لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۱۰

اردن خواهان تحقيق راجع به كشته شدن چهار شهروند اين كشور در عراق شد


(rm) صدا |
دولت اردن که بيم آن دارد چهارتن ازشهروندان اين کشوربراثراصابت گلوله درنزديکي بغداد کشته شده باشند، روزشنبه ازنيروهاي اشغالگرآمريکائي وفرماندهي پليس عراق خواستارتحقيقاتي دراين باره شد. امير مصدق كاتوزيان (راديوفردا): گزارش هاي اوليه حکايت ازآن داشت که چهارشهروند اردني سپيده دم روز پنجشنبه هنگامي که اتومبيل آن ها پس ازگذشتن ازيک پاسگاه پليس عراقي به يک اتومبيل بزرگتربرخورد کرد، کشته شدند. مقامات اردني مي گويند کالبد شکافي سه تن ازقربانيان حادثه نشان نمي دهد هدف اصابت گلوله قرارگرفته باشند وبه اين ترتيب فرضيه يک حمله نظامي منتفي است. کالبد شکافي توسط مومن حديدي رئيس پزشکي قانوني اردن به عمل آمد. وي گفت به نظرمي رسد اين سه مرد براثر تصادف اتومبيل جان خود را ازدست داده باشند. جسد چهارمين قرباني به خواست خانواده اش، روزجمعه دربغداد به خاک سپرده شد. با اين حال خبرگزاري اردن به نقل ازشاهدان عيني گزارش داد هنگامي که تصادف روي داد، آن ها صداي شليک چند گلوله را شنيدند. سايرگزارش ها حاکي است که سربازان آمريکائي، اتومبيل اردني ها را به عنوان يک حمله تروريستي انتحاري هدف گلوله قراردادند. دولت اردن ازنيروهاي اشغالگرآمريکا وفرماندهي پليس عراق خواستارانجام يک تحقيق علني دراين باره شده است، تا روشن شود اين افراد درچه شرايطي کشته شده اند. دولت اردن که بيم آن دارد 4 تن از شهروندان اين کشور بر اثر اصابت گلوله در نزديکي بغداد کشته شده باشند، روز شنبه از نيروهاي آمريکايي و فرماندهي پليس خواست تحقيقاتي در اين باره انجام دهند تا روشن شود اين افراد در چه شرايطي کشته شده اند. گزارشهاي اوليه حکايت از آن داشت که 4 شهروند اردني سپيده دم روز پنجشنبه که اتومبيل آنها پس از گذشتن از يک پايگاه پليس عراقي به يک اتومبيل بزرگتر برخورد کرد، کشته شدند. مقامات اردني مي گويند کالبد شکافي سه تن از قربانيان که توسط رئيس پزشکي قانوني اردن انجام گرفته، نشان نمي دهد که هدف اصابت گلوله قرار گرفته باشند و به اين ترتيب فر ضيه يک حمله نظامي منتفي است. جسد چهارمين قرباني به خواست خانواده اش در بغداد به خاک سپرده شد. با اين حال خبرگزاري اردن گزارش داد هنگامي که تصادف روي داد، آنها صداي چند گلوله را شنيده اند. ساير گزارشها حاکيست که سربازان آمريکايي اتومبيل اردنيها را به عنوان يک تهديد هدف گلوله قرار داده اند.
XS
SM
MD
LG