لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۰:۴۹

علي عزت بگوويچ، رئيس جمهوري پيشين بوسني در سن 78 سالگي در گذشت


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): علي عزت بگوويچ رهبرمسلماني که يک دهه بر بوسني حکومت کرد وحمايت غرب را به عنوان رئيس دولتي که درمحاصره قرارداشت کسب کرد، روزيکشنبه درسن 78 سالگي دريک بيمارستان سرايوو درگذشت. وي سه سال پيش به علت وخامت سلامت جسمي وتيرگي مناسبات با غرب به عنوان عضومسلمان رياست جمهوري بوسني ازمقام خود کناره گيري کرد، اما همچنان مقام متنفذي درپشت صحنه بود. بهروز نيكذات (راديوفردا): علي عزت بگوويچ رهبر بوسني که فردي آرام بود، درميان سه رهبر رقيبي که صربستان، کرواسي و بوسني را رهبري کردند و درسال 1995 پيمان ديتون را امضا کردند، آخرين رهبري بود که مقام رياست جمهوري را ترک گفت. غرب اورا معتدل ترين رهبرمنطقه مي دانست. غرب از فرانيو توجمان رئيس جمهوري کرواسي که درسال 1999 درگذشت، به خاطر سياست هاي ناسيوناليستي استبدادي وي دوري مي کرد، واسلوبودان ميلوسويچ رئيس جمهوري صربستان نيزکه سال بعد سرنگون شد، هم اکنون به اتهام نسل کشي و جنايت عليه بشريت دردادگاه جرايم جنگي لاهه مورد محاکمه قراردارد. بسياري ازناظران مي گويند عزت بگوويچ هرگزخواهان جنگ به عنوان بهاي استقلال بوسني ازيوگسلاوي که درسال 1992 اعلام شد، نبود. واقعيت اين است که درحالي که صرب هاي هوادار يوگسلاوي سريعا سرايوو را مورد محاصره قراردادند و توجمان نيزازجدائي خواهان کروات که بخش هائي ازغرب وجنوب بوسني را متصرف شدند حمايت کرد، وقوع جنگ عزت بگوويچ را غافلگيرکرد. عزت بگوويچ موفق به رهائي مردم وکشورجديد جنگ زده خود دربرابردشواري ها شد. او در دوران پس ازجنگ دربوسني، دوبار به رياست جمهوري انتخاب شد وازطريق حزب ناسيوناليست خود يعني حزب اقدام دمکراتيک قاطعانه برمناطق مسلمان نشين حکومت کرد. عزت بگوويچ، توجمان وميلوسويچ درسال 1995 با امضاي پيمان صلح ديتون با ميانجيگري آمريکا، به شديدترين جنگ اروپا پس ازجنگ جهاني دوم که طي آن حدود 200 هزار نفر کشته شدند، پايان دادند. اين پيمان، بوسني را به دومنطقه خودمختارتقسيم کرد: فدراسيون مسلمان- کروات و جمهوري صربستان. عزت بگوويچ که در8 ماه اوت 1925 متولد شد، يک وکيل مدافع حرفه اي بود. او دردوران کمونيستي يوگسلاوي، به خاطرفعاليت هاي اسلامي دوباربه زندان رفت وجمعا 9 سال را درزندان گذراند. عزت بگوويچ هرگزبه عضويت حزب کمونيست درنيامد. علي عزت بگوويچ، رهبر مسلماني که يک دهه بر بوسني حکومت کرد و حمايت غرب را به عنوان رئيس دولتي که در محاصره قرار داشت کسب نمود، روز يکشنبه در سن 78 سالگي در يک بيمارستان در شهر سارايوو، پايتخت بوسني، درگذشت. وي سه سال پيش به علت وخامت سلامت جسمي و تيرگي مناسبات با غرب، به عنوان عضو مسلمان رياست جمهوري بوسني از مقام خود کناره گيري کرد، اما همچنان مقام متنفذي در پشت صحنه سياست بوسني بود. او در دوران پس از جنگ در بوسني، دو بار به رياست جمهوري انتخاب شد و از طريق حزب ناسيوناليست خود، يعني حزب اقدام دموکراتيک، قاطعانه بر مناطق مسلمان نشين حکومت کرد. عزت بگوويچ که در هشتم ماه اوت 1925متولد شد، يک وکيل مدافع حرفه اي بود. او در دوران کمونيستي يوگسلاوي به خاطر فعاليت هايي اسلامي دو بار به زندان رفت و جمعا 9 سال را در زندان گذراند. عزت بگوويچ هرگز به عضويت حزب کمونيست در نيامد.
XS
SM
MD
LG