لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۰۴:۵۰

نظرات يك مرتد و مسلمان سابق درباره مقررات شرع اسلام


(rm) صدا |
بيژن فرهودي (راديو فردا): يک مسلمان سابق که ارتداد را برگزيده است، درکتاب جديد خود جنبه هائي ازشرع اسلام ومقررات سختگيرانه اسلامي را مطرح کرده وجدائي دين ازحکومت را بهترين شيوه احترام به حقوق همه افراد جامعه دانسته است. مسعود ملك (راديو فردا): ابن ورق اخيرا براي بحث درباره کتاب جديدش پيرامون اسلام وارد شهرشده وبه هتل چارلزآمده بود. اين نام مستعاراين نويسنده ومسلمان سابق است که اکنون به ارتداد گرائيده است وبراي آن که کسي اورا نشناسد، با عينکي تيره وسبيل به شهرآمده بود. يک علت ميتواند اين باشد که مجازات ارتداد ازاسلام ازنظربنيادگرايان اسلامي، ميتواند مرگ باشد. اسلام معاصر: مرتدها بي پرده سخن ميگويند، نام جديد کتاب ابن ورق است. با اين حال ابن ورق که چهره بحث انگيزي درجهان اسلام است، نگران امنيت خود نيست وميگويد من حاضرنيستم متعلق به ديني باشم که مرا به عنوان يک عضو نميپذيرد. او درکتاب قبلي خود که درسال 1995 زيرعنوان چرا من يک مسلمان نيستم منتشرشد، موانعي را که اسلام در راه حقوق بشربه وجود آورده است و مسائلينظيرحقوق مساويبرايزنان را مطرح کرده بود. درکتاب اسلام معاصرکه ابن ورق ويرايش وتدوين آن را برعهده داشته وچند فصل آن را خود به رشته تحريرکشيده است، مرتدهاي ديگري داستان هاي خود را درباره زندگي، تلاش وتصميم به ترک اسلام تشريح کرده اند. اين قبيل داستان ها در زمانيکه هياهوئي برسراعمال مقررات سختگيرانه اسلام درپاکستان، کويت وعراق جريان دارد، ميتواند چشم خواننده کتاب را بازکند. در واقع، يکي ازطرفه هاي بزرگ اسلام اين است که حتي کسانيکه تحت يک حکومت اسلامي بيرحمانه ديني درايران زندگي ميکنند، عليه سرکوبي مذهبي درخيابان ها دست به تظاهرات ميزنند. آيا دمکراسي با شرع اسلام که تمامي جنبه هاي زندگي يک فرد مسلمان را تنظيم ميبخشد، سازگاري دارد؟ بسياري ازکشورهاي اسلامي با جنبه هائي ازشرع اسلام آميخته شده اند. به ويژه بخش هاي دلهره آوري ازشرع که درقوانين بيرحمانه جنائي اعمال ميشود. قوانيني که درعربستان سعودي وايران وقسمت هائي ازپاکستان، نيجريه، سودان ويمن به مورد اجرا گذارده ميشود. ابن ورق ميگويد آن جا که مقررات شرع اسلام مطرح است، احترام به حقوق بشرمطرح نيست و بحثي دراين باره وجود ندارد. ابن ورق ميافزايد مجازات زنا و زناي محصنه، سنگساراست ومجازات سرقت، قطع بخش هائي ازبدن است. زنان پست تر از مردان هستند وحق ازدواج با غيرمسلمانان را ندارند. شهادت يک زن دردادگاه معادل نصف شهادت يک مرد است وزنان فقط نصف مردان ارث ميبرند. ابن ورق درمصاحبه اي گفت اگرجهان اسلام بخواهد از دمکراسي بهره مند شود، بايد ميان دين وحکومت جدائي قائل شود. درچنين وضعيتي مردم درخلوت خانه هاي خود و يا درمساجد نمازميخوانند و دخالتي در زندگي خصوصي ديگران نميکنند. ابن ورق طي سخناني درعراق گفت اين بحث بايد به ميان آيد که يک کشور سکولار، به بهترين نحوي ميتواند ازحقوق گروه هاي مختلف حمايت کند. وي افزود به عنوان نمونه، عراق کشوري چند نژادي و جامعه اي با فرهنگ هاي متعدد است. تنها راه احترام به حقوق تمامي اين گروه ها، جدائي دين ازحکومت است. درچنين صورتي، همه مردم اعم از مردان، زنان، عراقيها، کردها، سنيها و شيعيان دربرابرقانون مساوي هستند. يک مسلمان سابق که ارتداد را برگزيده است، درکتاب جديد خود جنبه هائی ازشرع اسلام ومقررات سختگيرانه اسلامی را مطرح کرده وجدائی دين ازحکومت را بهترين شيوه احترام به حقوق همه افراد جامعه دانسته است. نام مستعاراين نويسنده ومسلمان سابق ابن ورق است که اکنون به ارتداد گرائيده است وبرای آن که کسی اورا نشناسد، با عينکی تيره وسبيل ظاهر مي شود. با اين حال ابن ورق که چهره بحث انگيزی درجهان اسلام است، نگران امنيت خود نيست ومی گويد من حاضرنيستم متعلق به دينی باشم که مرا به عنوان يک عضو نمی پذيرد. وي مي گويد: آن جا که مقررات شرع اسلام مطرح است، احترام به حقوق بشرمطرح نيست. ابن ورق می افزايد مجازات زنا و زنای محصنه، سنگساراست ومجازات سرقت، قطع بخش هائی ازبدن است. زنان پست تر از مردان هستند وحق ازدواج با غيرمسلمانان را ندارند. شهادت يک زن دردادگاه معادل نصف شهادت يک مرد است وزنان فقط نصف مردان ارث می برند. ابن ورق درمصاحبه ای گفت اگرجهان اسلام بخواهد از دمکراسی بهره مند شود، بايد ميان دين وحکومت جدائی قائل شود. درچنين وضعيتی مردم درخلوت خانه های خود و يا درمساجد نمازمی خوانند و دخالتی در زندگی خصوصی ديگران نمی کنند.
XS
SM
MD
LG