لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ تهران ۰۳:۰۸

بررسي روزنامه هاي امروز صبح ايران: روابط ايران و کانادا، اختلاف بر سرنقش شوراي نگهبان وفروش ويديوهاي خانوادگي در خيابانها


(rm) صدا |
بهنام ناطقي (رادي وفردا): روزنامه قدس، با ساير روزنامه هاي جناح محافظه کار در محکوم کردن آنچه قتل يک جوان ايراني بدست پليس ونکوور ناميده است، همصدا شده است و مينويسد يورش پليس کانادا به سه جوان ايراني درحالي صورت گرفت که دولت جمهوري اسلامي ايران به شدت قاصران احتمالي مرگ زهرا کاظمي را به زير ذره بين برده است. روزنامه قدس مي نويسد: قتل کيوان تابش اولين و آخرين تعرض به حقوق ايرانيان خارج از کشور نيست اما شگفت اينجاست چرا کساني که مدعي حمايت از حقوق انسان ها هستند اين چنين دست به کشتار اتباع کشور ديگر در سرزمين خود مي زنند؟ روزنامه نسيم صبا در مقاله اي از آقاي امين مراديان مي نويسد اصلاح طلبان نمي توانند در برابر شوراي نگهبان به افکار عمومي دل بند باشند و با سختگيري شوراي نگهبان و شوراهاي نظارتي آن روبرو خواهند بود. نويسنده به اصلاح طلبان توصيه مي کند تهديد به خروج از حاکميت را تا انتخابات هفتم زنده نگه دارند تا بتوانند براي شرکت دراين انتخابات از رقيب امتياز بگيرند. آقاي امين مراديان در روزنامه نسيم صبا مي نويسد: اصلاح طلبان جوان بايد از طريق شکل دهي به افکار عمومي و اي جاد فشارهاي سياسي و رسانه اي ، شمشير دموکلس کناره گيري را به صورت مداوم بالاي سر محافظه کاران نگاه دارند. از نظر اين نويسنده اگر اصلاح طلبان به جاي باي کوت انتخابات مجلس هفتم در آن شرکت کنند اين خود نوعي امتيازدادن به رقيب است اما نويسنده هشدار مي دهد که اصلاح طلبان ممکن است در صورت شرکت در انتخابات مجلس هفتم، مانند انتخابات اخير شوراهاي اسلامي شهرو روستا با بي اعتنائي راي دهندگان روبرو شوند. روزنامه «ايران» ارگان خبرگزاري جمهوري اسلامي ، به نقل از فرانسوا ني کولو، سفير فرانسه در تهران، در مصاحبهاي با خبرنگار اين روزنامه، آقاي حسن احمدي ، مي نويسد: « اروپا هيچگاه در مقابل آمريکا نخواهد ايستاد. سفير فرانسه در تهران مي افزايد: به نظر من بزرگترين تضمين اينکه ايالات متحده سياستي را که به ضرر جهان باشد در پي ش نخواهد گرفت، خود مردم آمريکا هستند. وي مي گويد: مي توان انتقاد هاي زيادي از رفتار دولت آمريکا داشت اما نمي توان دمکراسي اين کشور را انکار کرد. روزنامه اعتماد مي نويسد فيلم هاي خانوادگي مردم که به علت رواج دوربين هاي کوچک ويدئوي ، زياد شده اند، توسط دستفروش ها در کنار خيابان ها براي فروش عرضه مي شود. اعتماد مي نويسد مشتري ان فيلم هاي محفلي عموما بيماراني هستند که از سرک کشيدن در زندگي و حريم خصوصي ديگران لذت مي برند و مجازاتي که براي دزدان ناموس و حي ثي ت درقانون پي ش بي ني شده با عمل مجرمانه آنها تناسب ندارد. روزنامه حي ات نو اقتصادي مي نوي سد تا چند روز دي گر پنج ماه از برگزاري انتخابات پنجمي ن هي ات نماي ندگان اتاق بازرگاني و صناي ع و معادن اي ران مي گذرد، اما تا اي ن لحظه نه تنها اي ن هي ات نماي ندگان، که براساس قانون، دومي ن رکن اتاق بعد از شوراي عالي نظارت محسوب مي شود، تشکي ل نشده بلکه زمان برگزاري آن ني ز مشخص ني ست. در حالي که رئي س سابق اتاق بازرگاني ، که 24 سال پي اپي رياست براتاق هاي بازرگاني تهران و اي ران را در اختي ار داشت، و در انتخابات اطاق تهران براي اولي ن بار راي ني اورد، گفت زمان برگزاري انتخابات اتاق اي ران مناسب ني ست و با توجه به تلاش هائي که براي دولتي کردن اتاق مي شود، احتمال تحري م انتخابات اي ن دوره وجود دارد. روزنامه قدس مي نويسد يورش پليس کانادا به سه جوان ايراني درحالي صورت گرفت که دولت جمهوري اسلامي به شدت قاصران احتمالي مرگ زهرا کاظمي را به زير ذره بين برده است. روزنامه نسيم صبا مي نويسد اصلاح طلبان جوان بايد شمشير دموکلس کناره گيري را به صورت مداوم بالاي سر محافظه کاران نگاه دارند. روزنامه «ايران» به نقل از سفير فرانسه در تهران، مي نويسد: به نظر من بزرگترين تضمين اينکه آمريكا سياستي را که به ضرر جهان باشد در پيش نخواهد گرفت، خود مردم آمريکا هستند. روزنامه اعتماد مي نويسد فيلم هاي خانوادگي مردم توسط دستفروش ها در کنار خيابان ها براي فروش عرضه مي شود. روزنامه حيات نو اقتصادي مي نويسد تا چند روز ديگر پنج ماه از برگزاري انتخابات پنجمين هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي گذرد، ولي زمان برگزاري شوراي نمايندگان مشخص نيست.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG