لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۴۴

پيگيري راه نياکان پس از 60 سال توسط سربازان لهستاني مسئول ايجاد امنيت در عراق


(rm) صدا |
امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): نيروهاي لهستان که براي ايجاد امنيت دريکي ازمناطق عراق در دوران پس ازجنگ راهي اين کشورهستند، به نوعي راه نياکان خود را پيگيري مي کنند که 60 سال پيش حفاظت ازحوزه هاي نفتي عراق را برعهده گرفتند. امير آرمين (راديوفردا): ماريان مولا که 78 سال دارد ويکي از 75 هزارسرباز لهستاني است که درجنگ جهاني دوم درعراق خدمت کردند، درمصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه گفت ما گروه مختلطي دراونيفورم بوديم که بريتانيا درسال 1942 حفاظت از حوزه هاي نفتي عراق را برعهده ما گذارد. ماريان مولا گفت شرايط او و سايرهموطنان لهستاني که عازم عراق شدند، به کلي با شرايط 2400 سرباز لهستاني که خود را آماده خدمت دريک لشکرنيرومند چند مليتي 9200 نفري براي نظارت بريکي از چهار منطقه عراق مي کردند، تفاوت داشت. اين رزم ديده کهنه کار درمصاحبه خود گفت آن سربازان ازلحاظ تجهيزات، فيزيکي و رواني کاملا مجهز بودند ومانند ما نبودند که ازگرسنگي وبيماري رنج مي برديم. آن ها درچادرهاي داراي تهويه هواي مطبوع مستقربودند، درحالي که ما با ايجاد حفره ونصب چادرهاي خود دريک متري زير زمين، با هواي گرم مقابله مي کرديم. ماريان مولا که عضو نخستين واحدي بود که براي حفاظت ازيک تلمبه خانه متروک واقع در 20 کيلومتري شهر موصل به عراق اعزام شد، گفت ما ساعت پنج بامداد ازخواب برمي خاستيم و تا پيش از 10 بامداد همه کارها بايد تمام مي شد چرا که ازآن ساعت به بعد گرماي هوا مانع ازکاربود. ازسوي ديگر، افراد واحد شب ها به پوشش بسيارگرم نيازداشتند زيرا دماي هوا به صفر درجه سانتيگراد مي رسيد. رويهمرفته حدود 75 هزارسرباز لهستاني ازسال 1942 تا سال 1943 درعراق مستقرشدند. عزيمت اين سربازان به عراق، ازطريق اتحاد جماهيرشوري پيشين وبه موجب قراردادي ميان دولت بريتانيا واستالين صورت گرفت. بريتانيا به اين سربازان اونيفورم داده وآن ها را مجهزبه اسلحه واتومبيل کرده بود وحفاظت ازحوزه هاي نفت عراق را دربرابريک حمله احتمالي نيروهاي آلمان به سربازان لهستاني سپرده بود. با وجود آن که لهستاني ها درجنگ شرکت نداشتند، اما در دوران خدمت درعراق، تجربياتي نظامي کسب کردند. سرانجام درسال 1943 نيروهاي لهستان، عراق را به سوي اروپا ترک گفتند. 700 سرباز لهستاني جان خود را درشهرهاي بغداد، بصره، موصل، کرکوک وخانقين ازدست دادند. اما آن ها درجنگ کشته نشدند وفرسودگي، بيماري وهواي نامساعد آن ها ازپاي درآورد. دونين ويلچينسکي يک تاريخدان ابرازاميدواري کرد اين بارچنين اتفاق هائي نيفتد. وي گفت 60 سال پيش ما واقعا بخشي ازيک ماموريت براي تثبيت بوديم. امروزه ما اشغالگراني هستيم که تا بن دندان مسلحيم. نيروهاي لهستان که براي ايجاد امنيت دريکي ازمناطق عراق در دوران پس ازجنگ راهي اين کشورهستند، به نوعي راه نياکان خود را پيگيري مي کنند که 60 سال پيش حفاظت ازحوزه هاي نفتي عراق را برعهده گرفتند. حدود 75 هزارسرباز لهستاني ازسال 1942 تا سال 1943 درعراق مستقرشدند. عزيمت اين سربازان به عراق، ازطريق اتحاد جماهيرشوري پيشين وبه موجب قراردادي ميان دولت بريتانيا واستالين صورت گرفت. بريتانيا به اين سربازان اونيفورم داده وآن ها را مجهزبه اسلحه واتومبيل کرده بود وحفاظت ازحوزه هاي نفت عراق را دربرابريک حمله احتمالي نيروهاي آلمان به سربازان لهستاني سپرده بود. 700 سرباز لهستاني جان خود را درشهرهاي بغداد، بصره، موصل، کرکوک وخانقين ازدست دادند. اما آن ها درجنگ کشته نشدند وفرسودگي، بيماري وهواي نامساعد آن ها ازپاي درآورد.
XS
SM
MD
LG