لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۱۷

فراخوان سازمان عفو بين الملل براي تعهد شركت هاي تجاري به معيار هاي حقوق بشر


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): سازمان عفو بين الملل روزيکشنبه درگردهمائي اجتماعي جهاني دربمبئي ازشرکت هاي تجاري جهان خواست براي جلوگيري ازسوء رفتار شرکت هائي که اقدامات آن ها بدون مجازات مي ماند، فهرستي ازمعيارهاي جهاني حقوق بشر را که ازسوي اين سازمان گردآوري شده است، مورد تصويب قراردهند. بهروز نيكذات (راديوفردا): سازمان عفو بين الملل که يک سازمان هوادارحقوق بشراست ومقرآن درلندن قراردارد، اظهارداشت تاکنون هفت شرکت ابتکاراين سازمان را که در گردهمائي اجتماعي جهاني دربمبئي درهند اعلام شد، پذيرفته واسناد آن را امضا کرده اند. عفوبين الملل با استفاده ازاسناد سازمان ملل متحد، فهرستي ازمعيارهاي مربوط به حقوق بشر را گردآوري وابراز اميدواري کرده است اين مجموعه معيارها جنبه يک معاهده بين المللي را در مسائل وامورتجاري پيدا کند. ايرن خان دبيرکل سازمان عفوبين الملل گفت وعده هاي شرکت ها درمورد اين که مراقب رفتار وکردارخود باشند، کافي نيست زيرا فعاليت هاي داوطلبانه هنگامي نتيجه بخش است که حسن نيت درکارباشد. با اين حال خانم خان اذعان کرد راهي فوري وجود ندارد که يک قانون جهاني در رابطه با رعايت حقوق بشر را درتجارت به مورد اجرا گذارد. خانم خان گفت اين مجموعه معيارها دراختيارکليه شرکت ها گذارده خواهد شد. آن ها ممکن است ازآن تبعيت بکنند وممکن است نکنند. اما دراختيارتمامي شرکت ها گذارده خواهد شد تا قطعي ومسلم باشد که شرکت ها چه اقداماتي را نبايد به عمل آورند. وي افزود ما اميدواريم سرانجام اين مجموعه معيارها به صورت يک معاهده درآيد. اما نخستين گام اين است که يک تفاهم مشترک به وجود آيد. دبيرکل سازمان عفوبين الملل ابرازاميدواري کرد ابتکاراين سازمان مانع از سوء رفتارهائي نظيرآنچه درجمهوري دمکراتيک کنگو روي داد شود. به گفته اين سازمان، شرکت هاي الماس درکنگواقدام نيروهاي امنيتي دولتي را درمورد تيراندازي وکشتن معدن کاران غيرمجاز ناديده گرفتند. شرکت هائي که وعده داده اند ازابتکارعفو بين الملل حمايت کنند وشرکت هائي نظير بانک بارکليز، شبکه موزيک ام تي وي و بادي شاپ درميان آن ها ديده مي شوند، حمايت خود را به الساندريا ماسکي اعلام کردند که گزارشي درباره مسئوليت شرکت ها تهيه کرده است. دبيرکل سازمان عفو بين الملل گفت طبق مقررات بين المللي حقوق بشر در ارتباط با شرکت ها، آسان تر مي شد شرکت آمريکائي يونيون کاربايد دربوپال هند را مسئول نشت گاز کارخانه اين شرکت درسال 1984 دانست. دراين حادثه 2 هزارنفرکشته شدند. يونيون کاربايد که اکنون بخشي ازشرکت داو کميکال است، براي تسويه پرونده مربوط به فاجعه بوپال، 470 ميليون دلار درسال 1989 پرداخت اما کوشش هاي هند براي محاکمه وارن اندرسون رئيس پيشين اين شرکت درهند به جائي نرسيد. درگردهمائي اجتماعي جهاني سال جاري دربمبئي که همه ساله فعالان مخالف روند جهاني شدن را به خود جلب مي کند، بيش از 100 هزارنفرشرکت کرده اند. سازمان عفو بين الملل روزيکشنبه درگردهمائي اجتماعي جهاني دربمبئي ازشرکت هاي تجاري جهان خواست براي جلوگيري ازسوء رفتار شرکت هائي که اقدامات آن ها بدون مجازات مي ماند، فهرستي ازمعيارهاي جهاني حقوق بشر را که ازسوي اين سازمان گردآوري شده است، مورد تصويب قراردهند. سازمان عفو بين الملل اظهارداشت تاکنون هفت شرکت ابتکار اين سازمان را که در گردهمائي اجتماعي جهاني دربمبئي درهند اعلام شد، پذيرفته واسناد آن را امضا کرده اند. عفو بين الملل با استفاده ازاسناد سازمان ملل متحد، فهرستي ازمعيارهاي مربوط به حقوق بشر را گردآوري وابراز اميدواري کرده است اين مجموعه معيارها جنبه يک معاهده بين المللي را در مسائل وامورتجاري پيدا کند.
XS
SM
MD
LG