لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ تهران ۱۹:۵۱

محاکمه رهبر پيشين جنبش الفتح فلسطيني به اتهام مشارکت در عمليات مسلحانه عليه شهروندان اسرائيل


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): يک دادگاه اسرائيل روزيکشنبه درجريان محاکمه مروان برغوثي، رهبر پيشين جنبش الفتح درکرانه باختري رود اردن، به آخرين موارد اتهام عليه وي رسيدگي کرد. وي متهم شده است درجريان قيام فلسطينيان، دستورحملات مسلحانه به شهروندان اسرائيل را داده است. مهديه جاويد (راديوفردا): دادگاه تل آويو تصميم گرفته است روز 29 سپتامبر به آخرين دفاعيات مروان برغوثي رسيدگي کند. برغوثي درطول محاکمه حاضرنشد رسما به دفاع ازخود پردازد واعلام کرد دادگاه اسرائيل صلاحيت محاکمه اورا ندارد. دردادخواهي از مروان برغوثي آمده است که وي با ديکته کردن سياست هاي يک مقاومت مسلحانه درچهارچوب سازمان الفتح، تامين پول براي فعالان الفتح وفراهم آوردن اسلحه براي آن ها، به طور مستقيم وغيرمستقيم باعث مرگ صدها تن ازشهروندان اسرائيل شده است. دردادخواهي آمده است برغوثي به بازپرسان خود گفته است که تيپ شهيدان الاقصي را او بنيان گذارده است. اين تيپ شاخه مسلح سازمان الفتح است که تاکنون مسئوليت حملات مسلحانه عليه ده ها تن ازاسرائيلي ها را برعهده گرفته است. ده ورا چن دادستان اسرائيلي گفت برغوثي به عنوان رئيس سازماني که دست به عمليات تروريستي عليه شهروندان اسرائيل زده است، بايد شريک جرم کليه عمليات اين سازمان تلقي شود. دادستان درعين حال اذعان کرد که متهم درهمه موارد ازجزئيات هرحمله اطلاع نداشته واين کار را به دستياران و مرئوسين خود محول مي کرده است. دستياران او برخي اوقات پس ازانجام حمله، گزارش آن را به وي مي داده اند. دادستان افزود برغوثي به جاي آن که دستورحملات خاصي را بدهد، بسته به شرايط سياسي جاري دستورهائي کلي درجهت کاهش و يا افزايش حمله به اسرائيلي ها مي داده است. دادستان گفت با اين حال در دادخواهي از برغوثي، او فقط متهم به حملاتي شده است که دلائل روشني درمورد انجام اين حملات ازسوي افراد او دردست است يا نشان مي دهد که برغوثي مرتبط با آن بوده است. مروان برغوثي که ريش انبوهي داشت و اونيفورم قهوه اي رنگ زندان را پوشيده بود، چند بار درطول محاکمه سخنان دادستان را قطع کرد. وي درپاسخ به اتهامات مربوط به اين که وي رياست يک سازمان تروريستي را برعهده داشته است، به زبان عبري رواني گفت همه اين اتهامات دروغ است. من دبيرکل الفتح هستم وکارم همين است. برغوثي گفت من يک جنايتکارنيستم. من رزمنده آزاد ومستقل مردمي هستم که تحت بيرحمانه ترين اشغال درتاريخ بشريت به سرمي برند. وي افزود من يک نماينده پارلمان هستم که درجريان يک انتخابات آزاد انتخاب شده ام. من داراي مصونيت هستم. درهيچ کجاي جهان پيش نيامده است که يک نماينده پارلمان را بربايند ودراسرائيل محاکمه کنند. يک دادگاه اسرائيل روزيکشنبه درجريان محاکمه مروان برغوثي، رهبر پيشين جنبش الفتح درکرانه باختري رود اردن، به آخرين موارد اتهام عليه وي رسيدگي کرد. وي متهم است درجريان قيام فلسطينيان، دستور حملات مسلحانه به شهروندان اسرائيل را داده است. برغوثي درطول محاکمه حاضرنشد رسما به دفاع ازخود پردازد واعلام کرد دادگاه اسرائيل صلاحيت محاکمه اورا ندارد. ده ورا چن دادستان اسرائيلي گفت برغوثي به عنوان رئيس سازماني که دست به عمليات تروريستي عليه شهروندان اسرائيل زده است، بايد شريک جرم کليه عمليات اين سازمان تلقي شود. دادستان درعين حال اذعان کرد که متهم درهمه موارد ازجزئيات هرحمله اطلاع نداشته واين کار را به دستياران و مرئوسين خود محول مي کرده است. مروان برغوثي چند بار درطول محاکمه سخنان دادستان را قطع کرد و به زبان عبري رواني گفت همه اين اتهامات دروغ است و من دبيرکل الفتح هستم وکارم همين است. وي افزود من يک نماينده پارلمان هستم که درجريان يک انتخابات آزاد انتخاب شده ام و داراي مصونيت هستم. درهيچ کجاي جهان پيش نيامده است که يک نماينده پارلمان را بربايند و محاکمه کنند.
XS
SM
MD
LG