لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۶:۲۷

ﺗﮭﺮان به علت تشدید آلودگی هوا روز شنبه ﺗﻌﻄﯿﻞ اعلام شد


اﺳﺘﺎنداری ﺗﮭﺮان اعلام کرده است که روز ﺷﻨﺒه ۱۶ دی ماه، ﮐﻠﯿه ﻣﺪارس، دانشگاه ها، ادارات و بانک های اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان به علت تشدید آلودگی هوا ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ.
تمرینات و مسابقات ورزشی هم از روز جمعه تا دوشنبه لغو شده است.
کمیته هماهنگی مواقع اضطرار همچنین تصمیم گرفته است که ﻣﺤﺪودﯾﺖ رفت و آمد ِ خودروها ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی اداﻣه خواهد داشت و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ها و ﮐﺎرﺧﺎﻧه ھﺎﯾﯽ ﮐه از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎزوت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ هم باید ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی از ﮔﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
XS
SM
MD
LG