لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۵۰

گسترش خشونت و قتل‌هاي زنجيره‌اي در چين


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): چين که زماني به خود افتخارمي کرد درمقايسه با کشورهاي غربي، ميزان جنايت درآن کشورپائين است، اکنون شاهد گسترش خشونت و قتل هاي زنجيره است. تحليلگران روزدوشنبه مشکلات اجتماعي چين وعدم موفقيت پليس را باعث اين پديده دانستند. علي سجادي (راديوفردا): پليس چين ظرف مدت پنج روزدرهفته گذشته يک محکوم سابق را به خاطر قتل 65 نفر، و مردي را که مظنون به خفه کردن 25 دانش آموز دبيرستان است به همراه زن وشوهري را که 12 زن را کشته اند، بازداشت کرده است. به گفته ناظران، اين قتل ها بيانگرتغييرسريع جامعه چين است که افزايش نابرابري هاي اقتصادي وسست شدن محدوديت هاي اجتماعي، مردم بيشتري را به سوي ارتکاب جرايم سوق مي دهد. فرانک لو، مديرمرکزاطلاعات حقوق بشر ودمکراسي، که مقرآن درهنگ کنگ قراردارد، گفت: بسياري از تبه کاران ازجامعه اي به کلي فقير برخاسته اند وکوشش هاي آن ها براي پيشرفت با موانع دولتي برخورد کرده است. بيست سال اصلاحات اقتصادي چين، با ايجاد مسموميت هاي گسترده، بمب گذاري، حملات انتقام جويانه وخشونت هائي ديگرملازمه داشته که در دهه هاي پيشين سابقه نداشته است. تحليلگران مي گويند آنچه بيشترنگران کننده است اين که پليس چين نيازي به آن نمي بيند که خبراين قتل ها به اطلاع مردم برساند. آقاي لو گفت اين موضوعي تکان دهنده است. تا زماني که پليس معماي قتل ها را حل نکرده است، هيچ کس ازموضوع آن با خبرنمي شود. اين درست مانند نحوه برخورد اوليه دولت چين با بيماري سارس است که باعث پخش اين بيماري شد. آقاي لو افزود اگرپليس به موقع خبرقتل هاي دسته جمعي را به اطلاع عموم برساند، مردم ممکن است بتوانند ازخود حمايت کنند ودرعين حال اطلاعاتي دراختيارپليس بگذارند. قاتلان نيز ممکن است مرعوب گزارش هاي رسانه ها شوند. اما هيچ يک ازاين وقايع روي نمي دهد وجنايتکاران به جنايت خود ادامه مي دهند. مردي که متهم است ظرف مدت دو سال 65 نفر را کشته است، فقط برحسب تصادف ودرجريان بازرسي عادي ازاماکن سرگرمي وتفريح بازداشت شد، وپليس فقط هنگامي به تحقيق درباره قتل 25 دانش آموزدبيرستاني دريک جامعه روستائي پرداخت که بيست وششمين دانش آموزي که نزديک بود کشته شود، موفق به فرارشد. دولت چين به طورسنتي نگران پخش خبرهائي است که ممکن است باعث وحشت مردم شود. چين که زماني به خود افتخارمي کرد درمقايسه با کشورهاي غربي، ميزان جنايت درآن کشورپائين است، اکنون شاهد گسترش خشونت و قتل هاي زنجيره است. پليس چين ظرف مدت پنج روزدرهفته گذشته يک محکوم سابق را به خاطر قتل 65 نفر، و مردي را که مظنون به خفه کردن 25 دانش آموز دبيرستان است به همراه زن وشوهري را که 12 زن را کشته اند، بازداشت کرده است. به گفته ناظران، اين قتل ها بيانگرتغييرسريع جامعه چين است که افزايش نابرابري هاي اقتصادي وسست شدن محدوديت هاي اجتماعي، مردم بيشتري را به سوي ارتکاب جرايم سوق مي دهد. دولت چين به طورسنتي نگران پخش خبرهائي است که ممکن است باعث وحشت مردم شود.
XS
SM
MD
LG