لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۰:۵۰

نگاهي به هدف هاي كنفرانس ملي كار در ايران


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) تنش هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كنوني جمهوري اسلامي طبعا بر همايش ملي كار، كه بامداد امروز در تهران گشايش يافت، سنگيني ميكند. چهار محور اصلي سخنراني هاي اين همايش، به گفتة سازمان دهندگان آن، عبارتند از اشتغال، سه جانبه گرايي، حمايت هاي اجتماعي و تأمين اجتماعي. سه جانبه‌گرايي يا گفتگوي سه جانبة دولت، كارفرما و كارگر را مي توان حياتي ترين و فوري ترين بحث جامعة كارگري ايران به شمار آورد و نشانة تمايل روز افزون كارگران به مشاركت هرچه بيشتر در زندگي سياسي و اقتصادي كشور و دگرگون ساختن سرنوشت آن. سه جانبه گرايي در قرن نوزدهم اروپا و آمريكا ريشه دارد همراه با پيدايش تدريجي تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و گفتگو هاي دسته جمعي ميان آنها با پا در مياني دولت. ولي سه جانبه گرايي به معناي واقعي در پي جنگ جهاني دوم در سراسر غرب نهادينه شد و امروز مثلث مركب از اتحاديه هاي كارگري، تشكل هاي كارفرمايي و دولت، با پشتيباني سازمان بين‌المللي كار، به عنوان موثر ترين ابزار تنظيم روابط كار و سطح دستمزد ها، به كشور هاي در حال توسعه گسترش مي يابد. بدون تشكل هاي واقعي كارگري و كارفرمايي و شكلگيري يك سازمان متكي بر سه جانبه‌گرايي، نه از آرامش اجتماعي خبري هست و نه از جامعة مدني. وجود اينگونه تشكل ها به فراهم آوردن فضاي مساعد براي تجديد نظر در قانون كار فعلي جمهوري اسلامي كمك ميكند كه از ديدگاه شمار زيادي از صاحبنظران ايراني بر پاية ايدئولوژي جنگ طبقاتي نوشته شده و يكي از مهم ترين موانع حقوقي توسعه در ايران است. شبح تنش هاي اوجگيرندة بازار كار ايران نيز مسلما بر فراز سومين همايش ملي كار در پرواز است. محمد ستاري فر، معاون رييس جمهوري و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي ديروز يكشنبه اعلام كرد كه در سال جاري خورشيدي يك ميليون فرصت تازة شغلي در بخش هاي گوناگون اقتصادي ايران ايجاد خواهد شد. ياد آوري ميكنيم كه در دو سال نخست برنامة پنجسالة سوم جمهوري اسلامي، 1379 و 80 خورشيدي، هر سال به طور متوسط، بر پاية ارزيابي هاي گوناگون، سيصد تا چهار صد هزار فرصت تازة شغلي در ايران به وجود آمد. چه تحولي در اقتصاد ايران محمد ستاري فر را به اين نتيجه رسانده كه امسال حدود ششصد هزار فرصت شغلي بيش از سال گذشته ايجاد ميشود؟ او در سخنان ديروز خود، عمدتا بر «طرح ضربتي اشتغال» تأكيد مي كند، كه اجراي آن شش روز پيش آغاز شد، و نيز بر اعتبار هايي كه قرار است به «كميتة اشتغال» استان ها داده شود. بعيد به نظر مي رسد كه همايش امروز تهران در خوشباوري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي سهيم شود. ابوالقاسم سرحدي زاده نمايندة تهران در همان همايش گفت كه در فضاي نا آرام كنوني كشور، هيچ تلاشي براي ايحاد اشتغال كارساز نخواهد بود.

سومين كنفرانس ملي كار از روز دوشنبه با حضور نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان و نيز شماري از استادان دانشگاه و صاحبنظران در تهران آغاز به كار كرد. سالانه 300 هزار الي 400 هزار بر شمار بيكاران ايران افزوده مي شود. ابوالقاسم سرحدي زاده نمايندة تهران در كنفرانس ملي كار گفت: در فضاي نا آرام كنوني كشور، هيچ تلاشي براي ايحاد اشتغال كارساز نخواهد بود. براي مطالعه گزارش راديوآزادي در باره هدف هاي كنفرانس ملي كار در ايران دگمه متن فارسي را كليك بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG