لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۹:۰۶

اختلاف نظر روساي جمهوري آمريكا و فرانسه در باره بازسازي عراق و تاريخ انتقال حاكميت به عراقي ها


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): روساي جمهوري آمريکا وفرانسه درسخنان خود درنخستين روزگشايش مجمع عمومي سازمان ملل متحد در روزسه شنبه، نظرات متفاوتي درباره عراق ابرازداشتند. درحالي که آمريکا خواستاريک روند منظم درانتقال قدرت به عراقي ها است، فرانسه هشدارداده است که تاخير دراين کار، مشروعيت کوشش هاي جاري را تضعيف مي کند. امير آرمين (راديوفردا): به گزارش رابرت مک ماهون گزارشگر راديواروپاي آزاد، راديوآزادي، پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا براي کسب حمايت درمورد عراق به سازمان ملل متحد بازگشته واين سازمان را جبهه مقدم مبارزه عليه تروريسم ومنبع آينده ثبات درخاورميانه دانسته است. اما هنوزعلايمي ديده نشده است که حاکي ازبرطرف شدن اختلافات ميان اعضاي دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد درجهت تصويب قطعنامه اي براي جلب حمايت بين المللي بيشتري درمورد عراق باشد. آقاي بوش درسخنراني روزسه شنبه خود درمجمع عمومي سازمان ملل متحد، ازتهاجم به عراق براي سرنگوني صدام حسين دفاع کرد وازسايرکشورها خواست دربزرگترين کوشش هاي آمريکا درنيم قرن گذشته براي بازسازي عراق مشارکت کنند. آقاي بوش دراين مورد گفت: من به کنگره پيشنهاد کرده ام که آمريکا بايد پول بيشتري را به اقدامات ما درعراق اختصاص دهد. اين بزرگترين تعهد مالي درنوع خود از زمان طرح مارشال است. درمورد کمک به آزاد سازي عراق، ما به وعده هاي خود به اين کشوراحترام خواهيم گذارد وبا کمک به مردم عراق دراحداث يک کشوربا ثبات ومسالمت آميز، کشورهاي خود را امن ترمي سازيم. با اين حال پرزيدنت ژاک شيراک رئيس جمهوري فرانسه که رهبري مبارزاتي عليه جنگ درعراق را برعهده داشت، مجددا نسبت به لزوم تسريع دراستقرارحاکميت عراق تاکيد به عمل آورد. وي درسخنان روزسه شنبه خود درمجمع عمومي سازمان ملل متحد اظهارداشت بايد جدول زماني معقولي براي تسليم قدرت به عراقي ها وجود داشته باشد وسازمان ملل متحد نقش عمده اي را درمشروعيت بخشيدن به اين روند برعهده گيرد. رهبران آمريکا وفرانسه متعاقبا گفتگوي دوجانبه اي به عمل آوردند، اما موفق نشدند اختلافات خود را برطرف سازند. آقاي بوش نگراني هاي آمريکا را درمورد انتقال قدرت درکشوري که هم اکنون 140 هزارتن ازنيروهاي آمريکا درآن استقرار دارند وموضوع ميلياردها دلارتعهد مالي به عنوان کمک مطرح است، مورد تاکيد قرارداد. آقاي شيراک نيز نسبت به خطرات ادامه اشغال عراق ابرازنگراني کرد. آقاي شيراک دراين مورد گفت: به طورکلي بسيار براي عراقي ها که مردمي داراي فرهنگ وتاريخ باستاني هستند، دشواراست زيرباراشغال کشورشان بروند. بنابراين وضعيت مي تواند به وخامت بيشتري انجامد. درهمين حال دولت پرزيدنت بوش ازشوراي حکومتي عراق که زيرنظرآمريکا تشکيل شده، خواسته است جدولي زماني را براي انتقال قدرت به عراقي ها فراهم آورد. اما رهبران اين شورا خواستاردردست گرفتن کنترل بخشي ازوزارتخانه هاي مهم امورمالي وامنيتي شده اند. اين تقاضائي است که مقامات آمريکا آن را رد کرده اند. عدنان پاچه چي يک عضوارشد شوراي حکومتي عراق درمصاحبه اي با راديواروپاي آزاد/ راديوآزادي گفت مدتي وقت مي خواهد تا مقامات عراقي کنترل کامل کشورخود را دردست بگيرند. با اين حال اوپيشنهاد کرد تحويل رسمي حاکميت به عراقي درکوتاه مدت، مي تواند مفيد واقع شود. روساي جمهوري آمريکا و فرانسه درسخنان خود درنخستين روزگشايش مجمع عمومي سازمان ملل متحد در روزسه شنبه، نظرات متفاوتي درباره عراق ابرازداشتند. درحالي که آمريکا خواستاريک روند منظم درانتقال قدرت به عراقي ها است، فرانسه هشدار داد که تاخير دراين کار، مشروعيت کوشش هاي جاري را تضعيف مي کند. رئيس جمهوري آمريكا از تقاضا براي اختصاص بودجه بيشتر از سوي كنگره آمريكا سخن گفت ولي ژاک شيراک رئيس جمهوري فرانسه که رهبري مبارزاتي عليه جنگ درعراق را برعهده داشت، مجددا نسبت به لزوم تسريع دراستقرارحاکميت عراق تاکيد به عمل آورد.
XS
SM
MD
LG