لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۴۰

مدير آمريکايي اداره امور عراق اظهارات نخست وزير بريتانيا مبني بر پيدا شدن آزمايشگاه هاي توليد سلاح هاي کشتار جمعي در عراق را رد کرد


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): پال برمر، مديرآمريکائي اداره امور عراق، روزيکشنبه اظهارات توني بلر، نخست وزيربريتانيا، را درمورد اين که گزارش بازرسان تسليحاتي نشان مي دهد شبکه اي ازآزمايشگاه ها درعراق پيدا شده که مي توانسته است براي توليد سلاح هاي کشتار جمعي مورد استفاده قرارگيرد، رد کرد. امير آرمين (راديوفردا): توني بلرنخست، وزيربريتانيا، در گفتگو با بي بي سي اعلام کرد که يک گروه تحقيقاتي عراق به مدارک دامنه داري ازوجود يک سيستم گسترده آزمايشگاه هاي مخفي دست يافته است. پال برمر، مديرآمريکائي اداره امورعراق، درپاسخ به سئوالي درباره اين گفته هاي توني بلر، ظاهرا بدون آن که بداند گفته هاي آقاي بلر، نخست وزير بريتانيا است، آنها را رد کرد وغيرقابل قبول دانست. اما هنگامي که به مديرآمريکائي اداره امورعراق گفته شد اين نظري است که نخست وزيربريتانيا ابرازداشته است، آقاي برمراندکي از موضع خود عقب نشيني کرد و گفت: تاکنون مدارک زيادي دراين مورد انتشاريافته است. سخنگوي دفترنخست وزيري بريتانيا درلندن گفت که آقاي بلردراظهارات خود به مدارکي اشاره کرده است که پيشتردرسال جاري درگزارش موقت گروه بازرسان تسليحاتي منتشرشده بود. با وجود دستگيري صدام حسين، موضوع بود يا نبود جنگ افزارهاي شيميائي عراق، همچنان کمال اهميت را براي نخست وزيربريتانيا دارد. نخست وزيربريتانيا، پيش از آغازجنگ عراق، به مردم کشورخود که گفته هاي اورا با ترديد تلقي کرده بودند، گفته بود: جنگ عراق به خاطرتهديدي که از جنگ افزارهاي کشتار جمعي اين کشور وجود دارد. اما 9 ماه پس ازسرنگوني صدام حسين، هنوزهيچ يک از جنگ افزارهاي کشتار جمعي که گفته مي شد رهبر پيشين عراق در دست داشته، به دست نيامده است. به همين علت اعتماد عمومي دربريتانيا به آقاي بلرکاهش يافته و اعضاي حزب حاکم کارگربريتانيا، از سياست هاي نخست وزير ناراضي هستند. بسياري ازاعضاي حزب حاکم خود را آماده ابرازمخالفت با کليه سياست هاي رهبرخود کرده واقتداراو را مورد تهديد قرار داده اند. نتايج يک نظرسنجي که روزيکشنبه منتشرشد، نشان مي دهد که آقاي بلر سياستمداري است که ازکمترين اعتماد درکشورخود برخورداراست. ماه آينده آقاي بلر با راي گيري نسبت به طرح بحث انگيز وي درمورد اين که دانشجويان بايد هزينه بيشتري ازتحصيلات دانشگاهي خود را بپردازند، روبرو است. نمايندگان عضو حزب کارگر، در پارلمان، خود را آماده ابرازمخالفت با نخست وزيربريتانيا کرده وخطر شکست اورا دريکي ازسياست هاي عمده دولت فراهم آورده اند. کلر شورت، عضو پيشين کابينه بريتانيا، که به خاطرحمله به عراق ازمقام خود استعفا کرد، روزيکشنبه ازآقاي بلرخواست استعفا کند. خانم شورت گفت: من اميدوارم آقاي بلرنه تنها به خاطرخود، بلکه به خاطراحترام کشور وانتخاب مجدد دولت کارگري، به گونه اي موقرانه استعفا کند. پال برمر، مديرآمريکائي اداره امور عراق، روزيکشنبه اظهارات توني بلر، نخست وزيربريتانيا، را درمورد اين که گزارش بازرسان تسليحاتي نشان مي دهد که شبکه اي ازآزمايشگاه ها درعراق پيدا شده که مي توانسته است براي توليد سلاح هاي کشتار جمعي مورد استفاده قرارگيرد، رد کرد. آقاي برمر، درپاسخ به سئوالي درباره اين گفته هاي آقاي بلر، ظاهرا بدون آن که بداند گفته هاي آقاي بلر، نخست وزير بريتانيا است، آنها را رد کرد وغيرقابل قبول دانست. اما هنگامي که به مديرآمريکائي اداره امورعراق گفته شد اين نظري است که نخست وزيربريتانيا ابرازداشته است، آقاي برمراندکي از موضع خود عقب نشيني کرد و گفت: تاکنون مدارک زيادي دراين مورد انتشاريافته است.
XS
SM
MD
LG