لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ تهران ۱۸:۵۱

جزئيات طرح صلح عربستان


طرح صلح عربستان براساس نسخه «صلح کامل با اسرائيل دربرابر استرداد سرزمين» تنظيم شده است.


اين طرح درسال ۲۰۰۲ که عبدال بن عبدالعزيز وليعهد عربستان بود و در زمان حيات ملک فهد، از سوی وی به اتحاديه عرب تسليم شد و سران اتحاديه عرب آن را درنشست بيروت تصويب کردند.


چند سال پس ازبه پادشاهی رسيدن ملک عبدالله درعربستان نيز، اتحاديه عرب درمارس ۲۰۰۷، دوباره اين طرح را مورد تصويب قرارداد.


اهود اولمرت نخست وزير و تسيپی ليونی وزيرخارجه اسرائيل، در يکسال و نيم اخيرهمواره ازاين طرح «به طور اصولی» استقبال کرده با اين حال گفته اند که بايد درباره آن مذاکره شود.


با وجود اين، هيچگاه تماس های جدی درمنطقه برای اجرای اين طرح صورت نگرفت زيرا از زمانی که جرج بوش اجلاس صلح آناپوليس را درنوامبر ۲۰۰۷ برگزارکرد، همه کوشش های صلح خاورميانه برای رسيدن اسرائيل و فلسطينيان به پيمان نهايی صلح درسال ۲۰۰۸ متمرکز شد.


طرح صلح عربستان، که اکنون طرح صلح اتحاديه عرب ناميده می شود، تاکيد دارد که دربرابر استرداد همه زمينهايی که اعراب آنرا متعلق به خود می دانند، ۲۲ کشور عضو اتحاديه عرب، و درصدر آنها، عربستان سعودی با اسرائيل رابطه کامل سياسی درسطح سفير برقرارمی کنند.


اکنون تنها سه کشور مصر، اردن هاشمی و موريتانی ازاتحاديه عرب با اسرائيل مناسبات کامل سياسی درسطح سفيردارند.


تشکيلات خودگردان فلسطينی نيز که يکی ازاعضای اتحاديه عرب است، ازسال ۱۹۹۳ مناسبات و تماس های سياسی با اسرائيل را پيگيری کرده است. با وجود اين، تماس های سياسی ميان اسرائيل با برخی ديگرازکشورهای عضو اتحاديه عرب، به ويژه اميرنشين های کناره های خليج فارس درجريان بوده است.


طرح صلح ملک عبدالله می گويد، کنترل شرق اورشليم بايد دراختيار فلسطينی ها باشد و برای سرنوشت فلسطينی های بيرون از سرزمين های فلسطينی راه حل «عادلانه ای» براساس قطعنامه ۱۹۴ شورای امنيت تصويب شود. اين قطعنامه مربوط به اوائل استقلال اسرائيل درسال ۱۹۴۸ ميلادی است.


اين طرح، «لزوم امنيت کامل برای اسرائيل و همه کشورهای منطقه» را نيز مطرح می کند. اسرائيل همواره بر «نيازهای امنيتی» خود تکيه می کند.


عربستان اعلام کرده که درآن صورت، بسياری ازکشورهای عضو سازمان «کنفرانس اسلامی» نيز با اسرائيل مناسبات عادی خواهند داشت.


بند مهم ديگر اين طرح، لزوم استقلال کشور فلسطين، ازسال ها پيش ازسوی اسرائيل پذيرفته شده و برسرآن اختلافی باقی نمانده است- درحالي که سال ها تصور می شد که اسرائيل اين بند مهم را نپذيرد.


طرح صلح اتحاديه عرب اين مشوق را به اسرائيل ارائه می کند که مناسباتش پس ازچند دهه، با جهان عرب عادی شود. عربستان اعلام کرده که درآن صورت، بسياری ازکشورهای عضو سازمان «کنفرانس اسلامی» نيز با اسرائيل مناسبات عادی خواهند داشت.


XS
SM
MD
LG