لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۸:۳۸

مشاورامنيت ملی آمريکا: سخنان رئيس جمهوري آمريكا در باره خريد اورانيوم توسط عراق از آفريقا، مورد تصويب سيا قرارگرفته بود


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): کاخ سفيد روزجمعه اذعان کرد اتهامات وارده به عراق درمورد کوشش اين کشوربرايخريد اورانيوم ازآفريقا صحت نداشته و اطلاعات سازمان سيا دراين مورد درست نبوده است. ابراهيم بي پروا(راديو فردا): پرزيدنت بوش گفت اتهام او به عراق درباره کوشش اين کشور براي خريد مواد اتمي ازآفريقا، قبلا مورد تاييد سرويس هاي اطلاعاتي آمريکا قرارگرفته بود. کوندوليزا رايس مشاورامنيت ملي آمريکا نيزاظهارداشت عبارت دقيق مربوط به اين موضوع را سازمان سيا مورد تاييد قرارداده بود.با اين حال خانم رايس گفت کاخ سفيد پيوسته کمال اعتماد را به جرج تنت رئيس سيا داشته واوخيلي خوب خدمت کرده است. کاخ سفيد اين هفته اذعان کرد اين گفته که صدام حسين رهبرعراق کوشش داشته است ازآفريقا اورانيوم به دست آورد، اشتباه بوده است زيرا مدارکيکه نشان ميدهد چنين معامله ايميان عراق و نيجرانجام شده، جعلي بوده است. رئيس جمهوري آمريکا مجددا تکرارکرد که درحمله به عراق محق بوده است، با اين حال حاضرنشد به سئوال يکي ازخبرنگاران در رابطه با اظهارات اشتباه خود در سخنراني ماه ژانويه گذشته درباره وضعيت عمومي آمريکا پاسخ دهد. آقاي بوش طي سخناني درانتبه پايتخت اوگاندا درجريان ديداربا يو وري موسه ويني رئيس جمهوري اوگاندا گفت: سخنان من خطاب به مردم آمريکا مورد تاييد سرويس هاياطلاعاتي قرارگرفته بود. آقاي بوش به خبرنگاران گفت اطلاعات به دست آمده که درسخنراني من مطرح گرديد، جزئيات خطرهاييرا که ازناحيه صدام حسين متصوراست برايمردم آمريکا تشريح کرده بود. دولت من پاسخ مناسبيبه اين خطرها داد. خانم رايس دراقداميکه بيانگرکوشش کاخ سفيد دردفاع ازرئيس جمهوريآمريکا در برابرانتقادهاي مربوط به گمراه کردن مردم با اطلاعات ناصحيح است، روزجمعه جلسه اي طولاني با خبرنگاران داشت. وي دراين جلسه توضيح داد سازمان سيا مفاد سخنان رئيس جمهوري را پيش ازايراد مورد تصويب قرارداده بود. مشاورامنيت مليآمريکا درحاليکه به اتفاق آقايبوش ازآفريقايجنوبيعازم اوگاندا بود، به خبرنگاران گفت تماميسخنان رئيس جمهوريمورد تصويب سيا قرارگرفته بود. اگر رئيس سازمان سيا گفته بود اين بخش را ازسخنرانيحذف کنيد، بديهي است که اين کارانجام ميشد. شبکه تلويزيوني سي بي اس روزپنجشنبه گزارش داد کاخ سفيد تقاضاي سازمان سيا را درمورد حذف اتهامات وارده درسخنان رئيس جمهوري آمريکا ناديده گرفت. با اين حال مشاورامنيت مليآمريکا ميگويد عبارت مربوط به خريد اورانيوم ازآفريقا، دقيقا مورد بازبيني وموشکافي سازمان سيا قرارگرفته بود. کاخ سفيد روزجمعه اذعان کرد اتهامات وارده به عراق درمورد کوشش اين کشوربرای خريد اورانيوم ازآفريقا صحت نداشته و اطلاعات سازمان سيا دراين مورد درست نبوده است. پرزيدنت بوش گفت اتهام او به عراق درباره کوشش اين کشور برای خريد مواد اتمی ازآفريقا، قبلا مورد تاييد سرويس های اطلاعاتی آمريکا قرار گرفته بود. کاندوليزا رايس، مشاورامنيت ملی آمريکا نيز اظهارداشت عبارت دقيق مربوط به اين موضوع را سازمان سيا مورد تاييد قرارداده بود. خانم رايس به خبرنگاران گفت تمامی سخنان رئيس جمهوری مورد تصويب سيا قرار گرفته بود. اگر رئيس سازمان سيا گفته بود اين بخش را ازسخنرانی حذف کنيد، بديهی است که اين کارانجام می شد. شبکه تلويزيونی سی بی اس روز پنجشنبه گزارش داد کاخ سفيد تقاضای سازمان سيا را درمورد حذف اتهامات وارده درسخنان رئيس جمهوری آمريکا را ناديده گرفت.
XS
SM
MD
LG