لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۰۰

رد گفتگوهاي رسمي با پاکستان از سوي هند با وجود برگزاري کنفرانس صلح اسلام آباد


(rm) صدا |
علي سجادي(راديوفردا): به گزارش راديو اروپاي آزاد – راديوآزادي، با وجود کنفرانس صلح اسلام آباد، هند گفتگوهاي رسمي با پاکستان درباره کشمير را رد کرده وتحليلگران سياسي انجام چنين گفتگوهائي را بعيد مي دانند. عباس ملکزاده (راديوفردا): پرزيدنت پرويزمشرف رئيس جمهوري پاکستان به دنبال کنفرانس صلح دو روزه اسلام آباد که طي آن نمايندگان پاکستان وهند خواستار بهبود روابط دوکشورشدند، روزسه شنبه نيزگفتگوهائي با قانونگذاران هند به عمل آورد. آقاي مشرف روزدوشنبه با نمايندگان هند که درکنفرانس اسلام آباد شرکت کرده بودند ديدار کرد ودرباره اختلافات ديرپاي هند وپاکستان که سال گذشته اين دوکشور را تا آستانه جنگ پيش برد، گفتگو کرد. او درديداربا قانونگذاران هند، وقوع يک جنگ حتي متعارف بين دوکشور را غيرقابل تصوردانست. آقاي مشرف دراين مورد گفت: پاکستان به خاطرمنافع خود ومنافع متقابل درمنطقه وبه ويژه منافع پاکستان وهند، خواهان صلح است. ما خواهان صلح هستيم. ما مخالف جنگ هستيم. جنگ حتي درمفهوم متعارف آن غيرقابل تصوراست. جنگ براي منطقه وبراي هردوکشورفاجعه آميزاست. رئيس جمهوري پاکستان موضع اسلام آباد را مجددا مورد تاکيد قرارداد وگفت لازمه توافق با هند، گفتگو درباره کليه اختلافات ميان هند وپاکستان است. وي افزود بديهي است هنگامي که من مي گويم کليه اختلافات، مساله کشمير نمي تواند مستثني باشد. به گزارش ران سينو ويتز خبرنگار راديو اروپاي آزاد- راديوآزادي، کنفرانس صلح دو روزه اسلام آباد به ابتکاريک سازمان غيردولتي موسوم به مجمع رسانه هاي آزاد آسياي جنوبي برگزارشد. 33 تن ازقانونگذاران هند وبيش از 20 تن از روزنامه نگاران برجسته اين کشور دعوت شرکت درکنفرانس اسلام آباد را پذيرفتند. اقداماتي ديپلماتيک نظيربازشدن مرز هند وپاکستان و برقراري مجدد مسافرت با اتوبوس وقطار بين دوکشورپس از 18 ماه تعليق وهمچنين مبادله سفير ميان دوکشور، به برگزاري کنفرانس اسلام آباد کمک کرد. با اين حال دهلي نو هنوزآمادگي خود را براي گفتگو درباره کشميرکه اسلام آباد آن را مساله اي کليدي مي داند، اعلام نکرده است. پاکستان دير زماني است که خواهان گفتگوهائي رسمي با هند براي تعيين وضعيت نهائي کشميراست. آتال بيهاري واجپائي نخست وزيرهند خواستارآن است که پاکستان ابتدا جلو عبور ستيزه جويان اسلامي ازخط کنترل کشمير را بگيرد. دهلي نو پيوسته مدعي است که اين قبيل ستيزه جويان مورد حمايت رژيم نظامي پاکستان وبه ويژه دستگاه اطلاعاتي اين کشورهستند. خورشيد محمود کاسوري وزيرامورخارجه پاکستان نيز روزدوشنبه درديداربا قانونگذاران هند، بارديگراهميت گفتگوهاي رسمي ميان اسلام آباد ودهلي نو درباره کشمير را براي ادامه روند صلح مورد تاکيد قرارداد. با اين حال تحليلگران سياسي همچنان انجام گفتگوهاي سياسي بين هند وپاکستان برسرکشمير را بعيد مي دانند. به گزارش راديو اروپاي آزاد – راديوآزادي، با وجود کنفرانس صلح اسلام آباد، هند گفتگوهاي رسمي با پاکستان درباره کشمير را رد کرده وتحليلگران سياسي انجام چنين گفتگوهائي را بعيد مي دانند. پرويزمشرف، رئيس حکومت پاکستان به دنبال کنفرانس صلح دو روزه اسلام آباد که طي آن نمايندگان پاکستان وهند خواستار بهبود روابط دوکشورشدند، در ديداري با قانونگذاران هند، وقوع يک جنگ حتي متعارف بين دوکشور را غيرقابل تصوردانست. رئيس حکومت پاکستان موضع اسلام آباد را مجددا مورد تاکيد قرارداد وگفت لازمه توافق با هند، گفتگو درباره کليه اختلافات ميان هند وپاکستان است. وي افزود بديهي است هنگامي که من مي گويم کليه اختلافات، مساله کشمير نمي تواند مستثني باشد. آتال بيهاري واجپائي نخست وزيرهند خواستارآن است که پاکستان ابتدا جلو عبور ستيزه جويان اسلامي ازخط کنترل کشمير را بگيرد.
XS
SM
MD
LG