لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۲۷

هشدارهاي اصلاح طلبان درباره امکان عدم شرکت مردم در انتخابات مجلس هفتم، از ديد يک فعال حقوق بشر


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): در مورد مسائل مطرح شده در سخنراني هاي آقاي نبوي، آقاي آرمين و برخي ديگر از چهره هاي اصلاح طلب، گفتگويي داشتيم با دکتر رامين احمدي. مريم احمدي (راديو فردا): آقاي دکتر احمدي، در صحبت هايي که تاکنون در مورد انتخابات شده است، به نظر مي رسد که عمده تاکيد اصلاح طلبان براي تشويق مردم به شرکت در انتخابات اين است که اگر مردم به پاي صندوق هاي راي نروند و فقط همان 15-10 درصدي که حامي جناح تندرو هستند در انتخابات شرکت کنند، پيروزي جناح محافظه کار تقريبا حتمي است و يا گفته مي شود که عدم شرکت مردم، ممکن است پاي بيگانگان را به ميدان بکشد. به نظر شما آيا اين براي اصلاح طلبان استراتژي مناسبي است؟ دکتر رامين احمدي (فعال حقوق بشر): اين نکته درست است که اين شعار انتخاباتي اصلاح طلبان دارد مي شود. آقاي آرمين هم گفته بود که اگر جريان اصلاحي در داخل نافرجام بماند و يا با شکست موجه شود، ما بايد منتظر بيگانگان بشيوم و از خاتمي به عنوان آخرين تير ترکش و آخرين امکان نظام صحبت کرده بود. به نظر من با اين شعار به ميدان رفتن، با يک ريسمان خيلي پوسيده در چاه رفتن هست براي اصلاح طلبان، يعني به نفع هيچ کس، از جمله خود آقاي خاتمي هم نيست که آخرين امکان نظام باشد و اين اصرار اصلاح طلبان به ترساندن مردم از رقبا و چسبيدن به کسي که اولا دوران رياست جمهوري اش در حال پايان است، ثانيا در اجراي برنامه هاي اصلي خودش شکست خورده است، ثالثا با خشم و بي اعتمادي مردم روبرو شده است، اين تصميم سياستمدارهاي با تجربه و واقع بين نمي تواند باشد. اين تصميم کساني است که عادت کرده اند ايدئولوژيک با مسائل سياسي روبرو شوند و در مورد خاتمي، در مورد مساله نظارت بيگانگان در انتخابات و غيره، اين ها زود غيرتي مي شوند و مردم را سعي مي کنند بترسانند از آلترناتيوهاي مختلف. واقعيت اين است که اين ها براي بعد از خاتمي، جز خاتمي برنامه اي ندارند. يعني اين که نيرو و اراده عمل کردن به خواسته هاي مردم را ندارند و براي همين هم در واقع آقاي خاتمي اخرين تير ترکش آن ها است و نه نظام. به نظر من در مقابل اين ديدگاه، اصلاح طلب ها اگر که چيزي در چنته داشتند و يا دارند، بايد جوابگوي انتظارات مردم باشند، بايد چهارچوب کارزار انتخابات آينده را نشان بدهند، شعارهاي تازه اي را که از طريق آن قرار است راي مردم را بگيرند و يا زندگي مردم را بهبود ببخشند، اين ها را مطرح کنند. اگر واقع بين باشند، بايد بتوانند از خاتمي و سياست هاي غلط او انتقاد کنند و نشان بدهند که چرا و چگونه در صورت انتخاب مجدد، چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات رياست جمهوري، گام هاي بلندتري به سوي خواسته هاي مردم برخواهند داشت. م.ا: با توجه به تحقق نيافتن وعده هايي که در انتخابات قبلي (انتخابات مجلس ششم و انتخابات رياست جمهوري به خصوص) داده بودند، فکر مي کنيد که الان چه جور شعاري مي تواند پاسخگو باشد؟ دکتر رامين احمدي: به نظر من دفاع از حقوق مخالفان خارج از نظام و توجه نشان دادن به خواسته هاي مهمي که آن ها مطرح کرده اند و در مردم به نظر من برد داشته است، نکته خيلي مهمي مي تواند باشد. يکي از خواسته هاي مهم مخالفان خارج از نظام، مخالفت مستقيم شان با روحانيت است، هرگونه دخالت روحانيت در کارهاي سياسي مملکت است. به نظر من اين يکي از مسائلي است که با عنايت اصلاح طلبان در واقع روبرو نشده است خيلي زياد. در واقع من فکر مي کنم که نقطه کور اصلاح طلبان طرفدار خاتمي و روشنفکران ملي – مذهبي ما اين اپوزيسيون خارج از نظام بوده است، به اين معني که اين ها اهميت آن جنبش را کمتر درک مي کنند و توجه نکرده اند که گذار در کشورهايي که به طور موفقيت آميز گذار به دموکراسي انجام شده است، موفقيت اصلاح طلبان در انجام اين گذار در واقع بيشتر در گرو نيرومندي و گستردگي آن جنبش خارج از نظام است و هرچه آن جنبش نيرومندتر باشد و مقابله و اصطکاکش با نيروي اقتدارگرا در واقع بيتشر باشد، هست که اصلاح طلبان مي توانند برنامه خودشان را بهتر پيش ببرند. در صحبت هايي که تاکنون در مورد انتخابات شده است، به نظر مي رسد که عمده تاکيد اصلاح طلبان براي تشويق مردم به شرکت در انتخابات اين است که اگر مردم به پاي صندوق هاي راي نروند و فقط همان 15-10 درصدي که حامي جناح تندرو هستند در انتخابات شرکت کنند، پيروزي جناح محافظه کار تقريبا حتمي است و يا گفته مي شود که عدم شرکت مردم، ممکن است پاي بيگانگان را به ميدان بکشد. دکتر رامين احمدي، فعال حقوق بشر، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين گفته دارد به شعار انتخاباتي اصلاح طلبان تبديل مي شود. وي مي گويد که اين شعار به ميدان رفتن، با يک ريسمان خيلي پوسيده در چاه رفتن هست براي اصلاح طلبان، يعني به نفع هيچ کس، از جمله خود آقاي خاتمي هم نيست که آخرين امکان نظام باشد و اين اصرار اصلاح طلبان به ترساندن مردم از رقبا و چسبيدن به کسي که اولا دوران رياست جمهوري اش در حال پايان است، ثانيا در اجراي برنامه هاي اصلي خودش شکست خورده است، ثالثا با خشم و بي اعتمادي مردم روبرو شده است، اين تصميم سياستمدارهاي با تجربه و واقع بين نمي تواند باشد.
XS
SM
MD
LG