لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۱۹

واكنش هاي اعضاي شوراي حكومتي عراق به قطعنامه آمريكا درباره سپردن امنيت عراق به نيروهاي چند مليتي


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): شوراي حکومتي عراق روز پنجشنبه درقبال طرح قطعنامه آمريکا درشوراي امنيت سازمان ملل متحد درمورد ايجاد يک نيروي امنيتي چند مليتي درعراق براي مقابله جوئي با افزايش بي ثباتي دراين کشور، واکنش مختلطي نشان داد. موفق ربيعي عضو شوراي حکومتي عراق گفت ما اميدواريم کشورهائي که دچار ترديد هستند، وبه ويژه فرانسه وآلمان، ازقطعنامه آمريکا حمايت کنند. اين عضو شيعه شوراي حکومتي عراق درادامه اظهارات خود گفت ما ازاين قطعنامه حمايت مي کنيم وخواهان نقش گسترده ترسازمان ملل متحد درعراق هستيم. مسلما اين قطعنامه اثرات مثبتي به ويژه ازلحاظ امنيتي دارد. طرح قطعنامه اي را که واشنگتن قصد دارد ارائه کند، ارتش آمريکا را مستقيما مسئول هرنيروي چند مليتي جديد قرارنمي دهد وفقط مسئوليت نيروهائي را دارد که تحت فرماندهي متحد عمل مي کنند. اما قطعنامه خواستار آن است که آمريکا ازطرف کليه کشورهائي که درنيروي چند مليتي مشارکت دارند گزارش اقدامات گروه اعزامي بين المللي را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد بدهد. غازي الياور عضو سني مذهب شوراي حکومتي عراق با ابرازمخالف با اين طرح، مي گويد بهترين راه آن است که امورامنيتي عراق به خود عراقي ها واگذارشود. آقاي الياور گفت چگونه ماموران حفظ صلح هندي يا تايلندي مي توانند بدانند خرابکاران کجا هستند؟ مهمترين مساله دراين مورد اين است که به ما فرصت داده شود نيروي امنيت ملي عراق را خود ايجاد کنيم زيرا يک نيروي خارجي نمي تواند امنيت دراين جا به وجود آورد. طرح آمريکا به دنبال انفجار ماه گذشته سفارت اردن و مقر سازمان ملل متحد دربغداد وانفجارهفته گذشته صحن نجف که به کشته شدن آيت الله حکيم و82 نفرديگر منجرشد، ارائه گرديده است. آمريکا که نيروهايش درعراق همه روزه مورد حملات مرگباري قرارمي گيرند، خواستارآن است با بين المللي کردن امورامنيتي عراق، ازبارمسئوليت خود دراين کشوربکاهد. درحال حاضرعلاوه برنيروهاي بريتانيا که کنترل جنوب عراق را دردست دارند، يک نيروي چند هزارنفري وابسته به حدود 30 کشورمختلف جهان درعراق استقراردارند. اما کليه اين نيروها تحت فرماندهي ارتش آمريکا هستند. قراردادن يک نيروي جديد حفظ صلح بين المللي تحت فرماندهي آمريکا، موضوعي مورد بحث ومنازعه براي بسياري ازکشورهائي است که مخالف جنگ عراق بودند واکنون نيزمخالف هرگونه کوشش درجهت مشروعيت بخشيدن به اين جنگ ازطريق تصويب قطعنامه جديدي هستند. عادل مراد سخنگوي اتحاديه ميهني کردستان که عضويت شوراي حکومتي عراق را دارا است نيزازطرح قطعنامه جديد شوراي امنيت حمايت کرد وگفت ما فکرمي کنيم بهترين راه تامين امنيت درعراق اين است که اين کار را درشهرهاي مختلف به دست ماموران حفظ صلح وابسته به کشورهاي مختلف قراردهيم. فرماندهي اين نيروها را مي توان به طورمختلط به آمريکا وکشورهاي ديگرسپرد. براي هموارکردن احتمالي راه استقراريک نيروي جديد بين المللي، يک لشکرتحت فرماندهي لهستان از روزچهارشنبه مسئوليت کنترل بخش هائي ازجنوب ومرکزعراق را که شهرنجف را نيزشامل مي شود، ازنيروهاي آمريکا تحويل گرفته است. شوراي حكومتي عراق در مقابل قطعنامه پيشنهادي آمريكا به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، در مورد ايجاد يك نيروي امنيتي چند مليتي در عراق واكنش مختلفي نششان داده است. موفق ربيعي، عضو شيعه شوراي حكومتي عراق گفت: ما از اين قطعنامه حمايت مي كنيم و خواهان نقش گسترده تر سازمان ملل در عراق هستيم. عادل مراد، سخنگوي اتحاديه ميهني كردستان و عضو شوراي حكومتي عراق از قطعنامه حمايت كرد.
XS
SM
MD
LG