لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۴۳

افزايش حملات به سربازان آمريكايي در عراق: چالشي جديد


(rm) صدا |
ليلي صدر(راديو فردا): حمله به سربازان آمريکا درعراق افزايش مي يابد وتنش دربغداد وبه ويژه درمناطق سني نشين اطراف پايتخت عراق گسترش پيدا مي کند وچالشي جدي براي نيروهاي آمريکا درآن کشوربه وجود آورده است. امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): هفته اي نيست وچه بسا روزي نيست که وقايع ناخوشايندي براي نيروهاي آمريکا درعراق روي ندهد. هربار يک يا دوسرباز آمريکائي درجريان حملات عراقي ها جان خود را ازدست مي دهند. حملات عراقيها به وسائل مختلفي ازشليک با اسلحه، پرتاب نارنجک ومين گذاري صورت ميگيرد وحمله کنندگان گاهي موفق به فرارميشوند. درتعطيلات آخرهفته ايکه گذشت نيز تغييري دراين وضعيت پيش نيامد. درجريان حمله به يک ستون نظامي آمريکا درجنوب بغداد، يک سربازکشته ويک سربازديگر مجروح شد. از زمانيکه پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا پايان عمليات عمده نظامي را درعراق در روزاول ماه مه گذشته اعلام کرد، تاکنون نزديک به 50 سربازآمريکائي جان خود را ازدست داده اند. بسياري ازاين سربازان قربانيان وقوع حوادثي هستند، اما عده اي نيز براثرآتش عراقيها کشته شده اند. وقايعي که احتمال افزايش آن درهفته ها وماه هاي آينده ميرود. نارضايتي عراقيها ازاشغال کشورشان به وسيله آمريکا روبه افزايش است. شهروندان عراق، آمريکا را مسئول تمامي گرفتاريها ومشکلات خود ميدانند. مشکلاتي نظير قطع برق، عدم وجود نظم وقانون، نبود بنزين وحتي ترافيک وراه بندان خيابان ها. عراقيها ميگويند آمريکا به وعده هاي خود درتشکيل يک دولت عراقي عمل نکرده است وحاضربه انتقال قدرت نيست. سربازان سابق عراقي هفته گذشته با تظاهراتي دربغداد، تصميم مسئولان آمريکائي اداره امورعراق را درمنحل کردن ارتش اين کشورمورد اعتراض قراردادند وگفتند اين تصميم، آن ها را بدون پول وخرجي به حال خود رها کرده است. سربازان خواستاربازگشت به شغل خود شدند وعده اي نيزتهديد کردند يک جنگ چريکي را آغازخواهند کرد. تحليلگران ميگويند انتظارچنين حملاتي ميرود. به گفته يکي ازتحليلگران، علت حمله به آمريکائيها ساده است: سربازان آمريکائي در يک کشورخارجي استقراردارند و درخاورميانه کسي آمريکائيها را دوست ندارد. تحليلگران همچنين ميگويند نيروهاي آمريکا تجربه اي براي خدمت دريک کشورخارجي را ندارند. به عنوان مثال، چند هفته پيش نيروهاي آمريکا دريک پاسگاه اقدام به تفتيش بدني چند زن مسلمان کردند. اين اقدام، خشم مردان مسلمان را درپي داشت و روحانيون عراقي درخطبه هاي نمازجمعه اقدام سربازان آمريکائي به تفتيش بدني زنان مسلمان را محکوم کردند. حمله به سربازان آمريکا درعراق افزايش می يابد وتنش دربغداد وبه ويژه درمناطق سنی نشين اطراف پايتخت عراق گسترش پيدا می کند. هربار يک يا دوسرباز آمريکائی درجريان حملات عراقی ها جان خود را ازدست می دهند. عراقی ها می گويند آمريکا به وعده های خود درتشکيل يک دولت عراقی عمل نکرده است و حاضر به انتقال قدرت نيست. سربازان سابق عراقی هفته گذشته با تظاهراتی دربغداد، تصميم مسئولان آمريکائی اداره امورعراق را درمنحل کردن ارتش اين کشور مورد اعتراض قرار دادند و خواستار بازگشت به شغل خود شدند. تحليلگران همچنين می گويند نيروهای آمريکا تجربه خدمت دريک کشورخارجی را ندارند.
XS
SM
MD
LG