رد، سرعت کندتر? دارد. اما وقت? م?کروب? بتواند از انسان به انسان منتقل شود، سرعت ش?وعش رو به افزا?ش م? رود. واکس?نه شدن در برابر ب?مار? آبله، از ابتلا به ب?مار? آبله م?مون ن?ز جلوگ?ر? م? کند. در طی مبتلا شدن یک پرستار به بیماری آبله میمون، دولت آمریکا خرید و ورود 6 نوع حیوان آفریقایی را به کشور ممنوع کرده است. بیماری آبله میمون از جمله بیماریهای عفونی است که صدها سال در قاره آفریقا و کشورهای حاره محدود مانده بودند، ولي اینک به جهان غرب راه بازکردند.
XS
SM
MD
LG