لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۳۹

بررسي روزنامه هاي سه شنبه آمريكا: ستايش سيدحسين خميني از قانون اساسي آمريكا و رشد انفجارآميز رسانه ها در عراق


(rm) صدا |
بهنام ناطقي (راديوفردا): روزنامه باستون گلوب، مقاله‌ا? از خبرنگار خود در بغداد، خانم و?و?ن والت را به مصاحبه با آقا? آ?ت‌الله حس?ن خم?ن?، نوه آ?ت الله خم?ن? اختصاص داده است،که م? گو?د آمر?کا، به خصوص قانون اساس? آن، در دوران ما نماد آزاد? درجهان است. و? که در منزل? موقت? در بغداد تحت مراقبت‌ها? شد?د امن?ت? زندگ? م?‌کند، گفت در ا?ن شهر همواره در خطر سوء قصد عوامل جمهور? اسلام? قرار دارد. ا?ن در حال? است که بس?ار? از روحان?ون ش?عه در عراق که با مقامات جمهور? اسلام? ارتباط دارند، خواهان تشک?ل حکومت? شب?ه ا?ران در کشور خود شده اند ول? آقا? حس?ن خم?ن? مصمم است که نگذارد تجربه ا?ران در عراق تکرار شود. آقا? حس?ن خم?ن? گفت د?ن با?د از رژ?م ها جدا شود، همانطور که در آمر?کا د?ن از حکومت سوا است. روزنامه ن?و?ورک تا?مز درمقاله‌ا? از خبرنگار خود در بغداد آقا? ر?چارد اوپل Richard Oppel از رونق ب?سابقه بازار رسانه‌ها در عراق م?‌نو?سد. درحال?که اقتصاد عراق از هرگونه تحرک ب? بهره است و برق شهرها هنوز کاملا به راه ن?افتاده است، فروش گ?رنده‌ها? ماهواره‌ا?، تلو?ز?ون و روزنامه در بغداد و شهرها? د?گر، از رونق بازار رسانه‌ها خبر م?‌دهد. ب?ش از 53 مغازه در ?ک بلوار بغداد آنتن ‌ها? بشقاب? م?‌فروشند، صد مغازه جعبه‌ها? رنگ?ن تلو?ز?ون‌ها? ساخت کره را به رو? هم چ?ده‌اند، ا?نترنت کافه‌ها در همه جا پراکنده‌اند و ب?ش از صد روزنامه در ا?ن شهر به چاپ م?‌رسندو استقبال به قدر? است که نسخه‌ها? روزنامه آزمان، که ?ک مقام سابق حکومت صدام که در سال 1992 از عراق گر?خت آن را منتشر م?‌کند، ومعتبرتر?ن روزنامه دانسته م?‌شود، به سرعت نا?اب م?‌شود. بر جر?ان آزاد اخبار و اطلاعات ه?چگونه نظارت? وجود ندارد. ن?و?ورک تا?مز م?‌نو?سد مشکل ا?نجاست که ب?شتر مردم عراق خبرهائ? که در تلو?ز?ون‌ها، مثل شبکه الجز?ره و شبکه تلو?ز?ون? ن?رو? ائتلاف م?‌ب?نند، باور نم?‌کنند و برنامه‌ها? شبکه تلو?ز?ون? که ن?رو? ائتلاف در عراق به راه انداخته است به خاطر کمبود بودجه و فرما?ش? بودن، هوادار چندان? ندارد. مردم م?‌گو?ند خ?ل? از کارکنان بس?ار? از روزنامه‌ها همان‌ها هستند که در روزنامه‌ها? فرما?ش? دوران صدام کار م?‌کردند. روزنامه وال استر?ت جورنال در سرمقاله‌ا? رئ?س بانک جهان? آقا? James Wolfensohn را به باد انتقاد گرفته است که هفته پ?ش بعد از سفر? به بغداد گفت تا وقت? عراق صاحب قانون اساس? جد?د و حکومت? مستقل نشود، نم?‌تواند از ا?ن بانک وا م بگ?رد. وال استر?ت جورنال م?‌نو?سد بانک جهان? در سال 2002 ب?ش از 19 م?ل?ارد دلار به ب?ش از 100 کشور در حال توسعه با حکومت‌ها? د?کتاتور?، نظ?ر ا?ران روحان?ون ش?عه و ز?مبابموه رابرت موگابه و چ?ن کمون?ست وام اعطا کرد. لس آنجلس تا?مز در مقاله‌ا? از خانم راب?ن را?ت، خبرنگار خاورم?انه خود، خبر م?‌دهد که دولت آمر?کا آماده م?‌شود که به اسرائ?ل هشداربدهد که ادامه ساختن د?وار ا?من? در کرانه غرب?، سبب خواهد شد که تضم?ن‌هائ? که آمر?کا اخ?را به بانک‌ها برا? پرداخت وام به اسرائ?ل داده است، ملغ? شود. مقامات آمر?کا تاک?د کرده‌اند که ساختن ا?ن د?وار، به مفهوم تع??ن ?کجانبه مرزها از سو? اسرائ?ل و ناقض اهداف? است که درنقشه راه صلح مشخص شده اند. آیت‌الله حسین خمینی، نوه آیت الله خمینی در مصاحبه با باستون گلوب می گوید آمریکا، به خصوص قانون اساسی آن، در دوران ما نماد آزادی درجهان است. روزنامه نیویورک تایمزاز رونق بیسابقه بازار رسانه‌ها در عراق می‌نویسد. روزنامه وال استریت جورنال در سرمقاله‌ای رئیس بانک جهانی آقای James Wolfensohn را به باد انتقاد گرفته است که هفته پیش بعد از سفری به بغداد گفت تا وقتی عراق صاحب قانون اساسی جدید و حکومتی مستقل نشود، نمی‌تواند از این بانک وا م بگیرد. لس آنجلس تایمز خبر می‌دهد که دولت آمریکا آماده می‌شود که به اسرائیل هشداربدهد که ادامه ساختن دیوار ایمنی در کرانه غربی، سبب خواهد شد که تضمین‌هائی که آمریکا اخیرا به بانک‌ها برای پرداخت وام به اسرائیل داده است، ملغی شود.
XS
SM
MD
LG