لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۱۸

احتمال مداخله آمريكا در جابجايي مسالمت آميز قدرت در گرجستان از ديد مقامات روسي


(rm) صدا |
وزيرامورخارجه روسيه روزشنبه اظهارداشت مسکو معتقد است آمريکا احتمالا هفته ها پيش ازکناره گيري مسالمت آميزادوارد شهواردنادزه رئيس جمهوري گرجستان ازقدرت، طرحي دراين مورد ريخته بود. ليلي صدر (راديو فردا): ايگورايوانف وزيرامورخارجه روسيه که ماه گذشته به عنوان يک ميانجي، انتقال آرام قدرت را درگرجستان مورد نظارت قرارداد، درمصاحبه اي با يک روزنامه گفت که وي معتقد است ديدارفرستادگان آمريکا با ادوارد شه واردنادزه، احتمالا زمينه مناسبي براي کناره گيري اين رهبرقديمي فراهم آورده باشد. دوستي برخي ازاين فرستادگان با رئيس جمهوري پيشين گرجستان به زماني بازمي گردد که آقاي شه واردنادزه وزير امورخارجه اتحاد شوروي بود. مقامات آمريکا پيشترگفته بودند ديدارفرستادگان اين کشوراز گرجستان، بخشي ازطرح مربوط به تضمين برگزاري يک انتخابات پارلماني آزاد ومنصفانه دراين کشوربوده که چند سال مورد بررسي قرارداشته است. وزيرامورخارجه روسيه درمصاحبه خود گفت اکنون روشن شده است يکي ازهدف هاي آمريکا ترغيب آقاي شهواردنادزه به کناره گيري بوده است. وزيرامورخارجه روسيه با اين حال افزود که هيچ گونه اطلاع يا مدرکي درباره ماموريت هاي آمريکا دراختيار ندارد. آقاي ايوانف گفت بديهي است آمادگي هائي براي کناره گيري ادوارد شهواردنادزه ازقدرت فراهم آمده بوده وهمان گونه که خود آقاي شهواردنادزه اذعان دارد، سفيرآمريکا درگرجستان نقش عمده اي دراين زمينه ايفا کرده است. به گزارش خبرگزاري رويتر، مسکو وواشنگتن هردو منافعي درپايان دادن به تظاهرات گسترده گرجستان که به دنبال انتخابات پارلماني دوم ماه نوامبرگذشته دراين جمهوري استراتژيک اتحاد شوروي پيشين برگزارشده بود، داشتند. قدرت هاي غربي نگران آن بودند ناآرامي هاي سياسي درگرجستان، باعث ايجاد اختلال دراحداث خط لوله هاي نفت وگازاين کشوربراي حمل نفت وگازمنطقه درياي خزرشود. روسيه نيزخواستارآن بود که نفوذ خود را درگرجستان تثبيت کند. ادوارد شهواردنادزه ماه گذشته پس ازآن که رهبران مخالفان هدايت تظاهراتي رابا شرکت هزاران تن ازمردم درخيابان ها دراعتراض به سرقت نتيجه انتخابات پارلماني ازسوي مقامات مسئول برعهده گرفتند، ازمقام خود کناره گيري کرد. ايگور ايوانف، وزير امورخارجه روسيه روز شنبه گفت: مسکو معتقد است آمريکا احتمالا هفته ها پيش از کناره گيري مسالمت آميز ادوارد شه وارد نادزه، رئيس جمهور گرجستان، از قدرت؛ طرحي در اين مورد ريخته بود. او معتقد است ديدار فرستادگان آمريکا با ادوارد شوارد نادزه، احتمالا زمينه مناسبي براي کناره گيري اين رهبر قديمي فراهم آورد باشد. دوستي برخي از اين فرستادگان با رئيس جمهوري پيشين گرجستان به زماني باز مي گردد که آقاي شه واردنادزه وزير امور خارجه اتحاد شوروي بود. مقامات آمريکا پيشتر گفته بودند ديدار فرستادگان اين کشور از گرجستان، بخشي از طرح مربوط به تضمين برگزاري يک انتخابات پارلماني آزاد و منصفانه در اين کشور بوده است که از چند سال پيش مورد بررسي بوده است.
XS
SM
MD
LG