لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ تهران ۰۵:۴۳

بازجویی «اضطراری» از نخست وزير اسرائيل


اهود اولمرت، نخست وزيراسرائيل، ازسوی پليس اسرائيل مورد بازجويی قرارگرفت. (عکس از AFP)

اهود اولمرت، نخست وزيراسرائيل، جمعه دوم ماه مه به مدت يک ساعت و نيم ازسوی پليس اسرائيل مورد بازجويی قرارگرفت.


يک تيم سه نفره ازبازجويان ارشد پليس اسرائيل به اقامتگاه نخست وزيراسرائيل رسيدند، و درآنچه که رسانه های اسرائيل آنرا «يک بازجوئی فوری و اضطراری» ناميدند، اهود اولمرت را به مدت ۹۰ دقيقه مورد پرسش قراردادند.


اولمرت دراين بازجويی به تنهايی شرکت کرده بود و هيچيک ازاعضای تيم وکلای مدافع يا دوستان يا کارمندان دفترش درکنار او قرارنداشتند.


اولمرت خود يک وکيل زبردست است و ازتجربه زيادی دروکالت برخورداراست. باوجود اين، وی پيش ازآمدن تيم بازجويان تنها مهلت يافت که با تيم دايمی وکلای شخصی اش رايزنی کند.


تيم بازجويان پليس با ترک اقامتگاه نخست وزيراسرائيل به مقر «تحقيق ازشخصيتها» درنهاد پليس دراورشليم بازگشت و به مشورت درپشت درهای بسته با شرکت فرمانده کل پليس اسرائيل پرداخت و اعلام شد که به زودی اخبار مربوط به اين رخداد را اعلام خواهد کرد.


رسانه های اسرائيل شامگاه پنجشنبه خبر «بازجوئی فوری و اضطراری» ازاهود اولمرت را منتشر کردند و اعلام کردند، به نظر می رسد که پليس اسرائيل نمی خواست هيچ وقتی دراختيار اولمرت بگذارد، و برای این که از همآهنگی او با شهود این پرونده جلوگیری کند، لذا تصميم گرفته شده که بدون فوت وقت او تحت بازجويی قرار گیرد.


ازسال ۲۰۰۶ که اهود اولمرت درمقام رهبری حزب جديد التاسيس «کاديما» به مقام نخست وزيری اسرائيل رسيد، تاکنون وی چند بار به ظن فساد و تلاش برای معاملات پرسود برای دوستان خود مورد بازجویی قرارگرفته است، اما هيچ يک ازاين گمانه زنی ها به مرحله وارد شدن رسمی اتهام به او نرسيده است

ازسال ۲۰۰۶ که اهود اولمرت درمقام رهبری حزب جديد التاسيس «کاديما» به مقام نخست وزيری اسرائيل رسيد و جايگزين آرئيل شارون شد، تاکنون چند بار وی به ظن فساد و تلاش برای معاملات پرسود برای دوستان خود مورد بازجوئی قرارگرفته است اما هيچيک ازاين گمانه زنی ها به مرحله وارد شدن رسمی اتهام به او نرسيده و درمواردی نيز دادستانی و بازجويان پس ازمراحل طولانی بازجويی ها گمانه زنی های رسانه ها درباره اولمرت را بی اساس دانسته و ازتعقيب رسمی قضائی وی خودداری کردند.


ماه نوامبر گذشته پليس اسرائيل اعلام کرد که مدارک کافی درمورد گشودن پرونده رسمی اتهامی عليه اولمرت بخاطر مسائلی که ارتباطات وی با دومين بانک بزرگ اسرائيل بوجود آورده بود، دراختيار ندارد.


اين ظن مطرح شده بود که اولمرت درمناقصه فروش بانک «لئومی» اسرائيل به نفع دوستان ميليادر خارجی يهودی خويش عمل کرده باشد.


اما آن دوستان اصولا درمناقصه نهایی شرکت نکرده و سرمايه داران بزرگ ديگر صاحب اين بانک مهم اسرائيلی شده بودند.


رسانه های اسرائيل می گويند: سوء ظنی که بخاطر آن جمعه آقای اولمرت مورد بازجويی اضطراری قرارگرفت، مربوط به دريافت پاره ای تسهيلات و رانت خواری هايی است که وی پيش ازاحراز پست نخست وزيری اسرائيل دريافت کرده است.


تمامی بازجويی های پيشين ازوی نيز مربوط به ايامی است که اهود اولمرت پست های سياسی ديگری داشته است. وی ازجمله پيشتر وزيراموردارايی بود.


درروزهای اخير خانم شولا زاکن نيز که درگذشته رييس امور اداری آقای اولمرت بود، به همين ظن مورد بازجويی جديد پليس قرارگرفته بود.


بسياری ازسياستمداران احزاب رقيب اهود اولمرت جمعه گفتند: وی تنها نخست وزيراسرائيل است که درعمر کوتاه صدارت خود بارها موردبازجوئی قرارگرفته و بايد خود را معلق کند تا اين سوءظن ها بر طرف شود


برخی ديگر ازسياستمداران نيزخواهان آن شدند که حزب حاکم «کاديما» آقای اولمرت را کناربگذارد و رهبرديگری برگزيند، که درآن صورت، بخت خانم تزيپی ليونی وزيرامورخارجه اسرائيل برای احراز مقام رهبری حزب «کاديما» افزايش خواهد يافت.


با وجود اين تحليلگران دراسرائيل می گويند: هنوز بسيارزود است که ازکناره گيری اولمرت يا کنارنهادن او سخن رود زيرا هنوز بازجوئی ازاو به مرحله تکميل پرونده يا ارائه کيفرخواست نرسيده است.


دردوسال اخير موشه کاتساو، رييس جمهوری پيشين ايرانی زاده اسرائيل، نیز به اتهام ارتباطات جنسی با دو کارمند زن مورد محاکمه قرارگرفته و هنوز اين ماجرا ادامه دارد. موشه کاتساوسال گذشته درنتيجه اين اتهامات ازمقام خود کناررفت.


دراسرائيل بازجوئی ازنخست وزيران و مقامات ارشد يک امر رايج است.


آرئيل شارون نيزبه ظن تلاش برای کمک به دوستان ميلياردر خود بازجوئی شده بود.


پس ازاغمای آرئيل شارون، پسر او، آقای عمری شارون که خود او نيز نماينده پارلمان بود، به خاطر گردآوری کمک مالی برای رقابتهای سياسی پدرش درسالهای گذشته، اخيرا محاکمه شد و به هفت ماه زندان محکوم شد.


آقای عمری شارون اکنون دوماه و نيم است که درزندان بسرمی برد و تنها يک باردرروزهای اخير يک مرخصی دوروزه گرفت که ازپدربيمار خود که درحالت اغما مانده، ديدارکند.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG