لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۲۳:۲۵

سازمان خبرنگاران بدون مرز اسرائيل و آمريکا را متهم به رفتار غير قابل قبول با روزنامه نگاران کرد


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): سازمان گزارشگران بدون مرز، روزدوشنبه آمريکا واسرائيل را متهم به رفتارغيرقابل قبول با روزنامه نگاران در سرزمين هاي اشغالي و عراق کرد. در اين گزارش آمده است که آمريکا و اسرائيل به آزادي مطبوعات در داخل کشور خود احترام مي گذارند، اما رفتار متفاوتي در خارج از مرزهاي خود دارند. علي سجادي (راديوفردا): سازمان گزارشگران بدون مرزکه مقرآن درپاريس است، در دومين گزارش سالانه خود درباره ارزيابي آزادي مطبوعات درجهان، کشورهاي عربي را نيزبه خاطرسرکوبي آزادي رسانه ها درجريان جنگ درعراق مورد انتقاد قرارداد، اما استانداردهاي آسيا را دراين مورد بدتر به شمارآورد. اين سازمان درارزيابي خود، آمريکا واسرائيل را ازلحاظ آزادي مطبوعات در دوطبقه ارزيابي کرد: يکي به خاطراحترامي که براي آزادي مطبوعات درداخل خاک خود قائل هستند وديگري، درمورد رفتاراين دوکشور درخارج از مرزهاي خود. يک سخنگوي سازمان خبرنگاران بدون مرزگفت ارتش اسرائيل به خاطرمجروح وتهديد کردن روزنامه نگاران درکرانه باختري رود اردن ونوارغزه مقصراست. اين سازمان با انتشاربيانيه اي اعلام کرد ارتش اسرائيل بارها با روزنامه نگاران درسرزمين هاي اشغالي بدرفتاري کرده است. دراين گزارش مسئوليت ارتش آمريکا درمورد مرگ چندين خبرنگاردرجريان جنگ درعراق نيز رفتاري غيرقابل قبول خوانده شده است. آمريکا درميان 164 کشورجهان که مورد ارزيابي سازمان گزارشگران بدون مرزقرارگرفتند، ازلحاظ احترامي که براي آزادي بيان درداخل آمريکا قائل است درمقام 31 وازلحاظ رفتاري که دراين زمينه درخارج از مرزهاي خود دارد، درمقام 135 قرارگرفت. اسرائيل ازاين بابت به ترتيب مقام هاي 44 و 146 را کسب کرد. به گفته سخنگوي گزارشگران بدون مرز، درجريان جنگ درعراق درسال جاري، 12 روزنامه نگارکشته شدند که ارتش آمريکا مسئول مرگ پنج نفراين روزنامه نگاران است. سازمان گزارشگران بدون مرز درارزيابي خود به پرسشنامه هائي استناد مي کند که ازسوي روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر، پژوهشگران وکارشناسان حقوقي تکميل گرديده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز، روزدوشنبه آمريکا واسرائيل را متهم به رفتارغيرقابل قبول با روزنامه نگاران در سرزمين هاي اشغالي و عراق کرد. در اين گزارش آمده است که آمريکا و اسرائيل به آزادي مطبوعات در داخل کشور خود احترام مي گذارند، اما رفتار متفاوتي در خارج از مرزهاي خود دارند. سازمان خبرنگاران بدون مرزکه مقرآن درپاريس است، در دومين گزارش سالانه خود درباره ارزيابي آزادي مطبوعات درجهان، کشورهاي عربي را نيزبه خاطرسرکوبي آزادي رسانه ها درجريان جنگ درعراق مورد انتقاد قرارداد، اما استانداردهاي آسيا را دراين مورد بدتر به شمارآورد. آمريکا درميان 164 کشورجهان که مورد ارزيابي سازمان گزارشگران بدون مرزقرارگرفتند، ازلحاظ احترامي که براي آزادي بيان درداخل آمريکا قائل است درمقام 31 وازلحاظ رفتاري که دراين زمينه درخارج از مرزهاي خود دارد، درمقام 135 قرارگرفت. اسرائيل ازاين بابت به ترتيب مقام هاي 44 و 146 را کسب کرد.
XS
SM
MD
LG