لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۶:۵۲

قائم مقام وزير دفاع آمريكا: عدم پيش بيني درست آمريكا درباره پيامدهاي فروپاشي حكومت عراق


(rm) صدا |
بيژن فرهودي (راديو فردا): روزنامه لوس آنجلس تايمز درشماره روزجمعه به نقل از پال ولفوويتز قائم مقام وزيردفاع آمريکا گزارش داد آمريکا پيش بينی فروپاشی حکومت نظم وقانون درعراق دردوران پس ازجنگ و پيامدهای آن را نکرده بود. پال ولفو ويتز قائم مقام وزير دفاع آمريکا که ازمعماران اصلی جنگ درعراق تلقی می شود، درمصاحبه ای با روزنامه لوس آنجلس تايمزگفت درهيچ يک ازطرح های حمله به عراق قابل پيش بينی نبود که به دنبال پيروزی نظامی آمريکا وبريتانيا درعراق، ممکن است بی نظمی وبی قانونی براين کشورحاکم شود. آقای ولفو ويتز گفت نيروهای به اصطلاح قانون ونظم دربغداد فرو پاشيد وحتی طرح واحدی برای مقابله با چنين وضعيتی دردست نبود. وی افزود عراق کشوری است که به وسيله باندی از تروريست های جنايتکاراداره می شد که هنوزهم آثاری ازوجود آن ها درگوشه وکنارديده می شود. هم اکنون اين باندها عراقی ها را تهديد می کنند وآمريکائی ها را می کشند. مصاحبه لوس آنجلس تايمز با قائم مقام وزيردفاع آمريکا، بخشی ازتحقيقات گسترده اين روزنامه در زمينه عدم طرح ريزی کافی برای دوران پس ازجنگ درعراق است. آقای ولفو ويتز که روزجمعه دربغداد بود وهمچنين سايرمسئولانی که تاکنون مورد مصاحبه قرارگرفته اند، می گويند سرعت پيروزی نظامی آمريکا درعراق، به نوبه خود مشکلاتی آفريد ومساحت های پهناوری ازخاک عراق را فقط تحت کنترل محدود نيروهای آمريکا وبريتانيا قرار داد. با اين حال آقای ولفو ويتز گفت من حتی برای يک لحظه هم حاضرنيستم به عقب بازگردم وبگويم ما بايد با شتاب کمتری پيش می رفتيم تا می توانستيم نيروهائی را درپشت سرخود برای کنترل مناطقی که فتح کرده ايم، مستقرکنيم. درتحقيقات لوس آنجلس تايمزآمده است بحث های جدی چند جانبه ای که تنها درماه فوريه درباره دوران پس ازجنگ درعراق ازسوی چند سازمان آغازگرديد، براثرفرضيات ناصحيح واختلافات داخلی ميان وزارتخانه ها وسازمان های مختلف دولتی آمريکا، مختل شده است. جی گارنر ژنرال بازنشسته آمريکائی که به عنوان نخستين مديرغيرنظامی برای اداره امورعراق برگزيده شد، می گويد وزارتخانه های مختلف دولتی آمريکا همکاری ضعيفی دراين مورد نشان دادند. آقای گارنر درمصاحبه خود با لوس آنجلس تايمزگفت هروزارتخانه فقط نظرخود را اعمال می کرد، درحالی نيازبه آن بود که اين نظريات درهم ادغام ويکسان شود. مقامات بلند پايه وکارشناسان آمريکائی می گويند بسياری ازپيش بينی هائی که درباره جنگ شده بود وگفته می شد وقايع وخيمی درپيش است، معلوم شد هيچ کدام صحت نداشته است. ازجمله اين که پيش بينی شده بود جنگ دربغداد طولانی وخونين است، بی ثباتی سراسرجهان عرب را فرا خواهد گرفت، چاه های نفت به آتش کشيده خواهد شد، بحران پناهندگان درپيش است، قحطی روی می دهد وسرانجام اين که صحبت ازخطرمداخله ترکيه بود. روزنامه لس آنجلس تايمز به نقل از پال ولفوويتز قائم مقام وزير دفاع آمريكا نوشت آمريكا پيش بيني فروپاشي حكومت نظم و قانون در عراق پس از جنگ و پي آمدهاي آن را نكرده بود. پال ولفوويتز كه از معماران اصلي جنگ عراق تلقي مي شود در مصاحبه با اين روزنامه گفت: در هيچيك از طرح ها قابل پيشبيني نبود كه بدنبال پيروزي آمريكا و بريتانيا در عراق ممكن است بي نظمي و بي قانوني بر اين كشور حاكم شود. وي افزود عراق بوسيله باندي از تروريست هاي جنايتكار اداره مي شد و هنوز هم آثار وجود آن در گوشه كنار كشور مشهود است. اين مصاحبه بخشي از تحقيقات گسترده اين روزنامه در زمينه امنيت عراق پس از جنگ است. پيروزي سريع و غير منتظره آمريكا در اين جنگ اين بي نظمي را تشديد كرد. جي گارنر، نخستين مدير غيرنظامي آمريكا در عراق در مصاحبه با لس آنجلس تايمز گفت همكاري بين ادارات مختلف دولت آمريكا كم بود. مقامات آمريكا گفتند كه بسياري از پيش بيني هايي كه قبلا شده بود اتفاق نيافتاد از آنجمله، طولاني و خونين بودن جنگ در بغداد، بي ثباتي منطقه، به آتش كشيده شدن چاه هاي نفت و خطر مداخله تركيه.
XS
SM
MD
LG