لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ تهران ۰۷:۲۶

واکنش ها به خبر «تشویق به مهاجرت یهودیان ایرانی»


دست کم بیست و پنج هزار یهودی در ایران زندگی می کنند

درپی انتشار گزارشی که روزنامه اسراييلی معاريو يکشنبه گذشته درباره افزايش کمک های مالی ازسوی سازمان های اسراييلی وثروتمندان يهودی به هدف تشويق يهوديان باقيمانده درايران به خروج ازاين کشورمنتشرکرده بود، سازمان ها وشخصيت های يهودی ايرانی مقيم اسراييل وايران را به واکنش هايی برانگيخته است.


افراد عادی يهودی ايرانی ونيزدولت ايران به اين خبرها واکنش نشان داده اند، ونام سفارتخانه برخی ازکشورهای خارجی درايران نيزدرپيوند با اين امرمطرح شده است.


روزنامه معاريو نوشته بود، با ياری شماری معدود ازثروتمندان يهودی ايرانی زاده، که خود اکثرا مقيم امريکا هستند، سازمان های يهودی واسراييلی ازمنابع مالی چشمگيری برای اختصاص بودجه های تازه به امرمهاجرت يهوديان ايرانی برخوردارشده اند.


به نوشته معاريو، دريافت اين کمک ها ازسوی سوخنوت (آژانس يهود) موجب شده که اين سازمان، برنامه های جديدی رابرای تشويق بيشتر ۲۵ هزاريهودی باقی مانده درايران به ترک زادگاه خود تنظيم کنند.


براساس اين برنامه ها، کمک های مالی بلاعوض به يهوديانی که به سوی اسرایيل مهاجرت کنند، دو برابر شده و هر يهودی، از نوزاد يک روزه تا سالمندان درهرسنی، ازده هزاردلار کمک بلاعوض همراه با امتيازات گسترده ديگری برای گشودن فصل نوين زندگی دراسرایيل بهره مند خواهند شد.


به نوشته روزنامه معاریو به هرخانواده يهودی ایرانی درصورت مهاجرت دسته جمعی ۶۰ هزاردلارهمراه با وام های چشمگيربرای خريد منزل واتومبيل جديد پرداخت خواهدشد ونيزدوره های تحصيلی رايگان برای کسانی که فورا دررشته شغلی خود کاری دراسرائيل نيابند، به منظور آشنا شدن با مشاغل ديگربرقرارخواهد شد

به هرخانواده يهودی درصورت مهاجرت دسته جمعی ۶۰ هزاردلارهمراه با وام های چشمگيربرای خريد منزل واتومبيل جديد پرداخت خواهدشد ونيزدوره های تحصيلی رايگان برای کسانی که فورا دررشته شغلی خود کاری دراسرائيل نيابند، به منظور آشنا شدن با مشاغل ديگربرقرارخواهد شد، وتحصيل جوانان ايرانی يهودی دردانشگاه های اسرائيل رايگان خواهد بود.


درحاليکه خود جوانان اسراييلی برای تحصيل دردانشگاه بايد شهريه های کلان بپردازند.


درگزارش هايی که رسانه های اسراييل درپی انتشاراين خبر روزنامه معاريو منتشرکرده اند، يهوديان ايرانی زاده ای که سال هاست به اسراييل مهاجرت کرده اند، هنوزازدلبستگی وتعلق خاطر خود به ايران سخن گفته اند.


خانم مهناز، يک زن جوان که اکنون دراسراييل کارمند بانک است، به شبکه اول تلويزيون اسراييل ميگويد، وضعيت يهوديان باقی مانده درايران اکثرا خوب است وآنانی که هنوزدرايران هستند، با اراده خود مانده اند ونمی خواهند زادگاه خويش راترک کنند.


فردی به نام ديويد، که يک برنامه تلويزيونی محلی نيم ساعته رادراسراييل به زبان فارسی اداره می کند، به تلويزيون اسراييل می گويد، کمکهايی که برای تشويق يهوديان ايرانی به خروج ازايران درنظرگرفته شده، کافی نيست.


زيرا پولی که آنها بتوانند ازفروش خانه واموال خود به خارج ازايران منتقل کنند، درمقايسه با هزينه زندگی دراسراييل يا امريکا ناچيزاست.


اما مقامات آژانس يهود دراسراييل می گويند، ادامه زندگی درايران نظر به وضعيت بين المللی ايران، ممکن است برای يهوديان خطراتی درپی داشته باشد.


اين سازمان، ايران رابه عنوان «کشوری که ضريب ريسک زندگی درآن بالاست» توصيف کرده است. باتوجه به ميزان اين ضريب مخاطره است که مبلغ کمک های آژانس يهود به يهوديان کشورهای جهان تعيين می شود.


يهوديانی که ازامريکا يا کشورهای غربی به اسراييل مهاجرت می کنند، چون زادگاهشان ضريب امنيتی بالايی درفهرست آژانس يهود دارد، ازکمک های بسيارکمتری درمقايسه با يهوديان کشورهای اسلامی وعربی برخوردارمی شوند.


واکنش یهودیان ایرانی


درايران، انجمن کليميان ايران، دربيانيه ای که سه شنبه با امضای موريس معتمد، نماينده اقليت يهودی، درمجلس شورای اسلامی منتشرکرد، نوشت: «يهوديان ايران به فرهنگ اصيل وهويت ايرانی خود عشق می ورزند وتهديدها وتطميع های ناپخته سياسی، هيچ گاه درهويت زدايی ازايرانيان يهودی راه به جايی نخواهد برد».


آقای معتمد همراه با سيامک مره صدق، رييس جديد انجمن کليميان ايران دراين بيانيه افزودند: «اقليت های دينی کليمی، زرتشتی ومسيحی ايران براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران از تمامی حقوق شهروندی خود برخوردارند».


منوچهرمتکی، وزيرخارجه جمهوری اسلامی ايران، نيزپنجشنبه درحاشيه مراسمی درتهران برای نخستين باربه طورعلنی دراين باره اظهارنظرکرد وگفت: «هموطنان يهودی ازبخش های فعال جامعه هستند وتحت تاثيراين گونه وسوسه ها قرارنمی گيرند».


آقای مهدی مصطفوی، قائم مقام وزارت خارجه ايران، چهارشنبه درمصاحبه ای با سايت خبری «عصرايران» درتهران، با اشاره به برخی سفارتخانه های اروپايی که به اقليت های ايرانی نيزهمانند ديگرايرانيان، ويزای کشورخود رامی دهند، گفته بود: «دولت ايران منعی نمی بيند که يک فرد به سفارتخانه يک کشوراروپايی يا هرکشورديگری مراجعه ودرخواست ويزاکند».


آقای مصطفوی درعين حال گفته بود: «اما اگرمساله فراتر ازاين باشد، آنرا قابل پيگيری می دانيم». وی درباره نحوه اين «پيگيری» توضيحی نداده بود.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG