لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۸:۲۳

حفاظت معابد هندوها توسط يك مسلمان هندي


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): محمد ياسين پاتان، يک مسلمان هندی بهای سنگينی برای حفاظت ازمعابد هندوها درهند پرداخته است. مسلمانان ازاو دوری می کنند، هندوها اورا کتک زده اند وافراد ناشناس اورا تهديد به قتل کرده اند. عباس ملكزاده (راديوفردا): هيچيک از موانعی که برسر راه محمد ياسين پاتان پيدا شده است، خللی درتصميم او درمورد حفاظت ازمجموعه ای ازمعابد هندوها درشرق هند که تاريخ آن ها به قرن هيجدهم بازمی گردد، به وجود نياورده است. آقای پاتان که درميان معابد سفالی وآجری هندوها در روستای پاترا واقع درغرب شهرکلکته که تحت تسلط هندوها است، صحبت می کرد گفت من به شدت هرچه تمامتر به تاريخ احترام می گذارم. هرکس ديگری نيز بدون توجه به اين که هندو باشد يا مسلمان، بايد اين احترام را قائل باشد. کوشش های داوطلبانه محمد ياسين پاتان در دو دهه گذشته برای حفاظت از 34 معبد مستقر در پاترا، ازاقدامات کم نظير درکشوری است که تنش های ميان هندوها واقليت 12 درصدی مسلمانان، به کشته شدن هزاران تن در 14 سال گذشته منجرشده است. اين مسلمان 50 ساله گفت من چند سال پيش را به خوبی به ياد می آورم که هنگامی که مانع ازآن شدم عده ای ازهندوها آجرهای معابد را برای خانه سازی ازجای خود درآورند، به شدت مرا کتک زدند. آن ها به من گفتند دراموراين معابد مداخله نکنم. متعاقبا عده ای ازمسلمانان نيز مرا کافر خواندند. تنش های فرقه ای درهند ازسال 1992 که افراد متعصب هندو مسجد بابری را درشهرايوزيه واقع درشمال هند که تاريخ آن به قرن شانزدهم بازمی گشت خراب کردند، وخيم ترشده است. درخشونت هائی که به دنبال تخريب مسجد بابری روی داد، بيش از 3 هزارنفرکشته شدند. ناسيوناليست های هندو، ازجمله بسياری ازاعضای حزب حاکم هند می گويند مسجد بابری مشرف به معبدی احداث شده بود که وقف رام خدای هندوها شده است. تنش های جاری ميان طرفين، درسال 2002 به دنبال بروزخشونت های فرقه ای جديدی درايالت گجرات درغرب هند، بارديگربه وخامت کشيده شد. دراين خشونت ها بيش از 1000 نفر که اکثرآن ها مسلمان بودند، کشته شدند. محمد ياسين پاتان گفت درپی خشونت های ايالت گجرات، عده ای که من نمی دانم وابسته به کدام مذهب بودند، به من گفتند اگربه کارخود درمورد معبدهای هندو ادامه دهم، مرا خواهند کشت. اما من هرگز کار خودم را رها نخواهم کرد. آقای پاتان بيشتر وقت اضافی خود را صرف حفاظت ازمعابد می کند وبا تلاشی خستگی ناپذير کوشش می کند ازکمک های دولتی نيز برای حفاظت و بازسازی معابد برخوردار شود. او برای کسب حمايت ازاقداماتی که می کند، به دهلی نو و کلکته نيز سفر کرده است. محمد ياسين پاتان، يک مسلمان هندی بهای سنگينی برای حفاظت ازمعابد هندوها درهند پرداخته است. مسلمانان ازاو دوری می کنند، هندوها اورا کتک زده اند وافراد ناشناس اورا تهديد به قتل کرده اند. هيچيک از موانعی که برسر راه محمد ياسين پاتان پيدا شده است، خللی در تصميم او درمورد حفاظت از مجموعه ای ازمعابد هندوها درشرق هند که تاريخ آن ها به قرن هيجدهم بازمی گردد، به وجود نياورده است. آقای پاتان که درميان معابد سفالی وآجری هندوها در روستای پاترا واقع درغرب شهرکلکته که تحت تسلط هندوها است، صحبت می کرد گفت من به شدت هرچه تمامتر به تاريخ احترام می گذارم. هرکس ديگری نيز بدون توجه به اين که هندو باشد يا مسلمان، بايد اين احترام را قائل باشد.
XS
SM
MD
LG