لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ تهران ۲۳:۳۲

پیامد تحقیق درباره جنگ: تظاهرات علیه اولمرت


معترضان، عکس هایی از سربازان ربوده شده اسراییلی در دست داشتند.

در اسراييل، بيش ازصدهزارنفر، دراعتراض به ادامه کاردولت اهود اولمرت، نخست وزير اين کشور، دربزرگترين ميدان تل آويو تظاهرات کردند وخواهان کناره گيری نخست وزير ووزيردفاع اين کشور شدند.


تظاهرات درواکنش به گزارش کميسيون تحقيق جنگ تابستان گذشته اين کشوربا گروه حزب الله لبنان برگزارشد.


گروه کثيری ازاسراييلی ها شامگاه پنجشنبه درميدان رابين درتل آويو گرد آمدند و خواهان استعفای هرچه زودتر دولت اهود اولمرت وبرگزاری انتخابات پارلمانی برای تعيين دولت جديد شدند.

اسحاق رابين نخست وزير اسبق اسراييل که توافق های صلح اوسلو را با ياسرعرفات وسازمان آزاديبخش فلسطين امضاکرد، ۱۲ سال پيش دراين ميدان به ضرب گلوله يک دانشجوی بنيادگرای اسراييلی به قتل رسيده بود.


ترتيب دهندگان تظاهرات گفتند، عمدا اين ميدان را برای برگزاری تجمع بزرگ اعتراضی انتخاب کردند تا براين امرتاکيد کنند که آنها خواهان بازگشت به سياست های صلح جويانه اسحاق رابين هستند.

گروه کثيری ازتظاهرکنندگان را جوانان اسراييلی، به ويژه دانشجويان دانشگاه ها تشکيل می دادند.


دانشجويان اسراييل اکنون سه هفته است که دراعتصابات سراسری به سرمی برند ودانشگاه ها را به تعطيلی کامل کشانده اند.

درصدها پلاکارد وپارچه نوشته هائی که دراين تجمع اعتراضی ديده می شد، ازاهود اولمرت و وزير دفاع خواسته شده بود، به دليل ناکارآمدی دراداره جنگ تابستان گذشته با گروه حزب الله لبنان، از پست خود استعفا دهند وراه را برای برگزاری انتخابات جديد هموار کنند.


کميسيون تحقيق داخلی که دولت اولمرت پس ازپايان آن جنگ ، و در نتيجه فشارهای شديد افکارعمومی اسراييل آن را برپاکرد، نخست وزير، وزيردفاع و رييس وقت ستادکل ارتش اسراييل رامنشا تمامی تصميمات اشتباه وناهمآهنگی ها معرفی کرده و از اينکه سياست های آنان موجب مرگ ۱۵۰ اسراييلی نظامی وغيرنظامی واصابت بيش از۴ هزارفروند راکت به خاک اسراييل شد، شديدا ازاين رهبران انتقاد کرده است.


گزارش نهايی اين کميسيون تحقيق، تابستان پيش رو منتشرخواهد شد، وازهم اينک ارزيابی شده که وخيم تر از گزارش نيمه نهايی باشد.


روز چهاردهم ارديبهشت (چهارم ماه مه) اولين سالروزتشکيل دولت اهود اولمرت است. اما تظاهرکنندگان درتجمع شامگاه پنجشنبه و نيروهای اوپوزيسيون اين کشور می گويند که همين يک سال برای اثبات عدم شايستگی اين دولت کافی بود و ديگر نبايد به آن بختی برای ادامه حيات داد.


تظاهرکنندگان با شنيدن سخنرانی های والدين سربازان کشته شده درنبرد تابستان گذشته، خطاب به نخست وزير و وزيردفاع اسراييل فرياد می زدند: «شکست خوردگان به خانه هايتان بازگرديد و ما را آسوده بگذاريد.»«اين پست ها به شما نمی آيد. شما پهلوان پنبه هائی هستيد که دستور کشتن و کشته شدن داديد وحال حتی بی شرمانه مسئوليت رانمی پذيريد.»
یک نویسنده محبوب اسراییلی خطاب به دولت

پدر يکی ازسربازان، سخنرانی خود را خطاب به روح پسرکشته شده اش تنظيم کرده بود. اوگفت: «پسرم، دو هفته پيش نخست وزيربی لياقتی که دستور فرستادن تو ر ابه جبهه جنگ داد وتو را اززندگی محروم کرد، هنوز سالگرد آن جنگ نرسيده، مدعی است که بايد آن خاطرات دهشتناک جنگ رابه فراموشی سپرد. اما بدان که ما مردم، اولمرت را که بدترين خاطره تاريخ اسراييل است، به زباله دان تاريخ می فرستيم تا درس عبرتی برای ديگر رهبرانی شود که از اين پس، روی کارمی آيند.»


هيچ يک ازسخنرانان سياستمداران نبودند. تنها نمايندگان والدين سربازان کشته شده و نويسندگان و شاعرانی که در بين روشنفکران به ويژه جوانان دانشجو محبوبيت دارند، سخنرانی کردند.


مئير شالو Meir Shalev يکی ازاين نويسندگان بود که درسخنان خود خطاب به اولمرت و وزيردفاع اوگفت: «اين پست ها به شما نمی آيد. شما پهلوان پنبه هائی هستيد که دستور کشتن و کشته شدن داديد وحال حتی بی شرمانه مسئوليت رانمی پذيريد.»


آقای شالو خطاب به اميرپرتس (وزيردفاع اسراييل) گفت: «تو در زمان جنگ به حسن نصرالله رهبر حزب الله گفتی که نام تو را به خاطر بسپارد. اما مردم اسراييل نام تورابه خاطرمی سپارند تا با تو تسويه حساب کنند وداد رنجی راکه با ندانم کاری های خود به مردم تحميل کردی، بستانند.»


ترتيب دهندگان تجمع با ابرازرضايت از حضور بيش ازيک هفتم جمعيت اسراييل دراين تظاهرات گفته اند، اقدامات اعتراضی را تا کناره گيری دولت ادامه خواهند داد.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG