لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ تهران ۰۲:۲۵

آخرين نظر سنجي واشنگتن پست: تاييد اقدامات رئيس جمهوري در قبال عراق توسط 56 درصد مردم آمريکا


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): روزنامه واشنگتن پست نتايج تازه ترين نظرسنجي خود درباره رئيس جمهوري آمريکا را درشماره روزچهارشنبه منتشرکرده است. طبق اين نظرسنجي، حمايت از رئيس جمهوري درمورد جنگ عراق تثبيت شده است. با اين حال سه ماه پس ازپايان عمليات عمده جنگي درمنطقه خليج فارس، تضاد شديدي درنظرات مردم درقبال مسائل داخلي که درمورد تجديد انتخاب آقاي بوش حائزاهميت است، پيدا شده است. عباس ملکزاده (راديوفردا): به نوشته واشنگتن پست، بازگشت به سياست هاي دوقطبي وتضاد درنظرات درآمريکا به دنبال دوره اي ازوحدت نظردرميان مردم در زماني که جنگ عراق دراوج خود قرارداشت، برمبارزات انتخاباتي پرزيدنت بوش براي دوره دوم رياست جمهوري سايه افکنده است. اکثريتي بالغ بر 56 درصد ازکساني که مورد پرسش قرار گرفتند، نحوه اقدامات آقاي بوش را درعراق مورد تاييد قراردادند وازهر 10 نفر، 6 نفر گفتند اين جنگ ارزش آن را داشت که روي دهد. اين ميزان پيشتر پائين آمده بود، اما به طورکلي تفاوت عمده اي با نظرسنجي که يک ماه پيش به عمل آمد نداشت. در رابطه با مسائل داخلي، آقاي بوش از آراي ضعيف‌تري برخوردارشد. 45 درصد نحوه برخورد او با اقتصاد را تاييد کردند و41 درصد با وجود 455 ميليارد دلارکسربودجه درسال مالي جاري که رکورد را شکسته است، نحوه برخورد رئيس جمهوري با بودجه را مورد تاييد قراردادند. فقط يک سوم کساني که مورد پرسش قرارگرفتند، وضعيت اقتصاد را خوب يا عالي توصيف کردند. حدود همين ميزان يعني 32 درصد گفتند اوضاع روبه بهبود مي رود و درهمين حدود يعني 29 درصد گفتند اوضاع روبه وخامت مي گذارد. اين نظرات خوشبينانه ترازآغازسال جاري به نظرمي رسد. ازشرکت کنندگان درنظرسنجي سئوال شد آيا اززمان رياست جمهوري آقاي بوش وضع آن ها بهترشده است يا بدتر؟ 17 درصد گفتند وضع آن ها بهترشده است و 25 درصد گفتند وضع آن ها بدترشده است. درمقايسه با نظرسنجي هاي پيشين واشنگتن پست از زمان رياست جمهوري پرزيدنت جرج اچ. دبليو. بوش پدر رئيس جمهوري کنوني که کارنامه ضعيف او دربرخورد با اقتصاد باعث شکست وي درانتخابات رياست جمهوري سال 1992 شد، آقاي بوش درمورد اين سئوال ضعيف‌ترين نمره را آورده است. 14 درصد ازکساني که مورد پرسش قرارگرفتند، همچنان مسئوليت عمده وضعيت اقتصادي را با آقاي بوش دانستند ودوبرابراين عده نيز او را مسئول حملات تروريستي 11 سپتامبرسال 2001 تلقي کردند. به طورکلي 59 درصد معتقد بودند که آقاي بوش کارخود را خوب انجام مي دهد. با وجود اين که اين ميزان ازآغاز ماه آوريل تاکنون 18 درصد کاهش يافته است، با اين حال همين ميزان ازتاييد نيز درهنگامي که آقاي بوش مبارزات انتخاباتي خود را آغازکرده است، پايه واساس خوبي به نظرمي رسد. واشنگتن پست اين نظرسنجي را درفاصله 7 تا 11 ماه اوت جاري از1003 نفربه عمل آورد. ضريب خطاي اين نظرسنجي، 3 درصد است . ازکساني که مورد پرسش قرارگرفتند سئوال شد اگرانتخابات رياست جمهوري آمريکا همين امروز برگزارشود، آيا به آقاي بوش راي خواهند داد يا نامزد دمکرات ها؟ 48 درصد پاسخ دادند به آقاي بوش و 40 درصد گفتند به نامزد دمکرات ها. در رابطه با اين سئوال، ازهر 10 دمکرات، 8 نفرگفتند ازکانديداي حزب خود حمايت خواهند کرد. وازهر 10 جمهوري خواه، 9 نفرگفتند ازآقاي بوش حمايت خواهند کرد. درمورد کانديداهاي منفرد، تفاوت 43 درصد تا 39 درصد به نفع آقاي بوش بود. روزنامه واشنگتن پست نتايج تازه ترين نظرسنجي خود درباره رئيس جمهوري آمريکا را درشماره روزچهارشنبه منتشرکرد. طبق اين نظرسنجي، حمايت از رئيس جمهوري درمورد جنگ عراق تثبيت شده است. با اين حال سه ماه پس ازپايان عمليات عمده جنگي درمنطقه خليج فارس، تضاد شديدي درنظرات مردم درقبال مسائل داخلي که درمورد تجديد انتخاب آقاي بوش حائزاهميت است، پيدا شده است. به نوشته واشنگتن پست، بازگشت به سياست هاي دوقطبي وتضاد درنظرات درآمريکا به دنبال دوره اي ازوحدت نظردرميان مردم در زماني که جنگ عراق دراوج خود قرارداشت، برمبارزات انتخاباتي پرزيدنت بوش براي دوره دوم رياست جمهوري سايه افکنده است. اکثريتي بالغ بر 56 درصد ازکساني که مورد پرسش قرار گرفتند، نحوه اقدامات آقاي بوش را درعراق مورد تاييد قراردادند. در رابطه با مسائل داخلي، آقاي بوش از آراي ضعيف‌تري برخوردارشد. 17 درصد گفتند وضع آن ها در زمان رياست جمهوري جرج بوش بهترشده است و 25 درصد گفتند وضع آن ها بدترشده است.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG