لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۱۲:۳۸

از مهاباراتا تا قدرت آزادی؛ کتاب در هفته گذشته


کتاب کار و فراغت ايرانيان، که در هفته گذشته منتشر شد، پژوهشی است جامعه شناسانه درباره دو بخش مهم زندگی آدميان.


کتاب کار و فراغت، در دو فصل با عنوان های بيگانگی کار و فقدان اشتياق به کار و بيگانگی فراغت و فرهنگ سرگرمی خواهی در ميان ايرانيان، با ارائه تعاريفی از اين دو مقوله می کوشد تا چيستی و چگونگی کار و فراعت را در جامعه ايرانی بررسی کرده و پديده هایی چون گريز ايرانيان از کار جسمی و فکری و پرهيز آنان از نوجویی و خطر کردن در عرصه انديشه را در بستر عوامل تاريخی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی جامعه ايرانی تحليل کند.


اين کتاب را حسن قاضی مرادی تاليف کرده است.


بگود گيتا ، حماسه ای از مهاباراتا


با انتشار ترجمه فارسی بگود گيتا، بخش مهمی از مقدس ترين کتاب هندوها در دسترس فارسی زبانان قرار خواهد گرفت.


بگودگيتا بخشی از مهابهاراتا است که به زبان سانسکريت کهن خلق شده و آن را از کهنسال ترين آثار فکری بشری و از نخستين حماسه های تاريخ می دانند.


بگود گيتا نبرد فرزندان بهارتا را به زيبائی خيره کننده ای تصوير می کند.


اين کتاب را فتح الله مجتبايی ترجمه کرده است.


کتاب روضة العقول يا مرزبان نامه بزرگ و چاپ دوم بوطيقای ارسطو با ترجمه مجتبايی نيز در دست انتشار است.


شناخت افکار عمومی


کتاب شناخت افکار عمومی، تأليف داوود زارعيان، که در هفته گذشته منتشر شد، يکی از مهم ترين پديدهای نيمه دوم قرن بيستم و قرن کنونی را تحليل و بررسی می کند.


اين کتاب در هفت فصل با عنوان هائی چون ريشه ها،چگونگی شکل گيری، مفهوم و ماهيت افکار عمومی، شايعه و افکار عمومی، مجاری تشکيل دهنده افکار عمومی، متقاعد سازی افکار عمومی، نگاه کاربردی به افکار عمومی و سنجش افکارعمومی تنطيم شده است.


قدرت آزادی


با شکست سوسياليزم دولتی، جهانی شدن مناسبات سرمايه داری و گسترش انديشه های ليبرالی و نئوليبرالی در جهان، نقد و تحليل ليبراليسم و نسبت آن با آزادی ، عدالت اجتماعی و حقوق فردی و اجتماعی، به يکی از مهم ترين مباحث روز بدل شد.


کتاب قدرت آزادی يا نيروی راستين ليبراليسم ، اثر پل استار ، که در هفته گذشته با ترجمه فريدون مجلسی منتشر شد، تلاشی است ارزنده در نقد يکی از جذاب ترين مفاهيم چند قرن اخير.


پل استار، استاد دانشگاه پريستون آمريکا و برنده جايزه پوليتزر سال ۱۹۸۴ ، در کتاب قدرت آزادی، تحليلی تاريخی از ليبراليسم به دست می دهد و می کوشد تا نسبت آن را با مفاهيمی چون برابری طلبی و عدالت اجتماعی بررسی کرده و نشان دهد که ليبراليسم می تواند همزمان چون شيوه ای برای آفرينش قدرت و چون راهی برای محدود کردن آن به کار رود.


بهزادی رفت


هفته گذشته، با مرگ بهزاد بهزادی، زبان و فرهنگ ترکی آذری يکی از روزنامه نويسان، پژوهشگران و مترجمان خود را از دست داد.


بهزاد بهزادی در سال ۱۳۰۶ در آستارا چشم به جهان گشود و از دهه سی با حضور در مطبوعات فعاليت های فرهنگی خود را آغاز کرد.


بهزادی که صاحب امتياز و مدير مسئول فصلنامه آذری بود، دده قورقوت، يکی از غنی ترين آثار فرهنگ عاميانه زبان ترکی آذری را به فارسی ترجمه و آثاری چون فرهنگ آذری به فارسی و لغت نامه تشريحی زبان آذربايجانی را در ۳ جلد تاليف کرد.


بهزاد بهزادی در سن ۸۰ سالگی در هشتم اسفندماه رخت از اين سرای برکشيد.


XS
SM
MD
LG