لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۲۳:۰۷

يک شهروند مراکشي در هامبورگ به اتهام کمک به هواپيماربايان 11 سپتامبر به 15 سال زندان محکوم شد


(rm) صدا |
يک شهروند مراکشي که درجريان محاکمه خود درآلمان درمورد کمک به هواپيما ربايان انتحاري حملات تروريستي 11 سپتامبرمحکوم شده است، روزسه شنبه دريک دادگاه هامبورگ محکوميت خود را غيرمنصفانه دانست و وجود هرگونه سلول وابسته به شبکه القاعده درهامبورگ را تکذيب کرد. عباس ملكزاده (راديوفردا): منيرالمتصدق يک شهروند مراکشي که درجلسه محاکمه دوست وهموطن خود عبد الغني موزودي شهادت مي داد، درشهادت خود به گزارش هاي کنگره آمريکا ومقامات امنيتي آلمان استناد کرد که درآن آمده است حملات انجام شده به نيويورک و واشنگتن، دراردوگاه هاي آموزشي افغانستان طرح ريزي شده بود. المتصدق دراظهارات 10 دقيقه اي خود که از روي نوشته قرائت مي کرد، تاکيد به عمل آورد کليه افرادي که دست به حملات 11 سپتامبر زدند، درافغانستان استخدام شده بودند. وي وجود هرگونه سلول تروريستي درهامبورگ درآلمان را تکذيب کرد. بنا به گزارش هاي پيشين، چند نفراز هواپيما ربايان همراه المتصدق درآلمان به دانشگاه مي رفته اند. المتصدق دراظهارات خود افزود من به گونه غيرمنصفانه اي محکوم به 15 سال زندان شده ام. درهامبورگ هيچ سلولي وجود نداشته است. المتصدق که درکنار وکيل مدافع خود نشسته بود، در اظهاراتش به موزودي اشاره اي نکرد وحاضربه پاسخگوئي به سئوالات قضات نيزنشد. اوهنگام خروج ازسالن دادگاه با موزودي دست داد. گرهارد استرات وکيل مدافع المتصدق گفت موکل او اين اظهارات را برخلاف توصيه او به عمل آورده است. آقاي استرات گفت موکل او فکر کرد لازم است اين اظهارات را به عمل آورد زيرا ازاين موضوع ناراحت بود که کنگره آمريکا به حقايقي غيرازآنچه درحکم محکوميت اودرآلمان آمده اشاره کرده است. همان دادگاه آلمان که موزودي را محاکمه مي کند، درفوريه گذشته المتصدق را در 3066 مورد در رابطه با قتل وعضويت دريک سازمان تروريستي براي کمک به محمد عطا، رباينده انتحاري يکي ازهواپيماها، وسايراعضاي سلول القاعده درهامبورگ مقصرشناخت. موزودي نيز با همين اتهامات روبرواست واگر مقصرشناخته شود، به 15 سال زندان محکوم خواهد شد. دادستاناني که سعي درمحکوم کردن موزودي دارند، براي ترسيم سيمائي از القاعده و سلول هامبورگ ومقاصد آن، درحال بررسي اظهارات شاهدان عيني هستند و سپس نقش موزودي درحمايت ازسلول تروريستي را مورد توجه قرارخواهند داد. با اين حال اندرياس شولز که به نمايندگي ازسوي قربانيان حملات 11 سپتامبر درمحاکمه شرکت کرده است، گفت شهادت المتصدق تنها اندکي درارتباط با محاکمه بوده است وشهادت اورا غيرواقعي دانست. برخلاف المتصدق که درجريان محاکمه خود، شخصا شهادت مي داد و اغلب ازشاهدان عيني سئوال مي کرد، موزودي تصميم گرفته است حرفي دردادگاه نزند وسئوال وجواب را به وکلاي خود واگذارکرده است. يک شهروند مراکشي که در جريان محاکمه خود در آلمان در مورد کمک به هواپيماربايان انتحاري حملات تروريستي 11 سپتامبر محکوم شده است، روز سه شنبه در يک دادگاه هامبورگ، محکوميت خود را غير منصفانه دانست و وجود هرگونه سلول وابسته به شبکه القاعده در هامبورگ را تکذيب کرد. منير المتصدق که يک شهروند مراکشي است، در جلسه محاکمه دوست و هموطن خود، عبدالغني موزودي شهادت مي داد، به گزارش هاي کنگره آمريکا و مقامات امنيتي آلمان استناد کرد که در آن آمده است حملات 11 سپتامبر، در اردوگاه هاي آموزشي افغانستان طرح ريزي شده بود. المتصدق تاکيد کرد که کليه افرادي که دست به حملات 11 سپتامبر زدند، در افغانستان استخدام شده بودند. وي وجود هرگونه سلول تروريستي در هامبورگ در آلمان را تکذيب کرد. چند نفر از هواپيما ربايان، همراه المتصدق در آلمان به دانشگاه مي رفتند. وي گفت که من به گونه غير منصفانه اي به 15 سال زندان محکوم شدم.
XS
SM
MD
LG