لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۲۲:۳۸

خشونت‌هاي فرقه‌اي در پاکستان در پي کشته شدن رهبر فرقه افراطي سپاه صحابه


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): درجريان مراسم ترحيم يک رهبرافراطي اهل تسنن درپايتخت پاکستان در روزسه شنبه که به ضرب گلوله کشته شد، پليس به مبادله آتش با تظاهر کنندگان پرداخت. درخشونت هاي فرقه‌اي درساير نقاط پاکستان نيزدست کم يک نفرجان خود را ازدست داد. عباس ملک زاده (راديوفردا): مولانا اعظم طارق، عضو پارلمان پاکستان ورهبر پيشين سپاه صحابه بعد ازظهر روزدوشنبه دراسلام آباد پايتخت پاکستان به اتفاق سه تن ازمحافظان وهمچنين راننده اش به ضرب گلوله کشته شد. سپاه صحابه که يک گروه افراطي اهل تسنن درپاکستان است، ممنوع ازفعاليت اعلام شده است. قتل او اين بيم را به وجود آورده است که به موج جديدي ازخشونت هاي خونين فرقه اي درپاکستان که درسال هاي اخيراغلب دچارناآرامي هاي فرقه اي بوده است، دامن بزند. درشهرجهانگ که جسد مولانا طارق را پس از مراسم خشونت بار يادبود به آن جا حمل کردند، شورشيان اهل تسنن يک مسجد شيعيان ويک پمپ بنزين را به آتش کشيدند. دراستاديوم ورزشي جهانگ نيز که دست کم 25 هزارنفر تماشاچي حضور داشتند، تيراندازي هائي صورت گرفت. درجريان برخورد با شورشيان، سه افسرپليس مجروح شدند که حال دو نفرازآن ها وخيم اعلام شده است. بسياري ازتظاهرکنندگان عليه شيعيان و ژنرال پرويزمشرف رئيس جمهوري پاکستان شعارمي دادند ورئيس جمهوري را سگ خطاب مي کردند. بيشتر مدارس ومغازه هاي شهرتعطيل بود وصدها تن ازافراد پليس که بسياري ازآن ها سوار برخودروهاي مجهزبه مسلسل بودند، درخيابان ها به گشت زني پرداختند. براي برقراري نظم درجهانگ که مقرنهضت سياسي فرقه اي مولانا طارق است، نيروهاي اضافي ازارتش فراخوانده شدند. قراراست مولانا طارق درمجتمعي که زماني مرکزسپاه صحابه بود، به خاک سپرده شود. پيشتر، صدها تن ازدانشجويان علوم ديني درپي برگزاري يک مراسم يادبود دربرابرساختمان پارلمان دراسلام آباد، دست به اغتشاشاتي زده ويک زيارتگاه شيعيان ويک سالن سينما را به آتش کشيده، شيشه هاي مغازه ها را خرد کرده وشعارهائي عليه شيعيان داده بودند. يک کارمند 24 ساله سينما که درمحاصره دود قرارگرفته بود، جان خود را ازدست داد وهشت نفرديگر مجروح شدند. شورشيان همچنين زيارتگاه ساخي محمود را به آتش کشيدند. اين يک زيارتگاه شيعيان است که بسياري ازسني ها نيز به آن تردد مي کنند. گوهرعلي متولي زيارتگاه گفت هرچه درداخل زيارتگاه بود آتش گرفت وسوخت. چند هزارنفرکه قصد شرکت درمراسم ترحيم مولانا طارق را داشتند، ترافيک سنگيني دريکي ازچهار راه هاي اصلي پايتخت پاکستان به وجود آوردند. درحالي که صدها تن ازماموران پليس که شديدا مسلح بودند منطقه را درکنترل داشتند، بسياري ازجمعيت شعارمي دادند شيعيان کافرهستند. پليس براي متفرق کردن مردم ازباتوم استفاده کرد وبعد ازظهرسه شنبه خيابان ها آرام شد. درسايرنقاط پاکستان نيزاقدامات امنيتي شديدي تدارک يافته بود. درشهرگيلگيت درشمال پاکستان، تظاهرکنندگان راه ها را بستند وعليه شيعيان شعاردادند. پنج نفر درجريان برخورد با پليس زخمي شدند. مولانا علي شيرحيدري رئيس حزب سياسي ملت اسلام مولانا طارق، ايران وهمچنين فيصل صالح حيات وزيرکشورشيعه پاکستان را متهم به دست داشتن درترور مولانا طارق کرد. هنوز کسي به اتهام اين تروربازداشت نشده است. درهمين حال آمريکا روزسه شنبه به شهروندان خود درپاکستان نسبت به وضعيت انفجارآميزامنيتي اين کشورهشدار داد. سفارت آمريکا دراسلام آباد ازآمريکائيان خواست نهايت احتياط را به خرج دهند وبه آنها توصيه کرد دقت کنند گذرنامه وسايرمدارک مسافرت آن ها معتبرباشد. در جريان مراسم يادبود مولانا اعظم طارق، يک رهبر افراطي اهل تسنن، در پايتخت پاکستان، پليس به مبادله آتش با تظاهر کنندگان پرداخت. در خشونت هاي فرقه اي در ساير نقاط پاکستان نيز دست کم يک نفر کشته شد. مولانا اعظم طارق، عضو پارلمان پاکستان و رهبر پيشين سپاه صحابه، بعد از ظهر روز دوشنبه در اسلام آباد، پايتخت پاکستان به اتفاق سه تن از محافظان و راننده اش به ضرب گلوله کشته شد. سپاه صحابه که يک گروه افراطي اهل تسنن در پاکستان است، ممنوع از فعاليت اعلام شده است.
XS
SM
MD
LG